Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


΄Εναρξη 4ης προκήρυξης για υποβολή αιτήσεων στα σχέδια:

α) Παραχώρησης Ενίσχυσης στους δικαιούχους «χρωματισμένου» γεωργικού πετρελαίου για το πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιείται στα οχήματα για γεωργικούς σκοπούς – Γεωργοκτηνοτρόφοι, Δασοκόμοι

(β) Παροχής Ενίσχυσης στους Μελισσοκόμους για το πετρέλαιο κίνησης
- 26/02/2021 11:55:40 π.μ.


Ανακοινώνεται η έναρξη υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στα πιο πάνω Σχέδια από 01/03/2021 μέχρι 31/05/2021.

Δικαιούχοι για συμμετοχή στα Σχέδια είναι φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ή επισκοπές ή μονές ή ναοί ή άλλοι εκκλησιαστικοί ή θρησκευτικοί οργανισμοί, δασοκόμοι που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ή να συμμετέχουν στο σχέδιο εκταρικών επιδοτήσεων ή στο σχέδιο κεφαλικών επιδοτήσεων, του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών, για το έτος 2021 ή να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μελισσοκόμων του Τμήματος Γεωργίας. Σημειώνεται ότι όλοι οι εν δυνάμει δικαιούχοι αιτούντες οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης τους, θα ολοκληρώνουν την εγγραφή τους στις επιλεγμένες η-Υπηρεσίες «Αίτηση ενίσχυσης για πετρέλαιο για γεωργική χρήση», αφού καταχωρίσουν τον αριθμό 00-201800000. Η συμμετοχή στο Μητρώο Μελισσοκόμων για το έτος 2021, θα εξακριβώνεται από τη βάση δεδομένων του Μητρώου Μελισσοκόμων το οποίο κατέχει το Τμήμα Γεωργίας.

Επισημαίνεται επίσης ότι όλοι οι Δικαιούχοι για συμμετοχή στα Σχέδια θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Για το Σχέδιο Παραχώρησης Ενίσχυσης στους δικαιούχους «χρωματισμένου» γεωργικού πετρελαίου για το πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιείται στα οχήματα για γεωργικούς σκοπούς, οι δικαιούχοι θα πρέπει να συμμετέχουν και επωφελούνται από το Καθεστώς φορολόγησης γεωργικού «χρωματισμένου» πετρελαίου που εφαρμόζει το Τμήμα Τελωνείων, να λαμβάνουν «χρωματισμένο» πετρέλαιο για τη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς και έχουν στην κατοχή τους επιλέξιμα πετρελαιοκίνητα οχήματα (βαν, μονοκάμπινο, διπλοκάμπινο, φορτηγό), τα οποία χρησιμοποιούν για γεωργικούς σκοπούς.

(β) Για το Σχέδιο Παροχής Ενίσχυσης στους Μελισσοκόμους για το πετρέλαιο κίνησης, οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελισσοκόμων του Τμήματος Γεωργίας και να διατηρούν αριθμό ίσο ή μεγαλύτερο από 50 μελίσσια, να ασκούν τη νομαδική μελισσοκομία βάσει της πιο πρόσφατης αναθεώρησης του Μητρώου, κατά την υποβολή της αίτησης και να είναι νόμιμοι κάτοχοι πετρελαιοκίνητου επιλέξιμου οχήματος (μονοκάμπινο, φορτηγό) το οποίο χρησιμοποιούν για την άσκηση νομαδικής μελισσοκομίας.

Όλες οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας «Αριάδνη». Οι αιτούντες θα ενημερώνονται μέσω του Ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου για την προκαταρκτική έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τη σχετική πληροφόρηση για τα Σχέδια, πατώντας στους υπερσυνδέσμους πιο πάνω, καθώς και στα κατά τόπους Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία.
ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

FACEBOOK

Απογραφή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο