Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Χαιρετισμός του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Δρα Μιχάλη Πολυνείκη, στην εκδήλωση που διοργανώνεται από την Π.Ε.Κ. στο Ακάκι με θέμα «Κοινή Αγροτική Πολιτική-Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013-Νέες ευκαιρίες για νέους αγρότες» - 11/07/2008


Είναι με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση που αποδέχτηκα την πρόσκλησή σας να παρευρεθώ και να χαιρετήσω τη σημερινή σας εκδήλωση, η οποία εντάσσεται στα πλαίσια της προσφοράς της Οργάνωσής σας προς τον αγροτικό μας κόσμο.

Με την ευκαιρία αυτή θέλω να υπογραμμίσω την εκτίμηση που τρέφω προς το Αγροτικό Κίνημα, που έχει σαν αποκλειστικό του μέλημα τη στήριξη του Κύπριου αγρότη και την ανάπτυξη του γεωργικού τομέα στον τόπο μας.

Η ενημέρωση των αγροτών μας και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων, οι οποίοι κόντρα στην προκατάληψη και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμερα η γεωργία στον τόπο μας, ιδιαίτερα λόγω των αντίξοων κλιματικών συνθηκών των τελευταίων χρόνων, επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στον αγροτικό τομέα, αποτελεί πολύ σημαντική παράμετρο στις προσπάθειες για εκσυγχρονισμό του τομέα αυτού.

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική αποτελεί, κυρίως, ένα μηχανισμό στήριξης του αγροτικού εισοδήματος που εφαρμόζεται ενιαία σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός της είναι να βοηθήσει τους αγρότες να αντεπεξέρχονται σε αντίξοες συνθήκες και διάφορες μορφές ανταγωνισμού ώστε να παραμένουν στη γεωργία και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου μέσω της διασφάλισης της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων αλλά και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας.

Σημαντικότατο εργαλείο για την ανάπτυξη της υπαίθρου και της αγροτικής οικονομίας αποτελεί αναμφίβολα η εφαρμογή Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, για την επίτευξη των στόχων αυτών, επενδύει στις αγροτικές περιοχές μέσω της συγχρηματοδότησης αυτών των Προγραμμάτων από κοινού με τα κράτη-μέλη.

Στα πλαίσια αυτά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το εφταετούς διάρκειας Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω του οποίου αναμένεται να διοχετευθούν στον αγροτικό μας κόσμο γύρω στα 325 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, το 50% αποτελεί συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Το υπόλοιπο 50% θα διατεθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία ως εθνική συμμετοχή, ενώ, επιπρόσθετα, η Κυπριακή Δημοκρατία θα συνεισφέρει ως κρατική ενίσχυση άλλα 55 εκατομμύρια ευρώ.

Οι στόχοι του Προγράμματος αυτού είναι απόλυτα συμβατοί με τις Στρατηγικές Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για την Αγροτική Ανάπτυξη και αφορούν τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού και δασοκομικού τομέα, τη βελτίωση του περιβάλλοντος και του τοπίου, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο και τη δημιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και τη διαφοροποίηση.

Το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία που έχει για την αγροτική οικονομία του τόπου μας η απασχόληση στο γεωργικό τομέα νέων αγροτών, έθεσε από το 1989 σε εφαρμογή το Σχέδιο «Ενθάρρυνσης των νέων για παραμονή στην ύπαιθρο», που αντικαταστάθηκε στη συνέχεια από τα Μέτρα του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006. Σημαντική παράμετρο του νέου Προγράμματος αποτελεί η στήριξη νέων ανθρώπων για παραμονή στην ύπαιθρο. Το Μέτρο «Πρόωρη εγκατάσταση νέων αγροτών» ενισχύει οικονομικά νέους κάτω των 40 ετών που επιθυμούν να εγκατασταθούν στην ύπαιθρο και να εργαστούν στον γεωργικό τομέα. Ταυτόχρονα, μέσα από άλλα Μέτρα του Προγράμματος δίνεται προτεραιότητα στη στήριξη νέων ανθρώπων για να συνεχίσουν την αγροτική παράδοση του τόπου μας.

Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η στήριξη αυτή προς τον αγροτικό μας κόσμο και ιδιαίτερα τους νέους αγρότες αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της Κυβερνητικής πολιτικής για την αναζωογόνηση της αγροτικής οικονομίας και τη διασφάλιση τόσο του βραχυπρόθεσμου όσο και του μακροπρόθεσμου μέλλοντος της γεωργίας στον τόπο μας.

Κλείνοντας τον χαιρετισμό αυτό, σάς εύχομαι κάθε επιτυχία στην εκδήλωση σας.


Σημείωση: Τον χαιρετισμό διάβασε ο Διευθυντής του Τμήματος Γεωργίας κ. Χριστόδουλος Φωτίου.
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς