Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Κλάδος Εργαστηριακών Αναλύσεων


Ανάλυση δραστηριοτήτων
Δραστηριότητες Κλάδου Εργαστηριακών ΑναλύσεωνΟ Κλάδος Εργαστηριακών αναλύσεων περιλαμβάνει 4 Εργαστήρια με διαφορετικά πεδία εργασιών και δραστηριοτήτων. Τα Εργαστήρια παρέχουν υπηρεσίες σε διάφορους Κλάδους του Τμήματος Γεωργίας για εφαρμογή Εθνικών ή/και Ευρωπαϊκών Νομοθεσιών, επίλυση προβλημάτων στα πλαίσια παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στους γεωργοκτηνοτρόφους ή/και στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων.


Επιπρόσθετα όλα τα Εργαστήρια παρέχουν υπηρεσίες στον ιδιωτικό τομέα μετά από πληρωμή, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα Τέλη Αναλύσεων για τα Εργαστήρια του Τμήματος Γεωργίας (
Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ (Ι), Αρ. 5454, 29.1.2021) και συμπλήρωση της αντίστοιχης Αίτησης για Ανάλυση.1. Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Γεωργικών Φαρμάκων
Το Εργαστήριο αποτελεί το επίσημο Εργαστήριο για τον έλεγχο ποιότητας φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σύμφωνα με τον «Περί Γεωργικών Φαρμάκων Νόμο του 2011». Ο έλεγχος αφορά τον προσδιορισμό της ταυτότητας και του ποσοστού της δραστικής ουσίας σε σκευάσματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς και τον έλεγχο των φυσικοχημικών τους ιδιοτήτων και την ανίχνευση τυχόν ανεπιθύμητων προσμίξεων.
Ο έλεγχος διενεργείται σύμφωνα με ετήσια προγράμματα για έλεγχο της αγοράς.


2. Εργαστήριο Ελέγχου Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων
Το Εργαστήριο αποτελεί το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τον έλεγχο υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε ζωοτροφές. Επιπρόσθετα, ως επίσημο Εργαστήριο εφαρμόζει, σύμφωνα με τον «Περί Γεωργικών Φαρμάκων Νόμο του 2011», πρόγραμμα για έλεγχο των υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων σε αγροτικά προϊόντα συμβατικής καλλιέργειας, καθώς και έλεγχο της χρήσης μη εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο επίπεδο του παραγωγού, για σκοπούς ελέγχου της Καλής Γεωργικής Πρακτικής. Τα κυριότερα γεωργικά προϊόντα που καλύπτονται στα πλαίσια του προγράμματος είναι φυλλώδη και καρποφόρα λαχανικά, σταφύλια, φράουλες, εσπεριδοειδή, διάφορα φρούτα (μηλοειδή και πυρηνόκαρπα), πατάτες κα.
Στο Εργαστήριο εφαρμόζεται επίσης έλεγχος υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων σε προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας.
Το Εργαστήριο είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 17025:2017 και οι διαπιστευμένες μέθοδοι καθώς και τα πεδία εφαρμογής μπορούν να αναζητηθούν από την ιστοσελίδα του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας - ΚΟΠΠ, Αρ. Πιστ. L30.


3. Εργαστήριο Ελέγχου Ζωοτροφών και Λιπασμάτων
3.1 Έλεγχος Ζωοτροφών
Το Εργαστήριο Ελέγχου Ζωοτροφών και Λιπασμάτων αποτελεί το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τον έλεγχο των επίσημων αναλύσεων ζωοτροφών και προσθετικών των ζωοτροφών. Ο έλεγχος εφαρμόζεται με βάση το γενικό Καν. (ΕΚ) 665/2017 για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων προς διασφάλιση της συμμόρφωσης των ζωοτροφών και των τροφίμων με τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων και υλοποιείται μέσω Ετήσιων Εθνικών και Πολυετών Προγραμμάτων Ελέγχου.
Οι έλεγχοι αφορούν προσδιορισμό ανεπιθύμητων ουσιών, μυκοτοξινών και φυτικών τοξινών, βαρέων μέταλλων και νιτρωδών ουσιών, κοκκιδιοστατικών καθώς και προσδιορισμό της περιεκτικότητας τους σε θρεπτικά συστατικά σύμφωνα με τη σήμανσή τους.
Το Εργαστήριο είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 17025:2017 και οι διαπιστευμένες μέθοδοι καθώς και τα πεδία εφαρμογής μπορούν να αναζητηθούν από την ιστοσελίδα του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας - ΚΟΠΠ, Αρ. Πιστ. L34.
3.2 Έλεγχος Ποιότητας Λιπασμάτων
Το Εργαστήριο αποτελεί το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τον έλεγχο ποιότητας των λιπασμάτων σύμφωνα με τον «Περί Λιπασμάτων Νόμου 32(I)/2006» και των σχετικών Κανονισμών ΚΔΠ 118/2006, καθώς και της Κοινοτικής Νομοθεσίας (ΕΚ) 2003/2003. Ο έλεγχος εφαρμόζεται σύμφωνα με ετήσια προγράμματα ελέγχου και αφορά τον έλεγχο της περιεκτικότητας σε κύρια και δευτερεύοντα θρεπτικά στοιχεία, και ιχνοστοιχεία σύμφωνα με τη σήμανση τους και έλεγχο ότι αυτά είναι εντός των επιτρεπτών ορίων.
3.3 Έλεγχος Φύλλων
Το Εργαστήριο διενεργεί αναλύσεις σε δείγματα φύλλων με στόχο τον καθορισμό προγραμμάτων εφαρμογής λιπασμάτων και την επίλυση προβλημάτων τροφοπενίας. Οι προσδιορισμοί αφορούν στον έλεγχο της περιεκτικότητας σε κύρια θρεπτικά στοιχεία (Ν,P,Κ) καθώς και σε ιχνοστοιχεία (Fe, Zn, Mn, Cu, B, Mo).
3.4 Έλεγχος περιεκτικότητας νερού κατεψυγμένων πουλερικών
Το Εργαστήριο αποτελεί το Εθνικό Εργαστήριο σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) αριθ.543/2008 για τον έλεγχο νοθείας με νερό σε κατεψυγμένα πουλερικά καθώς και για την αποστολή των ετήσιων αποτελεσμάτων ελέγχου στην ΕΕ.
4. Εργαστήριο Ελέγχου εδαφών, νερών
4.1 Έλεγχος εδαφών
Το Εργαστήριο διενεργεί αναλύσεις σε δείγματα εδάφους για προσδιορισμό θρεπτικών συστατικών καθώς και φυσικοχημικών ιδιοτήτων στα πλαίσια της διερεύνησης και καθοδήγησης σε θέματα ορθολογικής λίπανσης και την παρακολούθηση της νιτρορύπανσης. Η ανάλυση περιλαμβάνει διάφορες παραμέτρους όπως άζωτο, φωσφόρο , κάλιο , οργανική ουσία, pH, ανθρακικό ασβέστιο, μηχανική ανάλυση.
4.2 Έλεγχος δειγμάτων νερού
Το Εργαστήριο διενεργεί αναλύσεις σε δείγματα νερού για την παρακολούθηση των υδάτινων πόρων και την ορθή αξιοποίησή τους στη γεωργία και κτηνοτροφία καθώς και σε δείγματα θρεπτικών διαλυμάτων για χρήση στην υδροπονία.
Επιπρόσθετα κατόπιν ανάθεσης από το Τμήμα Δασών, στα πλαίσια της συμμετοχής του σε Πρόγραμμα της Ε.Ε. για την παρακολούθηση της όξινης βροχής στα δάση σύμφωνα με τον Καν. 2152/2003 - Forest focus, διενεργεί αναλύσεις σε δείγματα βρόχινου νερού.Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Tmimatika Teli Ergastiria_290121.pdf (File Size: 1898,37Kb)

- Έντυπα Αίτησης για Ανάλυση

Τεχνικός Έλεγχος Ψεκαστήρων

Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

Διεθνές Έτος Φρούτων και Λαχανικών

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

Χαλλουμι

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

Banner Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων

Παρουσιάσεις εκπαιδεύσεων

BREXIT

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Αν δεις καπνό ή φωτιά

FACEBOOK

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ