Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Κλάδος Εργαστηριακών Αναλύσεων


Ανάλυση δραστηριοτήτων
Δραστηριότητες Κλάδου Εργαστηριακών Αναλύσεων2

Ο Κλάδος Εργαστηριακών αναλύσεων περιλαμβάνει 4 Εργαστήρια με διαφορετικά πεδία εργασιών και δραστηριοτήτων. Τα Εργαστήρια παρέχουν υπηρεσίες σε διάφορους Κλάδους του Τμήματος Γεωργίας για εφαρμογή Εθνικών ή/και Ευρωπαϊκών Νομοθεσιών, επίλυση προβλημάτων στα πλαίσια παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στους γεωργοκτηνοτρόφους ή/και στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων.

Επιπρόσθετα όλα τα Εργαστήρια παρέχουν υπηρεσίες στον ιδιωτικό τομέα μετά από πληρωμή, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα Τέλη Αναλύσεων για τα Εργαστήρια του Τμήματος Γεωργίας (ΕΕ Παρ.ΙΙΙ Αρ. 4907, 27/11/2015).

1. Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Γεωργικών Φαρμάκων

Το Εργαστήριο αποτελεί το επίσημο Εργαστήριο για τον έλεγχο ποιότητας φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σύμφωνα με τον «Περί Γεωργικών Φαρμάκων Νόμο του 2011». Ο έλεγχος αφορά τον προσδιορισμό της ταυτότητας και του ποσοστού της δραστικής ουσίας σε σκευάσματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς και τον έλεγχο των φυσικοχημικών τους ιδιοτήτων και την ανίχνευση τυχόν ανεπιθύμητων προσμίξεων.

Ο έλεγχος διενεργείται σύμφωνα με ετήσια προγράμματα για ‘έλεγχο της αγοράς.

2. Εργαστήριο Ελέγχου Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων

Το Εργαστήριο εφαρμόζει, σύμφωνα με τον «Περί Γεωργικών Φαρμάκων Νόμο του 2011», πρόγραμμα για έλεγχο των υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων σε αγροτικά προϊόντα συμβατικής καλλιέργειας, καθώς και έλεγχο της χρήσης μη εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο επίπεδο του παραγωγού, για σκοπούς ελέγχου της Καλής Γεωργικής Πρακτικής. Τα κυριότερα γεωργικά προϊόντα που καλύπτονται στα πλαίσια του προγράμματος είναι φυλλώδη και καρποφόρα λαχανικά, σταφύλια, φράουλες, εσπεριδοειδή, διάφορα φρούτα (μηλοειδή και πυρηνόκαρπα) και πατάτες.

Στο Εργαστήριο εφαρμόζεται επίσης έλεγχος υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων σε προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας.

Επιπρόσθετα, το Εργαστήριο αποτελεί το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τον έλεγχο υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε ζωοτροφές.

Το Εργαστήριο είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 17025 και οι διαπιστευμένες μέθοδοι καθώς και τα πεδία εφαρμογής μπορούν να αναζητηθούν από την ιστοσελίδα του ΚΟΠΠ (Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας).

3. Εργαστήριο Ελέγχου Ζωοτροφών και Λιπασμάτων

3.1 Έλεγχος Ζωοτροφών

Το Εργαστήριο Ζωοτροφών και Λιπασμάτων είναι το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς εξουσιοδοτημένο να εκτελεί τις επίσημες αναλύσεις ζωοτροφών. Ο έλεγχος ζωοτροφών εφαρμόζεται με βάση το γενικό Καν. (ΕΚ) 665/2017 για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων προς διασφάλιση της συμμόρφωσης των ζωοτροφών και των τροφίμων με τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων και υλοποιείται μέσω Ετήσιων Εθνικών και Πολυετών Προγραμμάτων Ελέγχου.

Οι έλεγχοι αφορούν προσδιορισμό ανεπιθύμητων ουσιών (μυκοτοξίνες, βαρέα μέταλλα, υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων) και προσδιορισμό της περιεκτικότητας τους σε θρεπτικά συστατικά σύμφωνα με τη σήμανση τους.

Το Εργαστήριο είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 17025 και οι διαπιστευμένες μέθοδοι καθώς και τα πεδία εφαρμογής μπορούν να αναζητηθούν από την ιστοσελίδα του ΚΟΠΠ (Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας).

3.2 Έλεγχος Ποιότητας Λιπασμάτων

Το Εργαστήριο είναι το Εθνικό Εργαστήριο για τον έλεγχο ποιότητας των λιπασμάτων σύμφωνα με τον «Περί Λιπασμάτων Νόμου 32(I)/2006» και των σχετικών Κανονισμών ΚΔΠ 118/2006, καθώς και της Κοινοτικής Νομοθεσίας (ΕΚ) 2003/2003. Ο έλεγχος εφαρμόζεται σύμφωνα με ετήσια προγράμματα ελέγχου και αφορά τον έλεγχο της περιεκτικότητας σε κύρια και δευτερεύοντα θρεπτικά στοιχεία, και ιχνοστοιχεία σύμφωνα με τη σήμανση τους και έλεγχο ότι αυτές είναι εντός των επιτρεπτών ορίων.

3.3 Έλεγχος Φύλλων

Το Εργαστήριο διενεργεί αναλύσεις σε δείγματα φύλλων με στόχο τον καθορισμό προγραμμάτων εφαρμογής λιπασμάτων και την επίλυση προβλημάτων τροφοπενίας. Οι προσδιορισμοί αφορούν στον έλεγχο της περιεκτικότητας σε κύρια θρεπτικά στοιχεία (Ν,P,Κ) καθώς και σε ιχνοστοιχεία (Fe, Zn, Mn, Cu, B, Mo).

3.4 Έλεγχος περιεκτικότητας νερού κατεψυγμένων πουλερικών

Το Εργαστήριο αποτελεί το Εθνικό Εργαστήριο για τον έλεγχο νοθείας με νερό σε κατεψυγμένα πουλερικά καθώς και για την αποστολή ετήσιων αποτελεσμάτων ελέγχου στην ΕΕ.

4. Εργαστήριο Ελέγχου εδαφών, νερών

4.1 Έλεγχος εδαφών

Το Εργαστήριο διενεργεί αναλύσεις σε δείγματα εδάφους για προσδιορισμό θρεπτικών συστατικών καθώς και φυσικοχημικών ιδιοτήτων στα πλαίσια της διερεύνησης και καθοδήγησης σε θέματα ορθολογικής λίπανσης και την παρακολούθηση της νιτρορύπανσης. Η ανάλυση περιλαμβάνει διάφορες παραμέτρους όπως άζωτο, φωσφόρο , κάλιο , οργανική ουσία, pH, ανθρακικό ασβέστιο, μηχανική ανάλυση.

4.2 Έλεγχος δειγμάτων νερού

Το Εργαστήριο διενεργεί αναλύσεις σε δείγματα νερού για την παρακολούθηση των υδάτινων πόρων και την ορθή αξιοποίησή τους στη γεωργία και κτηνοτροφία καθώς και σε δείγματα θρεπτικών διαλυμάτων για χρήση στην υδροπονία.

No documents found


ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

FACEBOOK

Απογραφή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο