Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΣΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΟΥΣ ΚΑΙ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.5.2005 - 30.4.2006 - 15/05/2006


Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ανακοινώνει ότι από τις 22 Μαΐου 2006 μέχρι και τις 2 Ιουνίου 2006 θα δέχεται Αιτήσεις από Χοιροτρόφους και Πτηνοτρόφους για καταβολή Κρατικής Ενίσχυσης για την περίοδο 1.5.2005 - 30.4.2006 στη βάση της συμμόρφωσης τους με τα ΠΡΟΤΥΠΑ Ευημερίας των Χοίρων/Πτηνών.

Αιτήσεις (Τ.Γ. 494 για τους Χοιροτρόφους και Τ.Γ. 495 για τους Πτηνοτρόφους) μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να πάρουν από τα οικεία Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία και αφού τις συμπληρώσουν κατάλληλα να τις υποβάλουν, το αργότερο μέχρι τις 2 Ιουνίου 2006, στο ίδιο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο. Εκπρόθεσμες αιτήσεις, μέχρι 10 μέρες, θα τυγχάνουν μειωμένης κατά 20% επιδότησης, ενώ εκπρόθεσμες πέραν των 10 ημερών θα απορρίπτονται.

Διευκρινίζεται ότι με βάση τη Συνθήκη Ένταξης της Κύπρου στην Ε.Ε. και με σκοπό την αντιστάθμιση της επιδότησης των κτηνοτρόφων λόγω της άρσης της επιδότησης των κτηνοτροφικών σιτηρών, η Κυπριακή Δημοκρατία εξασφάλισε το δικαίωμα καταβολής στους κτηνοτρόφους κρατικής στήριξης για 5 χρόνια με σταδιακή μείωση της κατ’ έτος μέχρι πλήρους κατάργησης της το 2009.

Με βάση την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου Αρ. 59.654 ημερ. 17.3.2004, θα καταβληθεί στους Χοιροτρόφους και Πτηνοτρόφους κρατική στήριξη στη βάση της συμμόρφωσης των εκτροφών τους με τα Πρότυπα Ευημερίας των ζώων/πτηνών.

Για τους χοιροτρόφους, η στήριξη για τη έτη 2004, 2005, 2006, 2007 και 2008 έχει καθοριστεί, αντίστοιχα, σε £40, 30, 20, 10, 5 ανά χοιρομητέρα, νοουμένου ότι ο χοιροτρόφος συμμορφώνεται με τα πρότυπα ευημερίας των χοίρων πάχυνσης.

Για τους πτηνοτρόφους, η στήριξη για τα έτη 2004, 2005, 2006, 2007 και 2008 έχει καθοριστεί, αντίστοιχα, σε £500, 400, 300, 200 και 100 ανά 1000 όρνιθες αυγοπαραγωγής ή αναπαραγωγής (έχει ήδη καταβληθεί ολόκληρη η στήριξη) και σε £100, 80, 60, 40, 15 ανά 1000 κοτόπουλα, πάπιες, γαλοπούλες (έχει καταβληθεί μέρος), νοουμένου ότι ο πτηνοτρόφος συμμορφώνεται με τα πρότυπα ευημερίας των πτηνών.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι οι σχετικοί έλεγχοι/βεβαιώσεις συμμόρφωσης με τα πρότυπα Ευημερίας θα γίνουν από το Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και η τελική πληρωμή από τον Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ