Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Χαιρετισμός του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Δρα Μιχάλη Πολυνείκη Χαραλαμπίδη στην 5η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006
- 24/06/2008 - 24/06/2008


Είναι με ιδιαίτερη χαρά που παρευρίσκομαι στην πέμπτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006. Έχουν περάσει ήδη 4 χρόνια από την έναρξη της υλοποίησης του πρώτου συγχρηματοδοτούμενου με την Ευρωπαϊκή Ένωση Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης και πλέον οδεύουμε προς την ολοκλήρωσή του στο τέλος του 2008.

Τα αποτελέσματα της εφαρμογής του Σχεδίου είναι μετρήσιμα και οι θετικές επιδράσεις του στην αγροτική οικονομία είναι, χρόνο με το χρόνο, όλο και πιο ορατές. Εκατοντάδες αγρότες έχουν λάβει ενισχύσεις για να εκσυγχρονίσουν τις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις τους ώστε να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα αλλά και την ποιότητα των προϊόντων τους, ενώ χιλιάδες αιτητές πήραν ενισχύσεις για να εφαρμόσουν επιπρόσθετες αγροπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις με στόχο την αναβάθμιση του περιβάλλοντος και του αγροτικού τοπίου.

Μέχρι σήμερα, το ποσοστό απορρόφησης της κοινοτικής συγχρηματοδότησης έχει φτάσει το 90% των συνολικών πιστώσεων και αναμένεται στους επόμενους 3 μήνες οι πληρωμές προς τους δικαιούχους να ενταθούν ώστε με την ολοκλήρωση της εφαρμογής του πρώτου αυτού Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης η απορρόφηση να είναι πλήρης. Σημειώνω επίσης ότι στο πλαίσιο του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης είχαν εξασφαλιστεί επιπρόσθετες κρατικές ενισχύσεις ύψους 23 εκ. ευρώ ώστε να καλυφθεί το αυξημένο ενδιαφέρον για συμμετοχή στα διάφορα Μέτρα.

Με την ευκαιρία αυτή θέλω να υπογραμμίσω ότι το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος αποδίδει μεγάλη σημασία στον θεσμό της Επιτροπής Παρακολούθησης αφού σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης και διασφαλίζει την ποιότητα και την αποτελεσματική εφαρμογή του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης. Σήμερα, εσείς, τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, καλείστε να εγκρίνετε την Ετήσια Έκθεση Παρακολούθησης για το έτος 2007. Σε αυτήν περιλαμβάνεται με λεπτομέρεια όλη η σχετική πληροφόρηση που αφορά το έτος 2007, αλλά και συγκεντρωτικά στοιχεία από την έναρξη της εφαρμογής μέχρι σήμερα.

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, με την ολοκλήρωση του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006 δεν τελειώνουν και οι προσπάθειες για εκσυγχρονισμό και ανασυγκρότηση της κυπριακής υπαίθρου. Αντίθετα, ένα νέο επταετές Πρόγραμμα έχει ήδη αρχίσει να τίθεται σε εφαρμογή από το 2007. Στηριζόμενοι σε πιο γερές βάσεις και αξιοποιώντας την εμπειρία της περασμένης περιόδου μπαίνουμε δυναμικά στη νέα προγραμματική περίοδο.

Μέσα από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 αναμένεται να διατεθούν, ως δημόσια δαπάνη για την ανάπτυξη της υπαίθρου, € 325 εκ. Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης συνεισφέρει στο Πρόγραμμα το 50% της συνολικής δημόσιας δαπάνης, ενώ το υπόλοιπο θα διατεθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία ως Εθνική Συμμετοχή. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 αποτελείται από 22 Μέτρα τα οποία στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού και δασοκομικού τομέα, τη βελτίωση του περιβάλλοντος και του τοπίου και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο.

Στο νέο αυτό Πρόγραμμα αναγνωρίζεται ακόμη περισσότερο ο σύνθετος και πολυδιάστατος ρόλος του αγροτικού τομέα, καθώς και ο σημαντικός ρόλος που έχει να διαδραματίσει ο αγροτικός μας πληθυσμός. Η προώθηση εναλλακτικών οικονομικών δραστηριοτήτων και η διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης των περιοχών της υπαίθρου μέσω της αξιοποίησης του φυσικού πλούτου είναι πλέον απαραίτητο στοιχείο για τη συγκράτηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο και την αύξηση του αγροτικού εισοδήματος.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης των οποίων η παρουσία είμαι βέβαιος ότι θα είναι γόνιμη και εποικοδομητική. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω στους εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (την κα. Adelina Dos Reis, τον κ. Γιώργο Μαθιουδάκη και τον κ. Γρηγόρη Τσουρή), τόσο για την παρουσία τους εδώ, όσο και για την αγαστή τους συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Κράτους.

Είμαι βέβαιος ότι η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης, όπως άρχισε να εφαρμόζεται από το 2004 και συνεχίζεται, έχει συμβάλει και θα συνεχίσει να συμβάλλει καθοριστικά στην ανασυγκρότηση της κυπριακής υπαίθρου και στην στήριξη του αγροτικού μας κόσμου. Στην κοινή αυτή προσπάθεια απαραίτητη είναι η συνεργασία όλων μας.

Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας.


Πέμπτη, 19/6/2008
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ