Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

BREXITΤο Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται στις 31 Οκτωβρίου, 2019 να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα καταστεί Τρίτη Χώρα. Το σύνολο του πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου της Ένωσης θα παύσει να ισχύει στο Ηνωμένο Βασίλειο από εκείνη τη χρονική στιγμή, εκτός αν καθορισθεί άλλη ημερομηνία με επικυρωμένη συμφωνία αποχώρησης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο διαπραγματεύονται μια συμφωνία αποχώρησης και παρόλο που έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος σε πολλούς τομείς, παραμένουν σημεία διαφωνίας.

Εάν εγκριθεί συμφωνία αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν τις 31 Οκτωβρίου, 2019, ώστε να μπορέσει να τεθεί σε ισχύ κατά την εν λόγω ημερομηνία, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα παύσει να ισχύει ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού από την 1η Ιανουαρίου, 2021 με όρους που θα καθορίζονται στη εν λόγω συμφωνία.

Ελλείψει συναίνεσης σχετικά με τη συμφωνία αποχώρησης ή αν η συμφωνία αποχώρησης δεν κυρωθεί εγκαίρως και από τα δύο μέρη, δεν θα υπάρξει μεταβατική περίοδος και η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα παύσει να ισχύει ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού από την 31η Οκτωβρίου, 2019.

Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνέπειες για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις διοικήσεις τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Προς την καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη ενημέρωση επί του θέματος, οι εμπλεκόμενοι καλούνται να μελετήσουν τις σχετικές ανακοινώσεις όπως αυτές ετοιμάσθηκαν και δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: https://ec.europa.eu/info/publications/preparing-withdrawal-united-kingdom-european-union-30-march-2019_en

Όταν το Ηνωμένο Βασίλειο καταστεί τρίτη χώρα και ελλείψει συμφωνίας που να προβλέπει διαφορετικά, οι αυστηροί κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τους φυτοϋγειονομικούς όρους και τους ελέγχους στα φορτία φυτών και φυτικών προϊόντων (συμπεριλαμβανομένου ξυλείας, ξύλινων μέσων συσκευασίας, κομμένων ανθέων, σπόρων, κλπ), θα ισχύουν για το Ηνωμένο Βασίλειο όπως και για οποιαδήποτε άλλη Τρίτη χώρα. Επίσης οι Τελωνειακές διοικήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή οι εθνικές τελωνειακές αρχές, θα πρέπει να επιβάλλουν τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο για τις εξαγωγές προς το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και για τις εισαγωγές από αυτό.


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 190529BREXIT.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat eu_food_law_el.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ATT4BRSK.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ATTJUM4W.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ATTHFSU4.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ATT7WRYL.pdf


FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς