Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Υπενθύμιση για υποβολή αιτήσεων στο Καθεστώς 1.5.1 –
Επενδύσεις στις Γεωργικές και Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις - 12/11/2008


Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ), υπενθυμίζει ότι, στα πλαίσια της 1ης Προκήρυξης του Καθεστώτος 1.5.1 – Επενδύσεις στις Γεωργικές και Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις, οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή σ’ αυτό θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία το αργότερο μέχρι τις 18 Νοεμβρίου για την Κατηγορία Α και μέχρι τις 28 Νοεμβρίου 2008 για την Κατηγορία Β.

Υπενθυμίζεται ότι στην Κατηγορία Α εμπίπτουν αιτήσεις που αντιστοιχούν σε ύψος ενίσχυσης από €3.000 μέχρι €9.000. Στην Κατηγορία Β εμπίπτουν αιτήσεις με ύψος ενίσχυσης από €9.001 μέχρι €400.000 και €600.000 για Νέους Γεωργούς οι οποίες θα πρέπει να υποβάλλονται μαζί με Ολοκληρωμένη Μελέτη Οικονομικής Βιωσιμότητας.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της 1ης Προκήρυξης του Καθεστώτος 1.5.1 ανέρχεται σε €25 εκατ. από τα οποία τα €5 εκατ. θα διατεθούν για την ικανοποίηση των αιτήσεων της Κατηγορίας Α και τα €20 εκατ. για την ικανοποίηση των αιτήσεων της Κατηγορίας Β.

Το Καθεστώς 1.5.1 προβλέπει ενισχύσεις από 40% μέχρι 60% της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης για επενδύσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και των συνολικών επιδόσεων των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς