Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ιστορικό    Το Τμήμα Γεωργίας ιδρύθηκε το 1896 και ήταν ένα από τα πρώτα Τμήματα που δημιούργησε η Βρετανική αποικιοκρατική Κυβέρνηση. Πρώτος Διευθυντής του Τμήματος είχε διοριστεί ο διεθνούς φήμης γεωπόνος Παναγιώτης Γεννάδιος από την Ελλάδα, και το 1913, στα πλαίσια μιας συνολικής κυβερνητικής αναδιοργάνωσης, αναβαθμίστηκε και το Τμήμα Γεωργίας. Πρωταρχικός στόχος του Τμήματος Γεωργίας ήταν, και είναι, μέχρι και σήμερα, η ανάπτυξη της υπαίθρου, αλλά και η ευημερία των κατοίκων της. Ο πρώτος σημαντικός σταθμός στην ιστορία του Τμήματος ταυτίζεται με την ανεξαρτησία της Κύπρου, το 1960, όπου το Τμήμα στελεχώθηκε με κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, ενώ, λίγα χρόνια αργότερα, το 1966, αναδιοργανώθηκε η Υπηρεσία Γεωργικών Εφαρμογών, η οποία, μέχρι και σήμερα, εξακολουθεί να διαδραματίζει πρωταρχικό και σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση των γεωργοκτηνοτρόφων του τόπου.

    Καθοριστικός ήταν, επίσης, ο ρόλος του Τμήματος στα δύσκολα χρόνια που ακολούθησαν της Τουρκικής εισβολής, όπου το Τμήμα Γεωργίας κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να στηρίξει την κυπριακή γεωργία συμβάλλοντας έτσι, και αυτό, στη γρήγορη ανάκαμψή της. Τεράστιες ήταν και οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν από το προσωπικό του Τμήματος κατά τις διαπραγματεύσεις για την Τελωνειακή Ένωση της Κύπρου με την τότε ΕΟΚ, και, μετέπειτα, κατά τις διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

    Με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Μάιο του 2004, όπως ήταν και αναμενόμενο, ο ρόλος του Τμήματος Γεωργίας διαφοροποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό καθώς έπρεπε να προσαρμοστεί και να αντεπεξέλθει στις αυξημένες απαιτήσεις του νέου ευρωπαϊκού περιβάλλοντος. Έτσι, μετά την ένταξη, το Τμήμα Γεωργίας όχι μόνο άρχισε να εφαρμόζει την ευρωπαϊκή πολιτική στο γεωργοκτηνοτροφικό τομέα, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά τις προενταξιακές διαπραγματεύσεις, αλλά και να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωσή της. Επιπρόσθετα, στα πλαίσια της εφαρμογής της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), το Τμήμα Γεωργίας, αμέσως μετά την ένταξη, ετοίμασε και έθεσε σε εφαρμογή το Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006, το οποίο αποσκοπούσε στην αναζωογόνηση της αγροτικής οικονομίας. Μέσω δε του Σχεδίου αυτού, όχι μόνο εκσυγχρονίστηκαν εκατοντάδες μονάδες, αλλά δημιουργήθηκαν και πάρα πολλές νέες βιώσιμες γεωργικές εκμεταλλεύσεις Να σημειωθεί, επίσης, ότι, ήταν η πρώτη φορά που άρχισαν να εφαρμόζονται αγροπεριβαλλοντικά μέτρα, καθώς και μέτρα για τη στήριξη των μειονεκτικών περιοχών. Συνολικά, διατέθηκαν €160 εκ. και αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, η απορρόφηση της κοινοτικής συνεισφοράς έφτασε σχεδόν το 100%. Στη συνέχεια, ξεκίνησε η εφαρμογή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για την περίοδο 2007-2013.

    Παράλληλα, με την ένταξη, το Τμήμα Γεωργίας προωθεί και εφαρμόζει μια πληθώρα Νομοθεσιών, που απορρέουν από το κοινοτικό κεκτημένο, όπως τις Νομοθεσίες για τον έλεγχο των ζωοτροφών, των αγροχημικών και πολλές άλλες. Όσον αφορά τη συμμετοχή του Τμήματος στη διαμόρφωση της ΚΑΠ (αλλά και του υπόλοιπου κοινοτικού νομοθετικού πλαισίου και της υπόλοιπης κοινοτικής νομοθεσίας), θα πρέπει να σημειωθεί ότι, το προσωπικό του συμμετέχει ενεργά σε όλα τα θεσμικά Όργανα της ΕΕ στα οποία λαμβάνονται αποφάσεις με γνώμονα και στόχο, πάντοτε, την εξασφάλιση των καλώς νοούμενων συμφερόντων του αγροτικού μας κόσμου.
ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Τεχνικός Έλεγχος Ψεκαστήρων

Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

Διεθνές Έτος Φρούτων και Λαχανικών

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

Χαλλουμι

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

Banner Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων

Παρουσιάσεις εκπαιδεύσεων

BREXIT

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Αν δεις καπνό ή φωτιά

FACEBOOK

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ