Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Κλάδος Αμπελουργίας/ΟινολογίαςΔραστηριότητες Κλάδου Αμπελουργίας και Οινολογίας


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Τμήμα Γεωργίας έχει προβεί σε σχεδιασμό του στρατηγικού προγραμματισμού του καθορίζοντας την αποστολή, το όραμα, τις αξίες και τις στρατηγικές επιδιώξεις του, μέσω συγκεκριμένων στόχων και δραστηριοτήτων. Ο Κλάδος Αμπελουργίας και Οινολογίας αποτελεί ένας από τους κύριους παραγωγικούς Κλάδους του Τμήματος, του οποίου η θέση στο οργανόγραμμα βρίσκεται κάτω από τον Τομέα των Παραγωγικών Κλάδων. Ο Κλάδος αποσκοπεί να συμβάλει στο μέγιστο δυνατό τρόπο στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Τμήματος Γεωργίας, σε θεματολογία που εμπίπτει κυρίως στον αμπελοοινικό τομέα, αλλά και στα αλκοολούχα ποτά.

Στη δομή του Κλάδου περιλαμβάνονται τέσσερεις κύριες κατευθύνσεις ως ακολούθως: (α) Οινολογία και Διαχείριση Εθνικού Προγράμματος Στήριξης του Αμπελοοινικού Τομέα (ΕΠΣΑ), (β) Αμπελουργία και Αμπελουργικό Μητρώο, (γ) Εργαστήριο Αναλύσεων Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών και (δ) Έλεγχος Αμπελοοινικών Προϊόντων, Αλκοολούχων Ποτών και Αρωματισμένων Αμπελοοινικών Προϊόντων. Επιπρόσθετα, ο Κλάδος ασχολείται με μια σειρά εργασιών των οποίων ο ρόλος είναι η εύρυθμη, ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του.

Ο Κλάδος Αμπελουργίας και Οινολογίας στελεχώνεται από Λειτουργούς Γεωργίας, Λειτουργούς Αμπελοοινικών Προϊόντων ΣΑΠ, Επόπτες ΣΑΠ, Επιθεωρητές Γεωργίας και ωρομίσθιο προσωπικό.


Show details for ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ

Show details for ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ


Hide details for ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ (ΠΟΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ (ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΓΕ)
ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ (ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΓΕ)

Μέχρι σήμερα η Κύπρος έχει κατοχυρωμένες εφτά (7) Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης (ΠΟΠ) οίνου και τέσσερεις (4) Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις (ΠΓΕ) στον τομέα του οίνου. Πρόσθετα, υπάρχουν δύο (2) κατοχυρωμένες Γεωγραφικές Ενδείξεις (ΓΕ) στα αλκοολούχα ποτά.

ΠΟΠ ΟΙΝΩΝ:

ΚΟΥΜΑΝΔΑΡΙΑ

ΚΡΑΣΟΧΩΡΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΡΑΣΟΧΩΡΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΦΑΜΗΣ

ΚΡΑΣΟΧΩΡΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΛΑΟΝΑ

ΠΙΤΣΙΛΙΑ

ΒΟΥΝΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ

ΛΑΟΝΑ – ΑΚΑΜΑ

ΠΓΕ ΟΙΝΩΝ:

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΠΑΦΟΣ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΛΑΡΝΑΚΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ:

ΖΙΒΑΝΙΑ

ΟΥΖΟ


Show details for ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ (ΠΕΣ)ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ (ΠΕΣ)
Show details for ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Show details for ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΣΑΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΣΑ

Show details for ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΝΟΥΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΝΟΥ

Show details for ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ι. ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


Hide details for Α. ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑΑ. ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Α. ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΝΟΜΟΙ

N. 61(I)/2004 Ο περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων Νόμος του 2004

Ν. 78(Ι)/2007 Ο περί της Εφαρμογής των Κοινοτικών Κανονισμών και Κοινοτικών Αποφάσεων Νόμος του 2007

Ν. 25(Ι)/2014 Ο περί Μεταβίβασης των Αρμοδιοτήτων και των Λειτουργιών του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων Νόμου του 2014

Ν. 27(Ι)/2014 Ο περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Τροποποιητικός) νόμος του 2014

Ν. 74(Ι)/2019 Ο περί Ελέγχου των Οινολογικών Πρακτικών και Επεξεργασιών Νόμος του 2019

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Δεν υπάρχουν)

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Κ.Δ.Π. 212/2005 Το περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Έλεγχος και Έγκριση Οίνων Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης) Διάταγμα του 2005

Κ.Δ.Π. 535/2014 Το περί Τμήματος Γεωργίας (Γενικές Διατάξεις Ταξινόμησης Ποικιλιών Αμπελιού) Διάταγμα του 2014

Κ.Δ.Π. 536/2016 Το περί Τμήματος Γεωργίας (Οίνοι με Γεωγραφικοί Ένδειξη) Διάταγμα του 2014

Κ.Δ.Π.537/2014 Το περί Τμήματος Γεωργίας (Εθνικό Αποθεματικό Δικαιωμάτων Φύτευσης) Διάταγμα του 2014

Κ.Δ.Π.538/2014 Το περί Τμήματος Γεωργίας (Ετήσιο Τέλος για τη Χρήση του Πιστοποιούντος Εμπορικού Σήματος Κουμανδαρίας και Ζιβανίας) Διάταγμα του 2014

Κ.Δ.Π.48/2016 Το περί Τμήματος Γεωργίας (Καθορισμός Περιοχών και Κριτήρια Παραγωγής Οίνων με Προστατευόμενη Ονομασίας Προέλευσης) Διάταγμα του 2016

Κ.Δ.Π.49/2016 Το περί Τμήματος Γεωργίας (Αμπελουργικό Μητρώο και Φύτευσης Αμπελώνων) Διάταγμα του 2016

Κ.Δ.Π.51/2016 Το περί Τμήματος Γεωργίας (Τήρηση Συνοδευτικών Εγγράφων και Βιβλίων) Διάταγμα του 2016

Κ.Δ.Π.52/2016 Το περί Τμήματος Γεωργίας (Περιγραφή, Ονομασία, Παρουσίαση και Προστασία των Αμπελοοινικών Προϊόντων) Διάταγμα του 2016

Κ.Δ.Π.53/2016 Το περί Τμήματος Γεωργίας (Είσπραξη Τελών) Διάταγμα του 2016

Κ.Δ.Π.314/2016 Το περί Τμήματος Γεωργίας (Κουμανδαρία) Διάταγμα του 2016

Κ.Δ.Π.406/2017 Το περί Τμήματος Γεωργίας (Τέλη Συμμετοχής Δειγμάτων Οίνου σε Κυπριακό Διαγωνισμό Οίνου) Διάταγμα του 2017

Κ.Δ.Π.19/2018 Το περί Τμήματος Γεωργίας (Είσπραξη Τελών) (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2018

K.Δ.Π. 320/2021 Ταξινόμηση Οινοποιήσιμων Ποικιλιών Αμπέλου


Show details for B. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑB. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ


Show details for Γ. ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑΓ. ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΙΙ. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


Show details for Α. ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑΑ. ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Show details for Β. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑΒ. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ


Show details for Γ. ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑΓ. ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Show details for ΕΝΤΥΠΑ-ΑΙΤΗΣΕΙΣΕΝΤΥΠΑ-ΑΙΤΗΣΕΙΣΣχετικά Αρχεία:

(1)PDO-ΚΟΥΜΑΝΔΑΡΙΑ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 107,09Kb)
(1)PGI-ΛΕΜΕΣΟΣ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 112,17Kb)
(2)PDO-ΚΡΑΣΟΧΩΡΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 96,21Kb)
(2)PGI-ΠΑΦΟΣ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 107,92Kb)
(3)PDO-ΚΡΑΣΟΧΩΡΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ-ΑΦΑΜΗΣ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 96,84Kb)
(3)PGI-ΛΕΥΚΩΣΙΑ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 97,17Kb)
(4)PDO-ΚΡΑΣΟΧΩΡΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΛΑΟΝΑ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 98,35Kb)
(4)PGI-ΛΑΡΝΑΚΑ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 96,99Kb)
(5)PDO-ΠΙΤΣΙΛΙΑ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 97,71Kb)
(5)PGI-ZIBANIA.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 354,62Kb)
(6)PDO-ΒΟΥΝΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ-ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 96,71Kb)
(6)PGI-OUZO.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 529,57Kb)
(7)PDO-ΛΑΟΝΑ ΑΚΑΜΑ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 96,95Kb)
TΓ 621 Παραγγελία Πολλαπλασιαστικού υλικού της αμπέλου.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 212,61Kb)

- Επικοινωνία με το προσωπικό
- Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου


Τεχνικός Έλεγχος Ψεκαστήρων

Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

Διεθνές Έτος Φρούτων και Λαχανικών

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

Χαλλουμι

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

Banner Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων

Παρουσιάσεις εκπαιδεύσεων

BREXIT

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Αν δεις καπνό ή φωτιά

FACEBOOK

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ