Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Κλάδος Αμπελουργίας/ΟινολογίαςΔραστηριότητες Κλάδου Αμπελουργίας και Οινολογίας


ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ
Στόχος του Τομέα Αμπελουργίας είναι η πρόοδος του αμπελουργικού κόσμου και ο εκσυγχρονισμός των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων μέσω της παροχής συμβουλών, τεχνογνωσίας και εμπειρογνωμοσύνης.
Δραστηριότητες
  · Δημιουργία μητρικών φυτειών για παραγωγή πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού της αμπέλου, ούτως ώστε ο κύπριος αμπελουργός να μπορεί να προμηθεύεται υγιές και γενικά, ποιοτικό πολλαπλασιαστικό υλικό.
  · Παροχή τεχνικής υποστήριξης των αμπελουργών μέσω ποικίλων δράσεων (εκπαιδεύσεις, αρθρογραφία και επί τόπου συμβουλές)
  · Συμμετοχή στο σχεδιασμό του Εθνικού Προγράμματος Στήριξης της Αμπελουργίας (ΕΠΣΑ) 2014-2018 και των Αγροπεριβαλλοντικών Μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
  · Εκτιμήσεις παραγωγής
  · Διαχείριση αμπελουργικού μητρώου επιτραπέζιων και οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

  · Διαχείριση υποδειγματικών και δοκιμαστικών αμπελώνων του Τμήματος Γεωργίας

  · Υποστήριξη Επαρχιακών Γεωργικών Γραφείων σε τεχνικά θέματα αμπελουργίας


ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Τομέας Οινολογίας διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στη διαμόρφωση της αμπελοοινικής πολιτικής του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Μέσα σε αυτό το πλαίσια, ο Τομέας Οινολογίας είναι επιφορτισμένος με την επαγγελματική ανάπτυξη των οινοποιών του τόπου καθώς και την προώθηση/ διασφάλιση των συμφερόντων τους στα Ενωσιακά και Διεθνή αρμόδια κέντρα αποφάσεων.
Ως εκ τούτου, οι δραστηριότητες του Τομέα Οινολογίας επικεντρώνονται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
(α) τη διαχείριση και αξιολόγηση των Μέτρων του Εθνικού Προγράμματος Στήριξης της Αμπελουργίας (ΕΠΣΑ) 2014-2018.
(β) την παρακολούθηση και συνδιαμόρφωση της αμπελοοινικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και των αντιστοίχων προτύπων του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου (OIV).
(γ) την παρακολούθηση και συνδιαμόρφωση των προτύπων για τα πρόσθετα τροφίμων στην κατηγορία «Οίνος από Σταφύλια» στα πλαίσια του Διεθνούς Διατροφικού Κώδικα (Codex Alimentarius).
(δ) τις οινολογικές δοκιμές και τις συναφείς συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τους Κύπριους οινοποιούς.
(ε) την αρθρογραφία, οργάνωση τεχνικών ημερίδων, οινικών εκδηλώσεων και άλλες επικοινωνιακές δράσεις στην Κύπρο και το εξωτερικό.

ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Το Εργαστήριο του Κλάδου Αμπελουργίας – Οινολογίας διεξάγει χημικές αναλύσεις και εξειδικευμένους ελέγχους σε οίνους, αλκοολούχα και αρωματισμένα ποτά, χυμούς σταφυλιών, γλεύκη, ξύδι καθώς και σε άλλα παραδοσιακά αμπελοοινικά προϊόντα. Το Εργαστήριο εφαρμόζει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο CYS EN ISO/IEC 17025:2005.
Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, το Εργαστήριο του Κλάδου Αμπελουργίας – Οινολογίας:

  · Διενεργεί χημικές αναλύσεις με μεθόδους που συστήνονται από τον Διεθνή Οργανισμό Αμπέλου και Οίνου (OIV) για την κάλυψη αναγκών ιδιωτών, δημόσιων και ημικρατικών φορέων
  · Συμμετέχει σε Ερευνητικά Προγράμματα
  · Συμμετέχει σε Διεργαστηριακούς Ελέγχους
  · Συμμετέχει σε συνεδρίες των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Διεθνή Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου (OIV) και άλλων Διεθνή Οργανισμών
  · Παρέχει Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στους παραγωγούς για σκοπούς ελέγχου της παρασκευής και της ποιότητας
  ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ

  Ο Τομέας Ελέγχου Οίνων και Αλκοολούχων Ποτών (ΤΕΟΑΠ) διενεργεί ελέγχους σε μονάδες παραγωγής, καθώς επίσης σε σημεία εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων, αλκοολούχων και αρωματισμένων ποτών. Ο ΤΕΟΑΠ είναι διαπιστευμένος φορέας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο CYS EN ISO/IEC 17020:2012 «Αξιολόγηση συμμόρφωσης - Απαιτήσεις για τη λειτουργία διαφόρων τύπων φορέων που εκτελούν έλεγχο».
  Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, ο ΤΕΟΑΠ διενεργεί τους ακόλουθους ελέγχους:

   · Έλεγχο Βιβλίων
   · Έλεγχο Οινολογικών Πρακτικών και Επεξεργασιών
   · Έλεγχο Συνοδευτικών Εγγράφων αμπελοοινικών προϊόντων
   · Έλεγχο Προδιαγραφών
   · Έλεγχο Σήμανσης
   · Έλεγχο και έγκριση Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΓΕ) και ενδείξεων Έτους συγκομιδής και Ονόματος ποικιλίας σε οίνους χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ
   · Έλεγχο Υποχρεωτικών Δηλώσεων
   · Έκδοση πιστοποιητικών χρήσης των Πιστοποιούντων Εμπορικών Σημάτων (ΠΕΣ) «Κουμανδαρία» και «Ζιβανία»
  Δια μέσω των πιο πάνω ελέγχων διασφαλίζεται η τήρηση τόσο της Εθνικής, όσο και της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας που εφαρμόζεται στον αμπελοοινικό τομέα, στα αλκοολούχα και αρωματισμένα ποτά. Γενικότερα ο έλεγχος των οίνων, των αλκοολούχων και αρωματισμένων ποτών, εκτός των άλλων, στοχεύει στην προστασία της δημόσιας υγείας από τυχόν νοθείες, προσθήκες απαγορευμένων ουσιών ή κακή χρήση επιτρεπόμενων οινολογικών ουσιών, ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο παραπλάνησης των καταναλωτών και προστατεύει το όνομα της Κυπριακής Δημοκρατίας για ότι αφορά τον αμπελοοινικό τομέα, τα αλκοολούχα και αρωματισμένα ποτά.


  Για Νομοθεσίες πατείστε εδώ και για Έντυπα Αιτήσεων εδώ.


  - Επικοινωνία με το προσωπικό


  FACEBOOK

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

  Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

  Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

  Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

  Πολλαπλή Συμμόρφωση

  ΚΑΠ μετά το 2020

  Σχέδια πετρελαίου κίνησης

  BREXIT

  Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

  Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

  Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

  Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

  Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

  Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

  Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

  ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

  Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

  ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ