Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Μονάδα Φυτών Μεγάλης ΚαλλιέργειαςΔραστηριότητες Μονάδας Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας    Στο πεδίο αρμοδιότητας της Μονάδας Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας (Φ.Μ.Κ.) εμπίπτουν οι καλλιέργειες των σιτηρών, των ψυχανθών, των κτηνοτροφικών φυτών, των βιομηχανικών φυτών (ελαιούχα, κλωστικά, ζάχαρη κ.ά.). Η Μονάδα έχει την ευθύνη για την εκπροσώπηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Διαχειριστική Επιτροπή της Κοινής Οργάνωσης των Γεωργικών Αγορών της ΕΕ για τα σιτηρά, τη ζάχαρη και τα βιομηχανικά φυτά. Επίσης, χειρίζεται και ενημερώνει τους γεωργούς για θέματα που αφορούν την αγροτική ανάπτυξη σε σχέση με τις πιο πάνω καλλιέργειες.

    Στόχος της Μονάδας Φ.Μ.Κ. για τις καλλιέργειες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της, είναι η μείωση του κόστους παραγωγής και η αύξηση του κέρδους των παραγωγών, η βελτίωση της ποιότητας, της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας και η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που προσφέρει το εδαφοκλιματικό περιβάλλον στις διάφορες περιοχές. Ένας επιπρόσθετος στόχος είναι η ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας Φ.Μ.Κ. Αυτό θα γίνει προσπάθεια να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, μέσω της εκπαίδευσης/τεχνικής υποστήριξης των γεωργών για την εφαρμογή βελτιωμένων συστημάτων καλλιέργειας, τη διάδοση ειδών και ποικιλιών με εμπορικές προοπτικές και ποικιλιών που είναι προσαρμοσμένες στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της Κύπρου. Επίσης, θα γίνει προσπάθεια για ανάπτυξη της διαπραγματευτικής δύναμης των γεωργών μέσω των Ομάδων Παραγωγών. Ο κυριότερος στόχος είναι η χάραξη στρατηγικής για τον τομέα των Φ.Μ.Κ.

    Επιπλέον δραστηριότητες είναι:
    α) η διεξαγωγή μελετών και η χρήση δοκιμαστικών/επιδεικτικών αγρών για επίλυση προβλημάτων, προώθηση τεχνικών και ποικιλιών προς τους αγρότες, β) η συγκέντρωση στοιχείων για τον όγκο παραγωγής, την καλλιεργούμενη έκταση, την ποσότητα σποράς, την αξία παραγωγής και το κόστος παραγωγής, γ) η συγκέντρωση των τρεχουσών τιμών πώλησης για τα κυριότερα είδη ανά εβδομάδα και αποστολή τους στην ΕΕ, και δ) η δημιουργία Μητρώου καλλιεργητών σιτηρών, ψυχανθών και βιομηχανικών φυτών.


- Επικοινωνία με το προσωπικό


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Διαβούλευση για το Νομοσχέδιο για τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού αγροδιατροφικών προϊόντων

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογιστικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Παρουσιάσεις εκπαιδεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Βιολογική Παραγωγή

Τεχνική υποστήριξη για τη διεξαγωγή ενεργειακής μελέτης σε τομείς της Κυπριακής Γεωργίας

Σχεδίο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία

ΠΕΣΕ

Δημόσια Διαβούλευση Προσχεδίων Νόμoυ, Κανονισμών και Διαταγμάτων για τις ενωσιακές κλίμακες για την Ταξινόμηση των Σφάγιων Βοοειδών, Χοίρων και Προβάτων