ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Μονάδα Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας


Δραστηριότητες Μονάδας Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας    Στο πεδίο αρμοδιότητας της Μονάδας Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας (Φ.Μ.Κ.) εμπίπτουν οι καλλιέργειες των σιτηρών, των ψυχανθών, των κτηνοτροφικών φυτών, των βιομηχανικών φυτών (ελαιούχα, κλωστικά, ζάχαρη κ.ά.). Η Μονάδα έχει την ευθύνη για την εκπροσώπηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Διαχειριστική Επιτροπή της Κοινής Οργάνωσης των Γεωργικών Αγορών της ΕΕ για τα σιτηρά, τη ζάχαρη και τα βιομηχανικά φυτά. Επίσης, χειρίζεται και ενημερώνει τους γεωργούς για θέματα που αφορούν την αγροτική ανάπτυξη σε σχέση με τις πιο πάνω καλλιέργειες.

    Στόχος της Μονάδας Φ.Μ.Κ. για τις καλλιέργειες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της, είναι η μείωση του κόστους παραγωγής και η αύξηση του κέρδους των παραγωγών, η βελτίωση της ποιότητας, της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας και η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που προσφέρει το εδαφοκλιματικό περιβάλλον στις διάφορες περιοχές. Ένας επιπρόσθετος στόχος είναι η ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας Φ.Μ.Κ. Αυτό θα γίνει προσπάθεια να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, μέσω της εκπαίδευσης/τεχνικής υποστήριξης των γεωργών για την εφαρμογή βελτιωμένων συστημάτων καλλιέργειας, τη διάδοση ειδών και ποικιλιών με εμπορικές προοπτικές και ποικιλιών που είναι προσαρμοσμένες στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της Κύπρου. Επίσης, θα γίνει προσπάθεια για ανάπτυξη της διαπραγματευτικής δύναμης των γεωργών μέσω των Ομάδων Παραγωγών. Ο κυριότερος στόχος είναι η χάραξη στρατηγικής για τον τομέα των Φ.Μ.Κ.

    Επιπλέον δραστηριότητες είναι:
    α) η διεξαγωγή μελετών και η χρήση δοκιμαστικών/επιδεικτικών αγρών για επίλυση προβλημάτων, προώθηση τεχνικών και ποικιλιών προς τους αγρότες, β) η συγκέντρωση στοιχείων για τον όγκο παραγωγής, την καλλιεργούμενη έκταση, την ποσότητα σποράς, την αξία παραγωγής και το κόστος παραγωγής, γ) η συγκέντρωση των τρεχουσών τιμών πώλησης για τα κυριότερα είδη ανά εβδομάδα και αποστολή τους στην ΕΕ, και δ) η δημιουργία Μητρώου καλλιεργητών σιτηρών, ψυχανθών και βιομηχανικών φυτών.


- Επικοινωνία με το προσωπικό

_______________________________________________
© 2012 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Τμήμα Γεωργίας