Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Κλάδος Αγροτικής Οικονομικής και ΑνάπτυξηςΔραστηριότητες Κλάδου Αγροτικής Οικονομικής και Ανάπτυξης

Ο Κλάδος Αγροτικής Οικονομικής και Ανάπτυξης αποτελεί ένα οριζόντιο Κλάδο του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας Aγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Οι αρμοδιότητες του Κλάδου Αγροτικής Οικονομικής και Ανάπτυξης αφορούν:

1. Θέματα Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).
2. Χάραξη πολιτικής και παρακολούθηση όσον αφορά στις άμεσες ενισχύσεις για τους γεωργούς.
3. Θέματα Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.
4. Θέματα Επενδυτικού Μέτρου του ΠΑΑ.
5. Θέματα LEADER.
6. Συμμετοχή σε διάφορες επιτροπές της ΕΕ (π.χ. επιτροπή διαχείρισης άμεσων ενισχύσεων και στην υποεπιτροπή Leader).
7. Συντονισμό για θέματα που αφορούν στις συναντήσεις της Ειδικής Επιτροπής Γεωργίας.
8. Συντονισμό για την ετοιμασία σημειωμάτων που αφορούν στην σύνοδο των Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας.
9. Χάραξη πολιτικής, συντονισμό και παρακολούθηση των κρατικών ενισχύσεων, συμπεριλαμβανομένων των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις, τις ενισχύσεις de minimis, τον Απαλλακτικό Κανονισμό, στον τομέα της γεωργίας.
10. Σύνταξη και εφαρμογή του καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων για την αντιστάθμιση των ζημιών που οφείλονται σε πυρκαγιές.
11. Συντονισμό των ζητημάτων που σχετίζονται με ζημιές στη γεωργία.
12. Συντονισμό της προετοιμασίας και παρακολούθηση των προτάσεων Αναπτυξιακών Δαπανών του ετήσιου προϋπολογισμού και τoυ μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού πλαισίου, καθώς και της νέας μορφής του προϋπολογισμού στη Βάση Δραστηριοτήτων.
13. Συντονισμό και ετοιμασία του Στρατηγικού Σχεδίου του Τμήματος Γεωργίας.
14. Συμμετοχή στην υλοποίηση του προγράμματος για την παροχή οικονομικής βοήθειας στους εγκλωβισμένους λόγω ειδικών δυσκολιών κατά την εκτέλεση γεωργικών δραστηριοτήτων.
15. Ενασχόληση με τα ζητήματα που αφορούν στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και τις διεθνείς και διμερείς συμφωνίες.
16. Συντονισμό της εφαρμογής του μηχανισμού για την πρόβλεψη της παραγωγής καλλιεργειών στην Κύπρο.
17. Συντονισμό θεμάτων που αφορούν τον Διεθνή Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO).
18. Συντονισμό θεμάτων που αφορούν στην Οικογενειακή Γεωργία.
19. Παροχή κατάρτισης για τους αγρότες και άλλους ενδιαφερόμενους στην ανάπτυξη της γεωργίας.
20. Συντονισμό και παρακολούθηση της αναθεώρησης των τελών του Τμήματος Γεωργίας.
21. Συμμετοχή σε διάφορες τεχνοοικονομικές μελέτες και κοστολογήσεις υπηρεσιών.
22. Άλλες ευθύνες που μπορεί να ανατεθούν.


- Επικοινωνία με το προσωπικό


ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

FACEBOOK

Απογραφή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο