Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Κλάδος Προστασίας Φυτών και ΜελισσοκομίαςΔραστηριότητες Κλάδου Προστασίας Φυτών και ΜελισσοκομίαςΟ Κλάδος Προστασίας Φυτών και Μελισσοκομίας αποσκοπεί στην ουσιώδη υποστήριξη του αγροτικού κόσμου στους τομείς της φυτοπροστασίας και μελισσοκομίας, επιτυγχάνοντας την ποσοτική και ποιοτική βελτίωση των κυπριακών γεωργικών προϊόντων στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης, υιοθετώντας και προωθώντας αποτελεσματικές πρακτικές, μεθόδους και συστήματα που αυξάνουν την πρόσοδο του παραγωγού και είναι συμβατά με το περιβάλλον και σέβονται την υγεία του ανθρώπου. Πιο συγκεκριμένα αποσκοπεί στην: 1) Υιοθέτηση και εφαρμογή έγκυρων διαγνωστικών μεθόδων για ανίχνευση και ταυτοποίηση επιζήμιων οργανισμών και διάγνωση των φυτοπροστατευτικών προβλημάτων. Περιλαμβάνεται η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του εργαστηριακού εξοπλισμού των εργαστηρίων, 2) παροχή συμβουλών στον αγροτικό κόσμο και στο ευρύτερο κοινό για την αντιμετώπιση και διαχείριση των φυτοπροστατευτικών προβλημάτων, 3) εξεύρεση, ανάπτυξη και προώθηση αποτελεσματικών μεθόδων φυτοπροστασίας, οι οποίες είναι συμβατές με το περιβάλλον και σέβονται την υγεία του ανθρώπου, 4) διεξαγωγή επισκοπήσεων για καθορισμό της έντασης και της έκτασης των φυτοπροστατευτικών προβλημάτων, 5) αξιόπιστη πρόγνωση της εκδήλωσης των ασθενειών και των εντομολογικών προβλημάτων και έκδοση φυτοπροστατευτικών δελτίων για έγκαιρη λήψη προληπτικών και θεραπευτικών μέτρων για αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών, 6) διεξαγωγή ή/και συντονισμός ομαδικών εκστρατειών καταπολέμησης επιζήμιων οργανισμών των καλλιεργειών και των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε επιλέξιμες περιοχές, όπως τις μη κατοικήσιμες, τις δύσβατες ή αυτές που θεωρούνται εστίες πολλαπλασιασμού και ανάπτυξης των επιζήμιων οργανισμών, 7) ανασυγκρότηση της κυπριακής Μελισσοκομίας και αύξηση της ανταγωνιστικότητας των μελισσοκομικών προϊόντων με τη βελτίωση της ποιότητας και των συνθηκών παραγωγής, επεξεργασίας και διαχείρισης τους, και 8) διαφώτιση και εκπαίδευση του αγροτικού κόσμου και του ευρύτερου κοινού σε θέματα φυτοπροστασίας και μελισσοκομίας.

Οι κύριες δραστηριότητες του Κλάδου συνοψίζονται ως ακολούθως:
1) Παροχή συμβουλών στον αγροτικό κόσμο σε θέματα φυτοπροστασίας και μελισσοκομίας
2) Αξιοποίηση εμπειρικών προγραμμάτων, μοντέλων πρόγνωσης και πληθυσμών για έκδοση φυτοπροστατευτικών ανακοινώσεων
3) Διάγνωση και επίλυση φυτοπροστατευτικών προβλημάτων σε φυτείες
4) Διεξαγωγή εργαστηριακών εξετάσεων για ανίχνευση επιζήμιων οργανισμών για φυτοϋγειονομικούς σκοπούς και την παραγωγή και διάθεση πολλαπλασιαστικού υλικού
5) Διεξαγωγή δοκιμαστικών και επιδεικτικών δοκιμών για την ανεύρεση, προώθηση νέων ή/και βελτιωμένων μεθόδων φυτοπροστασίας
6) Εφαρμογή Σχεδίου Καταπολέμησης της Ποντίκας
7) Περιστασιακή διεξαγωγή εκστρατειών καταπολέμησης συγκεκριμένων εχθρών και ασθενειών των φυτών σε επιλέξιμες περιοχές
8) Οργάνωση και συντονισμός των Συνδέσμων Προστασίας Φυτών
9) Διεξαγωγή Επισκοπήσεων και χαρτογραφήσεων
10) Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση εργαστηρίων
11) Εκπαίδευση και διαφώτιση του αγροτικού κόσμου και του ευρύτερου κοινού
12) Κατάρτιση μελισσοκομικών προγραμμάτων
13) Τήρηση μητρώου μελισσοκόμων
Εφαρμογή του περί Μελισσοκομίας Νόμου του 1990 (Ν.51/1990)


- Επικοινωνία με το προσωπικό
- Ανάλυση δραστηριοτήτων
- Φυτικοί εχθροί και ασθένειες στην Κύπρο
- Μελισσοκομία
- Καταπολέμηση της ποντίκας
- Επισκόπηση Χρυσονηματώδη


FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ