Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Κλάδος Χρήσης Γης και ΎδατοςΔραστηριότητες Κλάδου Χρήσης Γης και Ύδατος
  Οι αρμοδιότητες του Κλάδου περιλαμβάνουν τους Τομείς Εδαφολογίας, Θρέψης Φυτών, Χρήσης Ύδατος, Υδροπονίας, Αγρομηχανικής και Αγροπεριβαλλοντικά θέματα. Στόχος είναι η αναβάθμιση της γεωργικής παραγωγής με ορθολογική αξιοποίηση των παραμέτρων της παραγωγής (έδαφος, νερό και λιπάσματα) και η αξιοποίηση των φυσικών πόρων, μέσα στα πλαίσια μιας περιβαλλοντικής αειφόρου ανάπτυξης.
  Τομέας Εδαφολογίας
  Καλύπτει δραστηριότητες που αφορούν την ταξινόμηση και χαρτογράφηση των εδαφών για γεωργικούς σκοπούς. Συμβουλεύει τους χρήστες γης για την καταλληλότητα της και για τα μέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν ως και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των χημικών αναλύσεων του εδάφους.
  Τομέας Θρέψης Φυτών
  Η εφαρμογή/χρησιμοποίηση των λιπασμάτων, η αξιολόγηση αναλύσεων εδάφους και φύλλων και η εκπόνηση προγραμμάτων λίπανσης για κάθε καλλιέργεια αποτελούν ζωτικό τομέα των δραστηριοτήτων του Κλάδου. Η εφαρμογή και αξιοποίηση των διαφόρων υγρών και στερεών αποβλήτων, στη γεωργία αποτελεί περιβαλλοντική δραστηριότητα πρωταρχικής σημασίας.
  Τομέας Χρήσης Ύδατος
  Οι κυριότερες δραστηριότητες περιλαμβάνουν την παροχή τεχνικής βοήθειας για ορθολογική χρήση, εξοικονόμηση και αξιολόγηση χημικών αναλύσεων του νερού άρδευσης. Στα πλαίσια αυτά, παρέχεται δωρεάν εκπόνηση, σχεδίαση και εποπτεία εγκατάστασης Βελτιωμένων Συστημάτων Άρδευσης ως και εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας και αυτοματισμού των αρδεύσεων. Ετοιμάζονται ωράρια άρδευσης και γίνεται διαρκής ενημέρωση σχετικά με την προώθηση της χρήσης του ανακυκλωμένου νερού. Επιπρόσθετα, το εργαστήριο του Τομέα, που βρίσκεται στα κεντρικά κτήρια είναι πλήρως εξοπλισμένο και μεταξύ άλλων προβαίνει στον προσδιορισμό της ηλεκτρικής αγωγιμότητας, των φυσικών σταθερών του εδάφους, της διηθητικότητας.
  Τομέας Υδροπονίας
  Παρέχονται οδηγίες/πληροφόρηση των ενδιαφερομένων σχετικά με τις υδροπονικές καλλιέργειες και τα διάφορα υποστρώματα. Παρέχονται προγράμματα θρέψης για κάθε καλλιέργεια.
  Τομέας Αγροπεριβαλλοντικών Θεμάτων
  Η διαφύλαξη, η σωστή χρήση και η αναστροφή της υποβάθμισης του περιβάλλοντος αποτελούν τους αγροπεριβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους του Κλάδου. Η δημοσίευση του Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής που αναφέρεται στη χρήση των λιπασμάτων, των κτηνοτροφικών αποβλήτων, του ανακυκλωμένου νερού αστικών αποβλήτων και της λάσπης, ο καθορισμός των κτηνοτροφικών περιοχών, η παρακολούθηση της εφαρμογής του προγράμματος δράσης για προστασία του περιβάλλοντος από τη νιτρορύπανση και ο επανακαθορισμός των μειονεκτικών περιοχών, αποτελούν δραστηριότητες πρώτης προτεραιότητας.
  Τομέας Αγρομηχανικής
  Ασχολείται με την προώθηση διαφόρων εγγειοβελτιωτικών έργων παρέχοντας τεχνικές συμβουλές και αρχιτεκτονικά σχέδια γεωργικών κατασκευών. Για Χωροταξική και Περιβαλλοντική Ανάπτυξη της Κτηνοτροφίας εκτελούνται βελτιωτικά έργα και έργα υποδομής σε κτηνοτροφικές περιοχές/ζώνες και εφαρμόζει σχέδια μετακίνησης των οχληρών κτηνοτροφικών υποστατικών. Ο τομέας της Γεωργικής Μηχανολογίας στοχεύει στην προώθηση της εκμηχάνισης της γεωργίας και την προώθηση νέων μηχανημάτων.


  -
  Επιθεώρηση Εξοπλισμού εφαρμογής ΦΠ (Τεχνικός Έλεγχος Ψεκαστήρων)- Επικοινωνία με το προσωπικό


Τεχνικός Έλεγχος Ψεκαστήρων

Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

Διεθνές Έτος Φρούτων και Λαχανικών

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

Χαλλουμι

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

Banner Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων

Παρουσιάσεις εκπαιδεύσεων

BREXIT

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Αν δεις καπνό ή φωτιά

FACEBOOK

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ