Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Τομέας Νομοθεσιών

Το Τμήμα Γεωργίας έχει την αρμοδιότητα για την εφαρμογή και τον έλεγχο ενός μεγάλου φάσματος νομοθεσιών. Για το σκοπό αυτό από το έτος 2017 ο Τομέας Νομοθεσιών διαχωρίζεται στους ακόλουθους Κλάδους:
Κλάδο Αγροχημικών και Ζωοτροφών, Κλάδο Προϊόντων Ποιότητας, Κλάδο Φυτοϋγείας και Εμπορικών Προδιαγραφών Γεωργικών Προϊόντων οι οποίοι φέρουν μεταξύ άλλων:
· την ευθύνη παρακολούθησης τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο νομοθεσιών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους
· την ετοιμασία σχετικής εθνικής νομοθεσίας, κατευθυντήριων γραμμών προς τους Επιθεωρητές, Σχεδίων Δράσης και πολυετών εθνικών προγραμμάτων ελέγχου τα οποία, όπου απαιτείται, βασίζονται σε ανάλυση κινδύνου,
· την ενδυνάμωση της επικοινωνίας με τους εμπλεκόμενους αλλά και το ευρύτερο κοινό
· την ετοιμασία Πρωτόκολλων συνεργασίας με άλλες εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, εργαστήρια κ.α.

Η ευθύνη της διενέργειας των ελέγχων και γενικότερα υλοποίηση των πολυετών εθνικών προγραμμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των εν λόγω Κλάδων την έχει ο Κλάδος Ελέγχου Νομοθεσιών.

Προϊστάμενος του Τομέα Νομοθεσιών είναι ο Πρώτος Λειτουργός Γεωργίας κ. Ανδρέας Σελεάρης τηλ. 22464038.


FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς