Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ελέγχου Νομοθεσιών


Εισαγωγικό σημείωμα

Το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος είναι η Αρμόδια Αρχή για τον έλεγχο της εφαρμογής μεγάλου αριθμού νομοθεσιών που σχετίζονται με όλη την αγροδιατροφική αλυσίδα σύμφωνα και με τον Κοινοτικό Κανονισμό (EE) 2017/625. Οι έλεγχοι αυτοί έχουν σαν στόχο τη διασφάλιση της δημόσια υγείας, της υγείας των ζώων, της υγείας των φυτών, της προστασίας του περιβάλλοντος και της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών σε σχέση με τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των προϊόντων που προσφέρονται σε αυτούς.

Οι ελεγκτικές εργασίες αυτές υλοποιούνται από τον Κλάδο Ελέγχου Νομοθεσιών του Τμήματος Γεωργίας, ο οποίος εδρεύει στα κεντρικά γραφεία του Τμήματος Γεωργίας στη Λευκωσία και συντονίζει τις ελεγκτικές δραστηριότητες του Τμήματος Γεωργίας, που του έχουν ανατεθεί, σε Παγκύπρια βάση. Σε τοπικό επίπεδο, οι έλεγχοι υλοποιούνται από τις Μονάδες Ελέγχου Νομοθεσιών Λάρνακας/Αμμοχώστου, Λεμεσού και Πάφου. Η διεκπεραίωση των απαιτούμενων ελέγχων στην Επαρχία Λευκωσίας γίνεται από το προσωπικό του Κλάδου στη Λευκωσία.

Ο Κλάδος Ελέγχου Νομοθεσιών διενεργεί μεγάλος μέρος των ελεγκτικών εργασιών του Τμήματος Γεωργίας, οι οποίες αφορούν τα ακόλουθα:


  · Έλεγχο των προδιαγραφών εμπορίας των αυγών και του κρέατος πουλερικών, των αυγών προς επώαση και των νεοσσών πουλερικών ορνιθώνος.
  · Έλεγχο της ταξινόμησης των σφαγίων των χονδρών βοοειδών και χοίρων στα σφαγεία.
  · Έλεγχο ποιότητας φρέσκων φρούτων και λαχανικών.
  · Έλεγχο βιολογικών προϊόντων και προϊόντων που υπάγονται στις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης (ΠΟΠ), στις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις (ΠΓΕ) και στα εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα (ΕΠΙΠ).
  · Έλεγχο ποιότητας λιπασμάτων.
  · Έλεγχο νιτρορύπανσης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
  · Έλεγχο ποιότητας φυτικού αναπαραγωγικού υλικού, συμπεριλαμβανομένου και των σπόρων προς φύτευση.
  · Φυτοϋγειονομικό έλεγχο φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων.
  · Μικροβιακούς ελέγχους στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις τροφίμων φυτικής προέλευσης στο στάδιο της πρωτογενούς παραγωγής.
  · Έλεγχο ποιότητας και ασφάλειας ζωοτροφών.
  · Έλεγχο εγκαταστάσεων πριν τη σχετική αδειοδότηση/εγγραφή σχετικών επιχειρήσεων.
  · Έλεγχο χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
  · Έλεγχο ποιότητας και σήμανσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
  · Έλεγχο ποιότητας και σήμανσης βιοκτόνων και έλεγχος συνεργείων εφαρμογής βιοκτόνων.


- Επικοινωνία με το προσωπικό
- Καθορισμένα Σημεία Εισόδου – Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 669/2009
- Μονάδα Ελέγχου Λεμεσού
- Έντυπα Γνωστοποίησης άφιξης υλικών από ΕΕ και Έντυπα Έγκρισης εισαγωγής υλικών από Τρίτες Χώρες
- Μονάδα Ελέγχου Πάφου
- Μονάδα Ελέγχου Λάρνακας/Αμμοχώστου
- Δείγματα Εντύπων που πρέπει να τηρούν οι Επιχειρήσεις Ζωοτροφών σύμφωνα με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας


Τεχνικός Έλεγχος Ψεκαστήρων

Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

Διεθνές Έτος Φρούτων και Λαχανικών

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

Χαλλουμι

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

Banner Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων

Παρουσιάσεις εκπαιδεύσεων

BREXIT

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Αν δεις καπνό ή φωτιά

FACEBOOK

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ