Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ελέγχου Νομοθεσιών


ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ

Το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος είναι η Αρμόδια Αρχή για τoν έλεγχο της εφαρμογής μεγάλου αριθμού νομοθεσιών που σχετίζονται με όλη την αγροδιατροφική αλυσίδα σύμφωνα και με τον Κοινοτικό Κανονισμό (EE) 2017/625. Οι έλεγχοι αυτοί έχουν σαν στόχο τη διασφάλιση της δημόσια υγείας, της υγείας των ζώων, της υγείας των φυτών, της προστασίας του περιβάλλοντος και της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών σε σχέση με τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές.

Οι ελεγκτικές εργασίες αυτές έχουν μεταφερθεί από την 1η Σεπτεμβρίου, 2017 στο νεοσύστατο Κλάδο Ελέγχου Νομοθεσιών του Τμήματος Γεωργίας, ο οποίος εδρεύει στα κεντρικά γραφεία του Τμήματος Γεωργίας στη Λευκωσία και συντονίζει όλες τις ελεγκτικές δραστηριότητες του Τμήματος Γεωργίας σε παγκύπρια βάση. Σε τοπικό επίπεδο, δημιουργήθηκαν τρεις μονάδες ελέγχου, αυτές της Λάρνακας/Αμμοχώστου, της Λεμεσού και της Πάφου. Η διεκπεραίωση των απαιτούμενων ελέγχων στην Επαρχία Λευκωσίας γίνεται από το προσωπικό του Κλάδου στη Λευκωσία.

Ο Κλάδος Ελέγχου Νομοθεσιών διενεργεί όλες οι ελεγκτικές εργασίες του Τμήματος Γεωργίας, οι οποίες αφορούν τα ακόλουθα:

  Ø Έλεγχο των προδιαγραφών εμπορίας των αυγών και του κρέατος πουλερικών, των αυγών προς επώαση και των νεοσσών πουλερικών ορνιθώνος.
  Ø Έλεγχο της ταξινόμησης των σφάγιων χονδρών βοοειδών, χοίρων και προβατοειδών στα σημεία λιανικής πώλησης, σφαγεία κ.α.
  Ø Έλεγχο ποιότητας φρέσκων φρούτων και λαχανικών.
  Ø Έλεγχο βιολογικών προϊόντων και προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ.
  Ø Έλεγχο ποιότητας λιπασμάτων.
  Ø Έλεγχο νιτρορύπανσης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
  Ø Έλεγχο ποιότητας φυτικού αναπαραγωγικού υλικού, συμπεριλαμβανομένου και των σπόρων προς φύτευση.
  Ø Φυτοϋγειονομικό έλεγχο φυτών και φυτικών προϊόντων.
  Ø Μικροβιακούς ελέγχους στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις τροφίμων φυτικής προέλευσης στο στάδιο της πρωτογενούς παραγωγής.
  Ø Έλεγχο ποιότητας και ασφάλειας ζωοτροφών.
  Ø Έλεγχο εγκαταστάσεων πριν τη σχετική αδειοδότηση/εγγραφή σχετικών επιχειρήσεων.
  Ø Έλεγχο χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
  Ø Έλεγχο ποιότητας και σήμανσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
  Ø Έλεγχο ποιότητας και σήμανσης βιοκτόνων.


- Επικοινωνία με το προσωπικό
- Μονάδα Ελέγχου Λεμεσού
- Μονάδα Ελέγχου Πάφου
- Μονάδα Ελέγχου Λάρνακας/Αμμοχώστου


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Διαβούλευση για το Νομοσχέδιο για τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού αγροδιατροφικών προϊόντων

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογιστικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Παρουσιάσεις εκπαιδεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Βιολογική Παραγωγή

Τεχνική υποστήριξη για τη διεξαγωγή ενεργειακής μελέτης σε τομείς της Κυπριακής Γεωργίας

Σχεδίο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία

ΠΕΣΕ

Δημόσια Διαβούλευση Προσχεδίων Νόμoυ, Κανονισμών και Διαταγμάτων για τις ενωσιακές κλίμακες για την Ταξινόμηση των Σφάγιων Βοοειδών, Χοίρων και Προβάτων