Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Αγροχημικών και ΖωοτροφώνΔραστηριότητεςΟ Κλάδος Αγροχημικών και Ζωοτροφών είναι ένας από τους Κλάδους του Τομέα Νομοθεσιών του Τμήματος Γεωργίας και έχει την ευθύνη των νομοθεσιών που αφορούν τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τα βιοκτόνα, τα λιπάσματα και τις ζωοτροφές. Στα πλαίσια εφαρμογής των νομοθεσιών αυτών, ο Κλάδος ασχολείται με τις διαδικασίες χορήγησης άδειας σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα, βιοκτόνα, λιπάσματα καθώς και με τις διαδικασίες χορήγησης άδειας σε καταστήματα εμπορίας, πωλητές, αποθήκες και εργοστάσια φυτοπροστατευτικών προϊόντων και σε συνεργεία για εφαρμογή βιοκτόνων επαγγελματικής χρήσης.

Πρόσθετα ο Κλάδος δίνει εγκρίσεις εισαγωγής ζωοτροφών και προωθεί προς το Συμβούλιο Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών εισήγηση για εγγραφή ή έγκριση Επιχειρήσεων Ζωοτροφών.

Ο Κλάδος διασφαλίζει την εφαρμογή της νομοθεσίας με τη ετοιμασία και παρακολούθηση ετήσιων προγραμμάτων ελέγχων τόσο στο επίπεδο της αγοράς όσο και στο επίπεδο του παραγωγού.

Νομοθεσία
Ο Κλάδος Αγροχημικών και Ζωοτροφών εφαρμόζει τις ακόλουθες νομοθεσίες:
1. Ο περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμος του 2011 (σχετική κοινοτική νομοθεσία: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009)
2. Οι περί Γεωργικών Φαρμάκων (Πώληση, Παρασκευή και Αποθήκευση) Κανονισμοί του 2003.
3. Οι περί Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων Κανονισμοί του 2012 (σχετική κοινοτική νομοθεσία: Οδηγία 2009/128/ΕΚ)
4. Ο περί Βιοκτόνων Νόμος του 2014 (σχετική κοινοτική νομοθεσία: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 528/2012)
5. Οι περί Βιοκτόνων (Επαγγελματική Χρήση Βιοκτόνων) Κανονισμοί του 2011.
6. Το περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (Εθνικό Σχέδιο Δράσης) Διάταγμα του 2013
7. Ο περί Λιπασμάτων Νόμος του 2006 (σχετική κοινοτική νομοθεσία: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2003/2003).

Ζωοτροφές
1. Οι περί ζωοτροφών και προσθετικών των ζωοτροφών (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Χρήσεως) Νόμοι του 1993 και 2007. Η Εθνική Νομοθεσία είναι πλήρως εναρμονισμένη με τους Κοινοτικούς Κανονισμούς:

   i. Κοινοτικός Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων

   ii. Κοινοτικός Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 183/2005 περί καθορισμού των απαιτήσεων για την υγιεινή των ζωοτροφών

   iii. Κοινοτικός Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2009 για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση ζωοτροφών

   iv. Κοινοτικός Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές


  2. Οι περί ζωοτροφών και προσθετικών των ζωοτροφών (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Χρήσεως) Κανονισμοί του 2001 έως 2006
  Οι Λειτουργοί του Κλάδου Αγροχημικών και Ζωοτροφών, συμμετέχουν στις αρμόδιες Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας στις Βρυξέλλες, εκπροσωπώντας την Αρμόδια Αρχή, και συμβάλλουν ενεργά στη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων που αφορούν τα θέματα αρμοδιότητας του Κλάδου.


- Επικοινωνία με το Προσωπικό
- Ε.Σ.Δ Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
- Κατάλογοι Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Βιοκτόνων
- Άδειες Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων - Ερασιτεχνικής Χρήσης
- Άδειες Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων - Εντομοκτόνα και Ακαρεοκτόνα
- Άδειες Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων - Μυκητοκτόνα Α'
- Άδειες Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων - Μυκητοκτόνα Β'
- Άδειες Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων - Νηματωδοκτόνα
- Άδειες Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων - Ζιζανιοκτόνα
- Άδειες Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων - Ρυθμιστές Ανάπτυξης
- Άδειες Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων - Σαλιγκαροκτόνα
- Άδειες Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων - Χαμηλού Κινδύνου
- Ανακλημένα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα με Χρόνο Εξάντλησης Αποθεμάτων
- Έγκρίσεις βάση Άρθρου 53 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009
- Άδειες Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων - Παράλληλης Εισαγωγής
- ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ
- Αποφάσεις Συμβουλίου Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Βιοκτόνων
- Εγκεκριμένες Εγκαταστάσεις σύμφωνα με τον Κοινοτικό Κανονισμό (ΕΚ) 183/2005
- Εγγεγραμμένες Εγκαταστάσεις σύμφωνα με τον Κοινοτικό Κανονισμό (ΕΚ) 183/2005
- Καθορισμένα σημεία εισόδου της Δημοκρατίας για Ζωοτροφές μη Ζωϊκής Προέλευσης


ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

FACEBOOK

Απογραφή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο