Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Φυτοϋγείας και Εμπορικών Προδιαγραφών Γεωργικών ΠροϊόντωνΔραστηριότητες του Κλάδου Φυτοϋγείας και Εμπορικών Προδιαγραφών Γεωργικών Προϊόντων

Ο Κλάδος Φυτοϋγείας και Εμπορικών Προδιαγραφών των Γεωργικών Προϊόντων είναι ένας από τους νεοσύστατους Κλάδους του Τμήματος Γεωργίας, ο οποίος θα έχει την ευθύνη της παρακολούθησης της εφαρμογής τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο των νομοθεσιών που αφορούν τη φυτοϋγεία, τον έλεγχο σπόρων, τον έλεγχο αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού, των εμπορικών προδιαγραφών των γεωργικών προϊόντων και τους μικροβιακούς ελέγχους τροφίμων φυτικής προέλευσης στο στάδιο της πρωτογενούς παραγωγής.

Στα βασικότερα καθήκοντα του Κλάδου περιλαμβάνονται η ετοιμασία πολυετών προγραμμάτων ελέγχου σύμφωνα με αναλύσεις κινδύνου, εγχειριδίων και άλλων κατευθυντήριων γραμμών για την καλύτερη υποστήριξη του Κλάδου Ελέγχου Νομοθεσιών ώστε να διασφαλίζεται η στόχευση, η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των ελέγχων που προκύπτουν από την εφαρμογή των πιο πάνω νομοθεσιών καθώς και με την παρακολούθηση όλων των εργασιών που αφορούν την ετοιμασία, τροποποίηση, αναθεώρηση εθνικών νομοθεσιών (Νόμων, Κανονισμών, Διαταγμάτων).

Συγκεκριμένα,


  1. Όσον αφορά τη νομοθεσία της Φυτοϋγείας,

Ο Κλάδος ασχολείται με την παρακολούθηση της πιο κάτω νομοθεσίας:

Η υγεία των φυτών είναι πολύ σημαντική για τη φυτική παραγωγή, τα δάση, τα φυσικά οικοσυστήματα, τις υπηρεσίες των οικοσυστημάτων και τη βιοποικιλότητα στην Ένωση. Η υγεία των φυτών απειλείται από είδη επιβλαβή για τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα, των οποίων ο κίνδυνος εισόδου στην επικράτεια της Ένωσης έχει αυξηθεί λόγω της παγκοσμιοποίησης των εμπορικών συναλλαγών και της κλιματικής αλλαγής. Η νομοθεσία της Φυτοϋγείας καθορίζει μεταξύ άλλων τις βασικές αρχές και τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση εντοπισμού κάποιου νέου επιβλαβούς οργανισμού, τον καθορισμό των ελέγχων και των Φυτοϋγειονομικών απαιτήσεων για τα εισαγόμενα και διακινούμενα φυτά και φυτικά προϊόντα και καθορίζει τις ετήσιες επισκοπήσεις οι οποίες έχουν στόχο την επιβεβαίωση της απουσίας επιβλαβών οργανισμών από το έδαφος της Δημοκρατίας. Επίσης με βάση την νομοθεσία της Φυτοϋγείας διατηρείται μητρώο όλων των παραγωγών, φυτωριούχων, εισαγωγέων και διακινητών οι οποίοι εμπίπτουν στην Νομοθεσία.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 2020


  2. Όσον αφορά την νομοθεσία των Σπόρων και του Πολλαπλασιαστικού Υλικού,


Ο Κλάδος ασχολείται με την παρακολούθηση των πιο κάτω νομοθεσιών:

Σκοπός της περί Σπόρων Νομοθεσίας είναι ο έλεγχος της παραγωγής με σκοπό την εμπορία σπόρων προς σπορά καθώς επίσης και της εμπορίας των σπόρων συγκεκριμένων ειδών σιτηρών, κτηνοτροφικών φυτών, ελαιούχων και κλωστικών φυτών και λαχανικών. Οι σπόροι προς σπορά πρέπει να ανήκουν σε ποικιλία που είναι εγγεγραμμένη στον Εθνικό ή στον Κοινό Κατάλογο Ποικιλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι απαλλαγμένοι από αδρανή υλικά και σπόρους άλλων ειδών και να έχουν ικανοποιητική βλαστική ικανότητα. Οι σπόροι διατίθενται στην αγορά σε κλειστές και σφραγισμένες συσκευασίες οι οποίες φέρουν εξωτερικά επίσημη ετικέτα ή στην περίπτωση των λαχανικών ετικέτα του προμηθευτή. Οι σπόροι παράγονται από αδειοδοτημένες Σποροπαραγωγικές Επιχειρήσεις και διατίθενται στην αγορά μόνο από αδειούχους πωλητές σπόρων.

Σκοπός της νομοθεσίας του πολλαπλασιαστικού Υλικού (οπωροφόρων, καλλωπιστικών, αμπέλου, φυταρίων κηπευτικών και πατατόσπορου) είναι ο έλεγχος της παραγωγής με σκοπό την εμπορία και της εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού που πρέπει να είναι υγιές, χωρίς ποιοτικά ελαττώματα και να έχει ταυτότητα και καθαρότητα ως προς την ποικιλία. Η νομοθεσία προνοεί την εγγραφή των προμηθευτών στο Μητρώο Προμηθευτών και την έκδοση σχετικής άδειας.

Ο Κλάδος έχει επιπλέον την ευθύνη της εγγραφής των ποικιλιών σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού στους Εθνικούς Καταλόγους Ποικιλιών.


  3. Όσον αφορά τις νομοθεσίες για τις εμπορικές προδιαγραφές γεωργικών προϊόντων,

Ο Κλάδος ασχολείται με την παρακολούθηση των πιο κάτω νομοθεσιών:

Οι προνοαναφερόμενοι Νόμοι περιλαμβάνουν πρόνοιες για τον έλεγχο εφαρμογής των προδιαγραφών εμπορίας για τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τα αυγά, το κρέας πουλερικών, τα αυγά προς επώαση και τους νεοσσούς πουλερικών, όπως και πρόνοιες για τον έλεγχο της ταξινόμησης των σφάγιων βοοειδών, χοίρων και προβάτων στα σφαγεία.

Σκοπός τους είναι η εξασφάλιση της ομοιόμορφης εφαρμογής των ποιοτικών χαρακτηριστικών και της σήμανσης των εν λόγω προϊόντων, έτσι ώστε να συνεχιστεί η εύρυθμη λειτουργία της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς μέσω της ενίσχυσης της ανιχνευσιμότητας, της διαφάνειας και της εξάλειψης των παραπλανητικών πρακτικών.


  4. Όσον αφορά τη νομοθεσία για τους μικροβιακούς ελέγχους,

Ο Κλάδος ασχολείται με την παρακολούθηση της πιο κάτω νομοθεσίας:

Ο κύριος στόχος των νέων ειδικών κανόνων υγιεινής είναι η διασφάλιση υψηλού επίπεδου προστασίας του καταναλωτή όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίµων. Έχοντας υπόψη ότι απαιτείται ολοκληρωμένη προσέγγιση για να εξασφαλισθεί η ασφάλεια των τροφίµων από το σηµείο πρωτογενούς παραγωγής τους µέχρι και τη διάθεσή τους στην αγορά ή την εξαγωγή τους, η νέα αυτή εθνική νομοθεσία έρχεται να καλύψει το στάδιο της πρωτογενούς παραγωγής στα τρόφιμα φυτικής προέλευσης.

Η ασφάλεια των τροφίµων είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων. Η εθνική νοµοθεσία η οποία περιλαμβάνει πρόνοιες για μικροβιακούς ελέγχους τροφίμων φυτικής προέλευσης στο στάδιο της πρωτογενούς παραγωγής θεσπίζει στοιχειώδεις απαιτήσεις υγιεινής και θα πρέπει να διενεργούνται επίσημοι έλεγχοι για να ελέγχεται η συμμόρφωση των υπευθύνων γεωργικών εκμεταλλεύσεων οι οποίοι θα εφαρμόζουν τέτοιες διαδικασίες για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της δημόσιας υγείας.


  5. Όσον αφορά την νομοθεσία για τον έλεγχο της παραγωγής και της εμπορίας της Βιομηχανικής κάνναβης.

Ο κλάδος έχει την ευθύνη παρακολούθησης της πιο κάτω νομοθεσίας:
O Νόμος ρυθμίζει την παραγωγή και την εμπορία ολόκληρων φυτών ή μέρη φυτών ακατέργαστα ή κατεργασμένα ή σπόρους του είδους Cannabis sativa που η περιεκτικότητα τους σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) δεν υπερβαίνει το 0,2%.

Στα πλαίσια της νομοθεσίας εκδίδεται άδεια παραγωγού ή/και προμηθευτή βιομηχανικής κάνναβης σύμφωνα με καθορισμένους όρους και επιπλέον τηρείται μητρώο εγκαταστάσεων βιομηχανικής κάνναβης.

Ο αδειοδοτημένος παραγωγός βιομηχανικής κάνναβης υποχρεούται να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή:

(α) για την προμήθεια σπόρων προς σπορά βιομηχανικής κάνναβης,

(β) για την πρόθεση παραγωγής βιομηχανικής κάνναβης,

(γ) για την ολοκλήρωση της σποράς,

(δ) για την πρόθεση συγκομιδής καθώς επίσης και για την ολοκλήρωση της συγκομιδής η οποία γίνεται μόνο κατόπιν αδειοδότησης, και

(ε) για την ποσότητα που παράχθηκε.


  6. Κανονισμός για Χωροκατακτητικά Ξένα Είδη - Invasive Alien Species.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος είναι η Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή του Κανονισμού 1143/2014 για τα Χωροκατακτητικά Ξένα Είδη. Για την εφαρμογή των επίσημων ελέγχων που αναφέρονται στο Άρθρο 15 του εν λόγω Κανονισμού για τα είδη φυτών, Αρμόδια Αρχή είναι το Τμήμα Γεωργίας.


- Επικοινωνία με το προσωπικό
- Εκθέσεις εφαρμογής εθνικού προγράμματος ελέγχου στα θέματα Φυτοϋγείας, με βάση τον Κανονισμό 882/2004/ΕΚ
- Εθνικοί Κατάλογοι Ποικιλιών Οπωροφόρων και Αμπέλου
- Εθνικός Κατάλογος Ποικιλιών Γεωργικών Ειδών και Λαχανικών
- Πιστοποιημένος πατατόσπορος
- Κώδικας Ορθής Υγιεινής Πρακτικής
- Κατάλογος εγκεκριμένων σφαγείων που έχουν άδεια να χρησιμοποιούν τις ενδείξεις που αφορούν τις πτηνοτροφικές μεθόδους εκτροφής που καθορίζονται στο Άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 543/2008


ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

FACEBOOK

Απογραφή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο