Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Κλάδος Προϊόντων ΠοιότηταςΔραστηριότητες του Κλάδου Προϊόντων Ποιότητας

  Ο Κλάδος Προϊόντων Ποιότητας αποτελεί έναν από τους Κλάδους του Τομέα Νομοθεσιών του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Εγκαθιδρύθηκε την 1.1.2011 στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης της δομής του Τμήματος Γεωργίας.

  Ο Κλάδος Προϊόντων Ποιότητας ασχολείται με τα συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Τα συστήματα αυτά περιλαμβάνουν το Κοινοτικό σύστημα της βιολογικής γεωργίας (Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007) καθώς και τα Κοινοτικά συστήματα ποιότητας που καλύπτονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 1151/2012, δηλ., τις Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης (ΠΟΠ), τις Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις (ΠΓΕ), τα Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα (ΕΠΙΠ) και τις Προαιρετικές Ενδείξεις Ποιότητας. Ο κύριος ρόλος του Κλάδου Προϊόντων Ποιότητας είναι η συμβολή του στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας για τα προϊόντα ποιότητας που αναφέρθηκαν πιο πάνω όπως και η εφαρμογή και η εποπτεία των εν λόγω συστημάτων.


  Οι βασικές αρμοδιότητες του Κλάδου σε σχέση με τα συστήματα ποιότητας που διέπονται από τον Κανονισμό (ΕE) 1151/2012 αφορούν:


  1) Την εφαρμογή της Κοινοτικής Νομοθεσίας για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων [Καν. (ΕΕ) 1151/2012]
  2) Την εφαρμογή της Εθνικής Νομοθεσίας για την προστασία των ονομασιών προέλευσης και γεωγραφικών ενδείξεων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων [Ν.139 (Ι)/2006] και της Νομοθεσίας για τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα που χαρακτηρίζονται ως Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα [Ν.43(Ι)/2011].
  3) Την ετοιμασία και Εφαρμογή του Εθνικού Πολυετούς Σχεδίου Ελέγχου και διενέργεια ελέγχων σε Προϊόντα με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προϊόντα με Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ).
  4) Την παρακολούθηση και εκπροσώπηση του Τμήματος Γεωργίας στα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία είναι αρμόδια για θέματα συστημάτων ποιότητας τα οποία καλύπτονται από τον Καν. (ΕΕ) 1151/2012.
  5) Την προκαταρκτική εξέταση αιτήσεων και εξέταση ενστάσεων επί των αιτήσεων που υποβάλλονται βάσει των πιο πάνω Νομοθεσιών καθώς επίσης και συμμετοχή και γραμματειακή στήριξη της Συμβουλευτικής Επιτροπής που καθιδρύθηκε βάσει του Νόμου 139(Ι)/2006.
  6) Τη συνεργασία/Σημείο επαφής για θέματα που αφορούν στην προστασία Γεωγραφικών Ενδείξεων (γεωργικών προϊόντων/τροφίμων/οίνων/αλκοολούχων ποτών) σε Τρίτες Χώρες στα πλαίσια των διμερών συμφωνιών μεταξύ Ε.Ε. με Τρίτες Χώρες.
   Οι βασικές αρμοδιότητές του Κλάδου όσον αφορά την βιολογική παραγωγή περιλαμβάνουν:

   1) Την εφαρμογή της Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας για τη βιολογική παραγωγή και επισήμανση των βιολογικών προϊόντων (Καν. (ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου, Καν. (ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής, Καν. (ΕΚ) 1235/2008 για τις εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος 227(Ι)/2004).
   2) Την παρακολούθηση και εκπροσώπηση του Τμήματος στα θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδια για θέματα βιολογικής Γεωργίας (Μόνιμη Επιτροπή Βιολογικής Γεωργίας και Συμβούλιο για τα Προϊόντα Ποιότητας- Βιολογική Γεωργία).
   3) Την έγκριση και ανάθεση αρμοδιοτήτων ελέγχου σε Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης για τη βιολογική παραγωγή.
   4) Την ετοιμασία και Εφαρμογή του Εθνικού Πολυετούς Σχεδίου Ελέγχου για τη βιολογική γεωργία.
   5) Τον έλεγχο και εποπτεία των εγκριμένων Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης.
   6) Τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων αυτοψίας, μαζί με επιθεωρητές των Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης σε αντιπροσωπευτικό δείγμα επιχειρηματιών βιολογικής παραγωγής (επιχειρηματιών φυτικής και ζωικής παραγωγής/ μεταποιητών/ εισαγωγέων/ εξαγωγέων/ εμπόρων) για επαλήθευση της τήρησης των προνοιών της νομοθεσίας.
   7) Τη διαχείριση του ηλεκτρονικού συστήματος TRACES για τις εισαγωγές βιολογικών προϊόντων από Τρίτες Χώρες
   8) Την έκδοση αδειών χρήσης συμβατικού πολλαπλασιαστικού υλικού στη βιολογική γεωργία.
   9) Την τήρηση του Μητρώου Επιχειρηματιών Βιολογικής Παραγωγής (επιχειρηματιών φυτικής και ζωικής παραγωγής/ μεταποιητών/ εισαγωγέων/ εξαγωγέων/ εμπόρων).
   10) Τη δημοσίευση πιστοποιητικών βιολογικής παραγωγής.
   11) Την ετοιμασία στατιστικών στοιχείων για τη βιολογική γεωργία.
   12) Την παροχή βοήθειας στην Επιτροπή για την αξιολόγηση των φορέων ελέγχου (που λειτουργούν σε τρίτες χώρες) για σκοπούς αναγνώρισης ισοδυναμίας, σύμφωνα με το άρθρο 33 (3) του Καν. (ΕΚ) 834/2007 και του άρθρου 11 του Καν. (ΕΚ) 1235/2008.
   13) Την παροχή βοήθειας στην Επιτροπή για την εποπτεία, των φορέων ελέγχου που έχουν αναγνωριστεί ως ισοδύναμοι, βάσει των ετήσιων εκθέσεων και σύμφωνα με το άρθρο 33 (2) του Καν. (ΕΚ) 834/2007.


   Άλλα συστήματα ποιότητας

   1) Θέματα που αφορούν βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού και τοπικών συστημάτων τροφίμων, καθώς και άλλων εθελοντικών συστημάτων πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.
   2) Εργασίες για τη θέσπιση εθνικών συστημάτων ποιότητας.

   Γενικές Αρμοδιότητες

   1) Συμβολή στην ετοιμασία του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για τα Μέτρα που αφορούν τις αρμοδιότητες του Κλάδου.
   2) Συντονιστικός ρόλος σε θέματα Codex Alimentarius.
   3) Ενημέρωση του κοινού σε σχέση με θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Κλάδου μέσω της διοργάνωσης σεμιναρίων, έκδοση έντυπου υλικού, δημοσιεύσεων σε εφημερίδες/περιοδικά, συμμετοχής σε ραδιοφωνικές/τηλεοπτικές εκπομπές, κτλ.
   4) Ετοιμασία και προώθηση προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων τροποποιήσεων σε σχέση με τις Νομοθεσίες που εφαρμόζονται από τον Κλάδο.  - Στοιχεία Επικοινωνίας
  - Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης/ Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης
  - Βιολογική Γεωργία - Πολλαπλασιαστικό Υλικό
  - Πιστοποιητικά Βιολογικής Παραγωγής Α εως Β
  - Πιστοποιητικά Βιολογικής Παραγωγής Γ εως Η
  - Πιστοποιητικά Βιολογικής Παραγωγής Θ έως Ι
  - Πιστοποιητικά Βιολογικής Παραγωγής Κ έως Λ
  - Πιστοποιητικά Βιολογικής Παραγωγής N έως Π
  - Πιστοποιητικά Βιολογικής Παραγωγής Ρ έως Σ
  - Πιστοποιητικά Βιολογικής Παραγωγής Τ έως Ω
  - Πιστοποιητικά Βιολογικής Παραγωγής Εταιρειών (1)
  - Πιστοποιητικά Βιολογικής Παραγωγής Εταιρειών (2)
  - Στοιχεία επιχειρηματιών Βιολογικής Παραγωγής
  - Στοιχεία επικοινωνίας με Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης
  - Μητρώο Δικαιούχων Χρήσης Ενδείξεων ΠΟΠ ή ΠΓΕ


  Τεχνικός Έλεγχος Ψεκαστήρων

  Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

  Διεθνές Έτος Φρούτων και Λαχανικών

  ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

  Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

  Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

  Χαλλουμι

  Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

  Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

  Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

  ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

  Banner Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων

  Παρουσιάσεις εκπαιδεύσεων

  BREXIT

  ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

  Σχέδια πετρελαίου κίνησης

  Αν δεις καπνό ή φωτιά

  FACEBOOK

  ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ