Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Διαχειριστική Αρχή Προγράμματος Αγροτικής ΑνάπτυξηςΔραστηριότητες Διαχειριστικής Αρχής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης


  Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης αποτελεί θεσμικό όργανο που προβλέπεται από το κοινοτικό κεκτημένο και η δημιουργία του αποτελεί μέρος του προγραμματισμού αγροτικής ανάπτυξης. Η Δ.Α., η οποία έχει συσταθεί με απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνη για την αποτελεσματικότητα και την κανονικότητα της διαχείρισης και της εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, η ανάγκη για ορισμό Διαχειριστικής Αρχής διατυπώνεται στο άρθρο 74 του Κανονισμού 1698/05, ενώ τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της περιγράφονται με λεπτομέρεια στο Άρθρο 75 του ίδιου Κανονισμού.

  Η Διαχειριστική Αρχή είναι υπεύθυνη για την αποτελεσματικότητα και κανονικότητα της διαχείρισης και εφαρμογής όλων των μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και την εφαρμογή των πιο κάτω:
  1) Διασφάλιση ότι οι ενέργειες που επιλέγονται για χρηματοδότηση είναι σύμφωνες με τα κριτήρια που καθορίζονται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.
  2) Δημιουργία μηχανισμού συλλογής αξιόπιστων οικονομικών και στατιστικών δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή, και τους δείκτες του Κοινού Πλαισίου Παρακολούθησης και Αξιολόγησης.
  3) Παρακολούθηση της εφαρμογής των διαφόρων μέτρων που θα αναληφθούν από τις αρμόδιες αρχές εφαρμογής των μέτρων.
  4) Αποστολή στην Επιτροπή όλων των τυποποιημένων αρχείων που απαιτούνται.
  5) Υποβολή, των προβλεπόμενων από τους Κανονισμούς, Εκθέσεων Αξιολόγησης.
  6) Σύνταξη και υποβολή προς την Επιτροπή των ετήσιων εκθέσεων προόδου και της τελικής έκθεσης μετά από την έγκριση της από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΑΑ.
  7) Θέσπιση μέτρων εσωτερικών ελέγχων για την ορθή χρηματοδοτική διαχείριση και υιοθέτηση μέτρων για προσαρμογές που απαιτούνται ή ενδεχόμενες διορθώσεις.
  8) Διασφάλιση της κανονικότητας και της συμβατότητας προς τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές των πράξεων που χρηματοδοτούνται από το ΣΑΑ.
  9) Τήρηση των υποχρεώσεων σχετικά με την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα.
  10) Ηγείται της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος και παρέχει την γραμματειακή υποστήριξη των συνεδριάσεων της.
  11) Υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισηγήσεων για χρηματοοικονομική ή άλλη τροποποίηση του Προγραμματικού Εγγράφου.

  Ορισμένες από τις αρμοδιότητες της Διαχειριστικής Αρχής μπορούν να εκχωρηθούν με γραπτή συμφωνία σε άλλες διοικητικές υπηρεσίες. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη έναντι της Επιτροπής παραμένει στη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Μέρος των αρμοδιοτήτων της Διαχειριστικής Αρχής και του Οργανισμού Πληρωμών ανατίθενται σε ειδικές μονάδες που κρίνονται κατάλληλες για την εφαρμογή των μέτρων. Με την ανάθεση των σχετικών καθηκόντων οι Μονάδες Εφαρμογής συλλέγουν τις αιτήσεις που υποβάλλονται, αξιολογούν τις αιτήσεις, διενεργούν τους
  απαιτούμενους ελέγχους και υποβάλλουν στον Οργανισμό Πληρωμών αιτήματα πληρωμής των δικαιούχων. Παράλληλα συμβάλουν στη διαμόρφωση αποφάσεων που αφορούν τη διαχείριση των μέτρων (αριθμός προκηρύξεων, συλλογή δεδομένων παρακολούθησης και αξιολόγησης κτλ.) Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη έναντι της Επιτροπής με βάση τα άρθρα 75 του Κανονισμού 1698/2005 και 6 του Κανονισμού 1290/2005 παραμένει στη Διαχειριστική Αρχή και στον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών αντίστοιχα.

  Έχουν οριστεί οι ακόλουθες 5 Μονάδες Εφαρμογής: 1) Τομέας Εξουσιοδότησης Πληρωμών Τμήματος Γεωργίας (13 Μέτρα), 2) Τμήμα Δασών (3 Μέτρα), 3) Υπουργείο Εσωτερικών (2 Μέτρα), 4) Ανεξάρτητο Τμήμα Κ.Ο.Α.Π. (3 Μέτρα), και 5) Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (1 Μέτρο).
  Οργανωτική διάρθρωση Διαχειριστικής Αρχής

  Η Διαχειριστική Αρχή αποτελείται από τη Μονάδα Προγραμματισμού, τη Μονάδα Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης και τη Μονάδα Ελέγχου, Συμβατότητας και Διαφάνειας.
  Α) Μονάδα Προγραμματισμού: 1) Παρακολουθεί συνολικά το Κοινοτικό Κανονιστικό Πλαίσιο Αγροτικής Ανάπτυξης, συμμετέχει στην διαδικασία καταρτισμού/τροποποίησης του και μεριμνά για την διάχυση της πληροφόρησης στα εμπλεκόμενα μέρη. 2) Μεριμνά για τις προσαρμογές και τροποποιήσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης όταν κριθεί απαραίτητο σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Όργανα. 3) Συντονίζει την χρήση του συστήματος SFC2007 σε σχέση με το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και μεριμνά για την έγκαιρη υποβολή των απαραίτητων στοιχείων. 4) Μεριμνά για την εξασφάλιση της συμπληρωματικότητας και την αποφυγή επικαλύψεων με τα Διαρθρωτικά Ταμεία και συμμετέχει στις σχετικές επαφές με το Γραφείο Προγραμματισμού. 5) Διαχειρίζεται το μέτρο της Τεχνικής Βοήθειας και μεριμνά για τον ορθό προγραμματισμό και την υλοποίηση του μέτρου με βάση τις ανάγκες που διαπιστώνονται. 6) Συμμετέχει στην Επιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διαχέει όλη την σχετική πληροφόρηση σε όσους επηρεάζονται. 7) Συνεργάζεται με τις μονάδες εφαρμογής για την έκδοση εγκυκλίων και αποφάσεων που σκοπεύουν στην παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την υλοποίηση των μέτρων και ενημερώνει τον Οργανισμό Πληρωμών. 8) Μεριμνά για την οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και των συνεδριάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης και παρέχει γραμματειακή υποστήριξη.

  Β) Μονάδα Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης: 1) Μεριμνά για τη σύνταξη των Ετήσιων Εκθέσεων Προόδου, την υποβολή τους στην Επιτροπή Παρακολούθησης και ακολούθως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 2) Μεριμνά για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων για την εκτίμηση των χρηματοδοτικών αναγκών και προωθεί για την εξασφάλιση της εθνικής συνεισφοράς. 3) Παραλαμβάνει και επεξεργάζεται τα στοιχεία παρακολούθησης και πληρωμών και παρουσιάζει ενημερωτικές εκθέσεις. 4) Συμμετέχει στα αρμόδια όργανα της Επιτροπής της Ε.Ε. για θέματα χρηματοδοτήσεων, προϋπολογισμού, εκκαθάρισης λογαριασμών και ελέγχου των συνοδευτικών μέτρων και των μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης (Επιτροπή Γεωργικών Ταμείων). 5) Μεριμνά για την αποτελεσματική εφαρμογή του Κοινοτικού Πλαισίου Παρακολούθησης και Αξιολόγησης και συμμετέχει στις διαδικασίες τροποποίησης/βελτίωσης του συμμετέχοντας στην ειδική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων τη Ε.Ε. 6) Προτείνει και προωθεί οικονομικές τροποποιήσεις του Προγράμματος με βάση τα αποτελέσματα της Παρακολούθησης και της Αξιολόγησης.

  Γ) Μονάδα Ελέγχου, συμβατότητας και διαφάνειας: 1) Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των μέτρων, ελέγχει την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και επεξεργάζεται προτάσεις βελτίωσης. 2) Πραγματοποιεί, κατά διαστήματα, επιτόπιους φυσικούς ελέγχους σε δευτεροβάθμιο επίπεδο για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής του Προγράμματος. 3) Σε συνεργασία με τον αρμόδιο κλάδο δημοσιότητας και το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο οργανώνει το πλάνο δημοσιότητας του προγράμματος. 4) Συντονίζει την αποτελεσματική εφαρμογή του εθνικού και κοινοτικού δικαίου ιδιαίτερα στα πιο κάτω ζητήματα: i. Περιβάλλον, ii. Κρατικές ενισχύσεις, iii. Ισότητα ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών, iv. Κοινή Αγροτική Πολιτική.

  Η καταγραφή των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που αναφέρονται πιο πάνω δεν θεωρείται εξαντλητική. Νοείται ότι πολλές από τις αρμοδιότητες που αναφέρονται πιο πάνω εκτελούνται με συνεργασία των Μονάδων αφού σε αρκετές περιπτώσεις τα καθήκοντα απαιτούν την εμπλοκή και συνεννόηση μεταξύ των Μονάδων.

  Όλοι οι Ειδικοί Κλάδοι του Τμήματος Γεωργίας, εξαιρουμένων των Κλάδων που υπάγονται στον Τομέα Εξουσιοδότησης Πληρωμών, ενεργούν συλλογικά ως Μονάδα Προγραμματισμού του ΠΑΑ για τα αντίστοιχα μέτρα που υπάγονται στον τομέα της αρμοδιότητας τους, σε συνεργασία με τη Γραμματεία της Διαχειριστικής Αρχής και υπό το συντονισμό της Διευθυντικής Ομάδας του Τμήματος.

  Η Γραμματεία της Διαχειριστικής Αρχής ενεργοποιείται αυτόβουλα ή μέσω της υποβολής και έγκρισης σχετικών εισηγήσεων της από τη Διεύθυνση για την εκτέλεση των καθηκόντων που απορρέουν από τις βασικές της αρμοδιότητες. Στα πλαίσια της υλοποίησης των καθηκόντων της, η Διαχειριστική Αρχή εφαρμόζει τις σχετικές εθνικές και κοινοτικές Νομοθεσίες.

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Προϊστάμενο της Γραμματείας της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Δρ Αρτέμη Αντωνιάδη στο τηλέφωνο 22408516.

- Επικοινωνία με το προσωπικό

ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς