Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Σχέδια • Νέο Μελισσοκομικό Πρόγραμμα 2017-2019
 • Σχέδιο καταπολέμησης της ποντίκας
 • Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Ενίσχυσης στους Συνδέσμους Προστασίας Φυτών
 • Τομέας Εσωτερικού Ελέγχου
 • Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων για τις Πυρκαγιές
 • Αναθεωρημένο Εθνικό πλαίσιο χορήγησης κρατικών ενισχύσεων για την αντιστάθμιση ζημιών στον τομέα της Γεωργίας για την περίοδο 2014-2020
 • Hide details for [<h3><li> <a href="/moa/da/da.nsf/All/F439D68AEBC7E01DC22583B0004435DD?OpenDocument" class="simpletitle"><b>Σ

 • Σχέδιο για παραχώρηση οικονομικής βοήθειας στους εγκλωβισμένους γεωργοκτηνοτρόφους, λόγω ειδικών δυσκολιών κατά την άσκηση της γεωργικής τους απασχόλησης (ΣΕΓ)
 • [Replication or Save Conflict]
  Hide details for [<h3><li> <a href="/moa/da/da.nsf/All/9494DE07854B9A37C22583B000443FE2?OpenDocument" class="simpletitle"><b>Σ

 • Σχέδιο παροχής ειδικής ενίσχυσης σε εγκλωβισμένους νέους γεωργούς και οικονομικής βοήθειας σε εγκλωβισμένους αλιείς, αγροβιοτέχνες και επανεγκατασταθέντες γεωργούς, λόγω ειδικών δυσκολιών κατά την άσκηση των σχετικών τους δραστηριοτήτων (ΣΕΝΓΑΑΕ)
 • [Replication or Save Conflict]

 • Σχέδιο αποζημιώσεων για ζημιές που προκαλούνται στις γεωργικές καλλιέργειες από τα Αγρινά
 • Σχέδιο Κρατικών ενισχύσεων για περίφραξη με σκοπό την προστασία των καλλιεργειών από τις ζημιές που προκαλούνται από τα Αγρινά
 • Σχέδιο για την Κατεδάφιση Οχληρών Κτηνοτροφικών Υποστατικών για υγειονομικούς και περιβαλλοντικούς λόγους
 • Σχέδιο καταπολέμησης και παρεμπόδισης της περαιτέρω εξάπλωσης του κόκκινου ρυγχωτού κάνθαρου
 • Σχέδιο Κατεδάφισης /Μετεγκατάστασης Οχληρών Κτηνοτροφικών Υποστατικών
 • Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα


 • FACEBOOK

  Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

  Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

  Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

  Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

  Πολλαπλή Συμμόρφωση

  ΚΑΠ μετά το 2020

  Σχέδια πετρελαίου κίνησης

  BREXIT

  Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

  Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

  Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

  Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

  Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

  Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

  Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

  Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

  ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς