Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Γραφείο Ασφάλειας Τμήματος ΓεωργίαςΔραστηριότητες Γραφείου Ασφαλείας  Το Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας έχει ως αποστολή την δημιουργία υγιούς περιβάλλοντος για όλους τους εργαζόμενους στο Τμήμα Γεωργίας, καθώς και για οποιονδήποτε επηρεάζεται από τις δραστηριότητές του. Επίσης, πρόθεση του Γραφείου είναι να στηρίζει και να λαμβάνει σε συστηματική βάση, όλα τα απαραίτητα μέτρα, όσο αυτό είναι πρακτικά δυνατό, για τη μείωση των ατυχημάτων και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων στους χώρους εργασίας.

  Για την επίτευξη της πιο πάνω αποστολής εφαρμόζονται οι εξής δράσεις:
  1) Επισκέψεις/Επιθεωρήσεις σε όλες τις εγκαταστάσεις που δραστηριοποιείται το Τμήμα Γεωργίας,
  2) Διεξαγωγή Επιμορφωτικών Σεμιναρίων/Διαλέξεων,
  3) Στενή συνεργασία με αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.
   Το Γραφείο Ασφάλειας εφαρμόζει Νομοθεσίες του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

   Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήστε με το Λειτουργό Ασφάλειας κ. Πανίκο Κωνσταντίνου είτε στο τηλέφωνο 22408574 ή μέσω Τηλεομοιότυπου, στον αριθμό 22781425 ή μέσω e-mail, στο paconstantinou@da.moa.gov.cy.

  - Δήλωση πολιτικής για τη διαχείριση ασφάλειας, υγείας και ευημερίας του προσωπικού του Τμήματος Γεωργίας
  - Επιτροπές Ασφάλειας


  FACEBOOK

  Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

  Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

  Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

  Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

  Πολλαπλή Συμμόρφωση

  ΚΑΠ μετά το 2020

  Σχέδια πετρελαίου κίνησης

  BREXIT

  Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

  Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

  Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

  Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

  Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

  Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

  Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

  Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

  ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς