Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

ΔΙΓΕΛΠ


Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙ.ΓΕ.Λ.Π.)


Tο Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ) αποτελεί συμβατική υποχρέωση των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 και όλες τις κατοπινές τροποποιήσεις του. Αποτελεί ολοκληρωμένο σύστημα συλλογής λογιστικών πληροφοριών, όσον αφορά τις δραστηριότητες των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και καλύπτει όλο το φάσμα των γεωργικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε μια εκμετάλλευση, καθώς και ορισμένες μη γεωργικές δραστηριότητες, όπως είναι ο αγροτουρισμός, η δασοπονία, κλπ.

Η συλλογή των πληροφοριών γίνεται σε ετήσια βάση, από αντιπροσωπευτικό δείγμα γεωργών. Αφορά φυσικά και διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της εκμετάλλευσης όπως την καλλιεργούμενη έκταση, τον αριθμό ζωικού κεφαλαίου, το εργατικό δυναμικό της εκμετάλλευσης, καθώς επίσης οικονομικά και λογιστικά στοιχεία, όπως οι επιδοτήσεις που λαμβάνει μια εκμετάλλευση, τα έσοδα και τα έξοδα της.

Η συμμετοχή των γεωργών και κτηνοτρόφων στο δείγμα είναι εθελοντική. Οι πληροφορίες που συλλέγονται είναι εμπιστευτικές και διατίθενται μόνο στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της ΕΕ.

Στόχοι

Το ΔΙΓΕΛΠ χρησιμεύει ως εργαλείο συλλογής πληροφοριών με κύριους στόχους:
1. Την εκτίμηση του Γεωργικού Εισοδήματος στα κράτη-μέλη.
2. Τη μελέτη των επιπτώσεων της εκάστοτε εφαρμοζόμενης Πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της γεωργίας / κτηνοτροφίας.

Λειτουργία

Η λειτουργία του ΔΙΓΕΛΠ ρυθμίζεται από:
1. Την Κοινοτική Επιτροπή του ΔΙΓΕΛΠ, η οποία παρακολουθεί την εφαρμογή του προγράμματος σε όλα τα κράτη μέλη και είναι υπεύθυνη για τη νομοθεσία και την παροχή της κατάλληλης πληροφόρησης στα αρμόδια όργανα της ΕΕ. Στην Κοινοτική Επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Εκπρόσωπος της Κύπρου είναι το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, βάση του Άρθρου 6 του Νόμου 138 (Ι) του 2015.
2. Την Εθνική Επιτροπή, η οποία είναι υπεύθυνη για την έγκριση του σχεδίου επιλογής των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν στο δείγμα. Στην Κύπρο είναι επταμελής και προοδεύεται από τη Διευθύντρια του Τμήματος Γεωργίας. Σε αυτή συμμετέχουν με εκπροσώπους το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, το Γενικό Λογιστήριο, ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών, η Στατιστική Υπηρεσία και το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών.

Πεδίο Παρατηρήσεων

Πεδίο παρατηρήσεων του ΔΙΓΕΛΠ αποτελούν όλες οι εμπορικές γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Σύμφωνα με το κοινοτικό κεκτημένο, εμπορική θεωρείται η εκμετάλλευση, η οποία εμπορεύεται μέρος της παραγωγής της, είναι αρκετά μεγάλη, ώστε να εξασφαλίζει στον κάτοχό της ικανοποιητικό εισόδημα που να μπορεί να στηρίξει την οικογένεια του και ξεπερνά ένα ελάχιστο Οικονομικό Μέγεθος.

Κριτήριο οικονομικού μεγέθους της εκμετάλλευσης είναι η Τυπική Απόδοση *1 (Τ.Α.) που ορίζεται ως η αξία του παραγόμενου προϊόντος ανά εκτάριο ή ζώο. Στην Κύπρο, επιλέξιμες για συμμετοχή στο δείγμα είναι οι εκμεταλλεύσεις με οικονομικό μέγεθος τουλάχιστον 4 Ευρωπαϊκών Μονάδων Μεγέθους (ΕΜΜ), δηλαδή Τ.Α. >= 4000€.

*1. Τυπική Απόδοση είναι το γινόμενο της απόδοσης σε κιλά ανά εκτάριο/ ζώο επί τη μέση τιμή ανά κιλό

Επιλογή του δείγματος

Η επιλογή του δείγματος γίνεται με τη μέθοδο της τυχαίας στρωματοποιημένης δειγματοληψίας. Πεδίο παρατήρησης αποτελούν όλες οι εγγεγραμμένες στην Απογραφή Γεωργίας γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Επιλέξιμη θεωρείται η εκμετάλλευση η οποία πληροί τα παρακάτω κριτήρια:
1. Το κριτήριο της Περιφέρειας (region): Για σκοπούς του ΔΙΓΕΛΠ, η ΕΕ διαιρείται, μετά την ένταξη της Κροατίας (την 1η Ιουλίου του 2013), σε 139 περιφέρειες, με την Κύπρο να θεωρείται ως μία περιφέρεια με κωδικό 740.
2. Το κριτήριο του Οικονομικού Μεγέθους, το οποίο υπολογίζεται με βάση το σύνολο των τυπικών αποδόσεων όλων των πρωτογενών προϊόντων της εκμετάλλευσης και υπερβαίνει τα 4.000.
3. Το κριτήριο του Τύπου Εκμετάλλευσης, το οποίο ορίζεται με βάση το ποσοστό συμμετοχής ενός κλάδου παραγωγής ή συνδυασμού περισσότερων κλάδων στη Συνολική Τυπική Απόδοση της εκμετάλλευσης.
Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η ομοιογένεια των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων σε όλα τα Κράτη – Μέλη της ΕΕ .

Πρακτική εφαρμογή

Στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους, πραγματοποιούνται από το προσωπικό του ΔΙΓΕΛΠ κατ’ ιδίαν επισκέψεις στους γεωργούς και κτηνοτρόφους που συμμετέχουν στο δείγμα για τη διεξαγωγή της απογραφής έναρξης, βάση του Δελτίου Απογραφής του ΔΙΓΕΛΠ. Κατά τη διάρκεια του έτους πραγματοποιούνται επισκέψεις στους γεωργούς / κτηνοτρόφους του δείγματος, όπου γίνεται λεπτομερής καταγραφή των κινήσεων της εκμετάλλευσης του τρέχοντος έτους. Οι κινήσεις αυτές αφορούν το εργατικό δυναμικό, το φυτικό και ζωικό κεφάλαιο καθώς και τα έσοδα και τα έξοδα της εκμετάλλευσης. Τέλος το Δεκέμβριο διεξάγεται η Απογραφή λήξης με κατ’ ιδίαν πάλι επισκέψεις στους γεωργούς και κτηνοτρόφους.

Στη συνέχεια, τα στοιχεία, αφού τύχουν της κατάλληλης επεξεργασίας, αποστέλλονται διαδικτυακά στη βάση δεδομένων της ΕΕ (12 μήνες μετά τη λήξη του ημερολογιακού έτους) και ακολουθούν έλεγχοι στη βάση της ΕΕ.

Αποτελέσματα

Το ΔΙΓΕΛΠ εφαρμόζεται στην Κύπρο από το 2004. Με βάση την ανάλυση των στοιχείων του ΔΙΓΕΛΠ από το 2004 μέχρι και το 2013 προκύπτουν τα παρακάτω τυπικά αποτελέσματα:

Πίνακας 1: Τυπικά αποτελέσματα για τη μέση εκμετάλλευση του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης


Περιγραφή Μεγέθους
2004 *2
2013
Μεταβολή 2004/2013 (%)
Ανά εκτάριο 2013
Κύπρος
Κύπρος
Μ.Ο. ΕΕ28
Κύπρος
Κύπρος
Μ.Ο ΕΕ28
Οικονομικό Μέγεθος (€)
47.100
38.200
58.200
-18,9
4.189
1.777
Συνολική Εργασία (Μονάδες Ανθρώπινης Εργασίας, ΜΑΕ *3)
1,57
1,41
1,54
-10,2
0,15
0,05
Γεωργική Γη που Χρησιμοποιείται (Εκτάρια)
10,21
9,12
32,76
-10,7
Σύνολο Εισοδημάτων (€)
33.547
40.769
70.346
21,5
4.470
2.147
Σύνολο Εξόδων (€)
32.486
34.576
63.229
6,4
3.791
1.930
Ακαθάριστο Γεωργικό Εισόδημα (€)
17.636
19.462
37.025
10,4
2.134
1.130
Καθαρό Γεωργικό Εισόδημα (€)
6.136
11.248
17.903
83,3
1.233
546
*2. Οι τιμές για το έτος 2004 έχουν αναθεωρηθεί με βάση τον πληθωρισμό
*3. 1 ΜΑΕ θεωρείται η εργασία 2080 ωρών που προσφέρει ένα άτομο κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους και σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης


  Πηγή: Κοινοτική Επιτροπή ΔΙΓΕΛΠ


  Όπως προκύπτει από τον πιο πάνω πίνακα, η μέση καλλιεργούμενη έκταση ανά εκμετάλλευση στην Κύπρο μειώθηκε από 10,21 εκτάρια (2004) σε 9,12 εκτάρια (2013) και παραμένει η τρίτη μικρότερη σε μέγεθος έκταση, μετά τη Ρουμανία (9,9 εκτάρια) και τη Μάλτα (2,57 εκτάρια). Η αντίστοιχη μέση έκταση των ΕΕ28 για το 2013 ήταν 32,7 εκτάρια. Το μέσο συνολικό γεωργικό εισόδημα στα κράτη μέλη ΕΕ28 ήταν €70.346 έναντι € 40.769 στην Κύπρο (2013). Το μέσο καθαρό γεωργικό εισόδημα των ΕΕ28 ανήλθε στα €17.903 (2013), ενώ το αντίστοιχο γεωργικό εισόδημα της Κύπρου υπολογίστηκε στα € 11.248. Επίσης, οι κυπριακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις εμφανίζουν διπλάσια έξοδα και τριπλάσιες ώρες εργασίας ανά εκτάριο σε σύγκριση με το μέσο όρο των ΕΕ28.

  Το οικονομικό μέγεθος των κυπριακών γεωργικών εκμεταλλεύσεων μειώθηκε κατά 19 % την περίοδο 2004 – 2013. Επίσης, ο μέσος όρος της καλλιεργούμενης γεωργικής γης μειώθηκε κατά 10,7%. Το ακαθάριστο γεωργικό εισόδημα αυξήθηκε κατά 10,4%, και οι δαπάνες αυξήθηκαν κατά 14%. Τέλος, το καθαρό γεωργικό εισόδημα αυξήθηκε κατά 83%, ως αποτέλεσμα των επιδοτήσεων που χορηγούνται στους γεωργούς.

  Όλα τα αποτελέσματα του ΔΙΓΕΛΠ που αφορούν την Κύπρο δημοσιεύονται, μαζί με αυτά των υπολοίπων κρατών μελών, στη σχετική ιστοσελίδα της Κοινοτικής Επιτροπής του ΔΙΓΕΛΠ (http://ec.europa.eu/agriculture/rica/index.cfm).

  Εθνική Νομοθεσία:

  Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης Νόμος του 2015 (Ν.138(Ι)/2015)


  Ενωσιακή Νομοθεσία:

  Πατήστε εδώ για μεταφορά στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την νομοθεσία του ΔΙ.ΓΕ.Λ.Π

  Επικοινωνία με το Προσωπικό Μονάδας ΔΙΓΕΛΠ

  Διεύθυνση: Ναυαρίνου και Σαριπόλου, Λευκωσία
  Αρ. Φαξ: (00357) 22 77 0406
  Ηλ. Διεύθυνση.: fadn_cyprus@da.moa.gov.cy

  Ονοματεπώνυμο
  Τηλέφωνο
  Θέση
  e-mail
  Γιώργος Κληρίδης
  22606440
  Λειτουργός Γεωργίας Α'
  gclerides@da.moa.gov.cy
  Σταυρούλα Ιωάννου
  22606435
  Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών
  sioannou@da.moa.gov.cy
  Ευτυχία Νικολάου
  24202833
  Τεχνικός Γεωργικών Ερευνών
  enikolaou@da.moa.gov.cy
  Αντώνης Φραντζής
  24202832
  Τεχνικός Γεωργικών Ερευνών
  afrantzis@da.moa.gov.cy
  Μαρίνα Αντωνίου
  25803924
  Επιθεωρήτρια Γεωργίας
  mantoniou@da.moa.gov.cy
  Αλεξία Τσολάκη
  25874076
  Επιθεωρήτρια Γεωργίας
  atsolaki@da.moa.gov.cy
  Τασούλα Κώστα
  26804595
  Επιθεωρήτρια Γεωργίας
  tcosta@da.moa.gov.cyFACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Διαβούλευση για αντικατάσταση του Διατάγματος του 2014 ΚΔΠ 535/2014

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ