Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ  Συμβούλιο Ελέγχου Λιπασμάτων

  Το Συμβούλιο Ελέγχου Λιπασμάτων έχει την ευθύνη εφαρμογής της Νομοθεσίας που αφορά τα λιπάσματα. Στα πλαίσια εφαρμογής της νομοθεσίας αυτής, το Συμβούλιο ασχολείται με διαδικασίες χορήγησης άδειας (εγγραφής, εισαγωγής / διακίνησης) και διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους όσον αφορά την ποιότητα αλλά και την σήμανση των λιπασμάτων σε διάφορα σημεία πώλησης ή αποθήκες.
  Ο υφιστάμενος νόμος και κανονισμοί για τα λιπάσματα (Ν.32(Ι)/2006, Κ.Δ.Π. 118/2006) τέθηκαν σε εφαρμογή το Μάρτιο του 2006 και είναι εναρμονισμένοι με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο (Κανονισμός (ΕΚ) 2003/2003).
  Σκοπός της νομοθεσίας είναι:
  ● η ρύθμιση της παρασκευής, ανάμιξης, συσκευασίας, σύνθεσης και εμπορίας των λιπασμάτων
  ● η θέσπιση διατάξεων που να διευκολύνουν την εφαρμογή του Κοινοτικού Κανονισμού (ΕΚ) 2003/2003 καθώς και των τροποποιήσεων του Κανονισμού που προστίθενται σε αυτόν.

  Νομοθεσία:
  Το Συμβούλιο Ελέγχου Λιπασμάτων εφαρμόζει τις ακόλουθες νομοθεσίες:
  Ø Ο Περί Λιπασμάτων Νόμος (32(Ι)/2006)
  Ø Οι Περί Λιπασμάτων Κανονισμοί (Κ.Δ.Π.118/2006)
  Ø Ο Περί Λιπασμάτων Ευρωπαϊκός Κανονισμός ((ΕΚ)2003/2003) και τροποποιήσεις του.- ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ
- Επικοινωνία με το Προσωπικό
- Αιτήσεις - Έντυπα
- Ετήσιες Εκθέσεις


FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς