Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

ΔΙΓΕΠ, Ανάλυση και Τεκμηρίωση ΔεδομένωνΚλάδος ΔΙΓΕΛΠ, Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης Δεδομένων

Δραστηριότητες Κλάδου ΔΙΓΕΛΠ, Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης Δεδομένων

Ο Κλάδος ΔΙΓΕΛΠ, Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης Δεδομένων υπάγεται στον Τομέα Οριζόντιων Κλάδων του Τμήματος Γεωργίας. Το Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ) υπάγεται στον κλάδο ΔΙΓΕΛΠ, Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης Δεδομένων. Πατήστε εδώ για μεταφορά στο Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ)


Οι κύριες αρμοδιότητες του Κλάδου ΔΙΓΕΛΠ, Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης Δεδομένων αφορούν τα ακόλουθα:

1. την ηλεκτρονική διακυβέρνηση
2. τη δημιουργία Διαδικτυακής Πλατφόρμας στο Τμήμα Γεωργίας, για αριθμό
Υπηρεσιών που προσφέρει ή θα προσφέρει στο κοινό, ώστε στο μέλλον να επιτευχθεί η όσο δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση του αγρότη, μέσω διαδικτύου. Συγκεκριμένα οι αγρότες θα μπορούν μέσω της πλατφόρμας «Αριάδνη» να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις για διάφορα θέματα/τομείς της αρμοδιότητας του Τμήματος και αφού εξεταστεί το αίτημα τους, θα λαμβάνουν απάντηση για το αίτημα τους, με ηλεκτρονικό μήνυμα ή/και μήνυμα μέσω κινητού τηλεφώνου.
3. το συντονισμό της ανάπτυξης αριθμού λογισμικών στο Τμήμα Γεωργίας, κάτω
από την ομπρέλα μιας ενιαίας πλατφόρμας, με σκοπό την αύξηση της
παραγωγικότητας και τη συλλογή σημαντικής πληροφόρησης σε μια ενιαία βάση
δεδομένων.
4. την εφαρμογή του ΔΙΓΕΛΠ
5. την εφαρμογή διαφόρων εθνικών σχεδίων και Νομοθεσιών, όπως για παράδειγμα το Μητρώο Αγροτών και το πετρέλαιο κίνησης για αγροτικούς σκοπούς.
6. την ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών (GIS)
7. την ετοιμασία σε τακτά διαστήματα ενδεικτικών τιμών εσόδων/εξόδων
καλλιεργειών και παραγωγικών ζώων
8. να προβαίνει στην ανάλυση διαφόρων δεδομένων που περιλαμβάνονται σε
βάσεις δεδομένων, στην τεκμηρίωση δεδομένων και σε απλές μελέτες
σε σχέση με διαφοροποιήσεις διαφόρων δεικτών του γεωργοκτηνοτροφικού
τομέα. Να εξάγει μαζικά διάφορα δεδομένα από τις βάσεις δεδομένων, που θα προωθούνται στους αντίστοιχους Κλάδους του Τμήματος, για την εκπόνηση διαφόρων στοχευμένων μελετών, για διάφορους παραγωγικούς κλάδους του γεωργοκτηνοτροφικού τομέα.
9. Από τις 25/5/2019 Εφαρμογή και συμμόρφωση με τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, για τη προστασία των προσωπικών δεδομένων.


- Επικοινωνία με το προσωπικό


ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

FACEBOOK

Απογραφή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο