Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

ΔΙΓΕΠ, Ανάλυση και Τεκμηρίωση ΔεδομένωνΚλάδος ΔΙΓΕΛΠ, Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης Δεδομένων

Δραστηριότητες Κλάδου ΔΙΓΕΛΠ, Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης Δεδομένων

Ο Κλάδος ΔΙΓΕΛΠ, Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης Δεδομένων υπάγεται στον Τομέα Οριζόντιων Κλάδων του Τμήματος Γεωργίας. Το Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ) υπάγεται στον κλάδο ΔΙΓΕΛΠ, Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης Δεδομένων. Πατήστε εδώ για μεταφορά στο Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ)


Οι κύριες αρμοδιότητες του Κλάδου ΔΙΓΕΛΠ, Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης Δεδομένων αφορούν τα ακόλουθα:

1. την ηλεκτρονική διακυβέρνηση
2. τη δημιουργία Διαδικτυακής Πλατφόρμας στο Τμήμα Γεωργίας, για αριθμό
Υπηρεσιών που προσφέρει ή θα προσφέρει στο κοινό, ώστε στο μέλλον να επιτευχθεί η όσο δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση του αγρότη, μέσω διαδικτύου. Συγκεκριμένα οι αγρότες θα μπορούν μέσω της πλατφόρμας «Αριάδνη» να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις για διάφορα θέματα/τομείς της αρμοδιότητας του Τμήματος και αφού εξεταστεί το αίτημα τους, θα λαμβάνουν απάντηση για το αίτημα τους, με ηλεκτρονικό μήνυμα ή/και μήνυμα μέσω κινητού τηλεφώνου.
3. το συντονισμό της ανάπτυξης αριθμού λογισμικών στο Τμήμα Γεωργίας, κάτω
από την ομπρέλα μιας ενιαίας πλατφόρμας, με σκοπό την αύξηση της
παραγωγικότητας και τη συλλογή σημαντικής πληροφόρησης σε μια ενιαία βάση
δεδομένων.
4. την εφαρμογή του ΔΙΓΕΛΠ
5. την εφαρμογή διαφόρων εθνικών σχεδίων και Νομοθεσιών, όπως για παράδειγμα το Μητρώο Αγροτών και το πετρέλαιο κίνησης για αγροτικούς σκοπούς.
6. την ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών (GIS)
7. την ετοιμασία σε τακτά διαστήματα ενδεικτικών τιμών εσόδων/εξόδων
καλλιεργειών και παραγωγικών ζώων
8. να προβαίνει στην ανάλυση διαφόρων δεδομένων που περιλαμβάνονται σε
βάσεις δεδομένων, στην τεκμηρίωση δεδομένων και σε απλές μελέτες
σε σχέση με διαφοροποιήσεις διαφόρων δεικτών του γεωργοκτηνοτροφικού
τομέα. Να εξάγει μαζικά διάφορα δεδομένα από τις βάσεις δεδομένων, που θα προωθούνται στους αντίστοιχους Κλάδους του Τμήματος, για την εκπόνηση διαφόρων στοχευμένων μελετών, για διάφορους παραγωγικούς κλάδους του γεωργοκτηνοτροφικού τομέα.


- Επικοινωνία με το προσωπικό


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Δημόσια Διαβούλευση για την Αναπαραγωγή Ζώων Νόμος και Κανονισμοί και Του περί της Υγείας των Ζώων (Τροποποιητικού) Νόμου (διαβατήριο Ιπποειδών)

Διαβούλευση για την τροποποίηση του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμου του 2011

Παρουσιάσεις εκπαιδεύσεων

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Δημόσια Διαβούλευση Προσχεδίων Νόμoυ, Κανονισμών και Διαταγμάτων για τις ενωσιακές κλίμακες για την Ταξινόμηση των Σφάγιων Βοοειδών, Χοίρων και Προβάτων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Βιολογική Παραγωγή

Τεχνική υποστήριξη για τη διεξαγωγή ενεργειακής μελέτης σε τομείς της Κυπριακής Γεωργίας

Σχεδίο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία

ΠΕΣΕ