Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Μελέτες / Εκθέσεις


Αναθεώρηση – Επικαιροποίηση Άρθρου 5 της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (ΟΠΥ, 2000/60/ΕΚ) για τα Παράκτια Υδάτινα Σώματα (ΠΥΣ) της Κύπρου. Ενδοτμηματική Έκθεση για σκοπούς ετοιμασίας του 3ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού 2013-2019.

Η Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα (ΟΠΥ) 2000/60/ΕΚ θέτει το νομοθετικό πλαίσιο για την ορθή διαχείριση των υδάτων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και μεταφέρθηκε στην Εθνική Νομοθεσία με τον «Περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμο του 2004» (Ν13(Ι)/2004). Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή της ΟΠΥ είναι το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και ειδικότερα το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ). Το ΤΑΘΕ συμμετέχει εξαρχής στην εφαρμογή της ΟΠΥ στην Κύπρο, σε ότι αφορά τα παράκτια ύδατα, τα οποία ανήκουν στα «επιφανειακά ύδατα», όπως αυτά καθορίζονται στην Οδηγία. Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) υλοποιεί από το 2006 το πρόγραμμα παρακολούθησης και αξιολόγησης της κατάστασης των παράκτιων υδάτων της Κύπρου υπό το Άρθρο 8 της ΟΠΥ.


Το ΤΑΘΕ, βάσει του 2ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού Κύπρου (ΣΔΛΑΠ), προχώρησε στην Αναθεώρηση και Επικαιροποίηση του Άρθρου 5 της ΟΠΥ για τα Παράκτια Υδάτινα Σώματα (ΠΥΣ) της Κύπρου, όπως απαιτείται μετά από το τέλος κάθε ΣΔΛΑΠ και για το σχεδιασμό του επόμενου.


Στα πλαίσια της αναθεώρησης έγινε η επικαιροποίηση των παράκτιων υδάτινων σωμάτων, η επικαιροποίηση των πιέσεων σε κάθε ένα από τα παραπάνω και στη συνέχεια αξιολογήθηκε η οικολογική και χημική κατάστασή τους με βάση τις απαιτήσεις της Οδηγίας. Για την οικολογική κατάσταση χρησιμοποιήθηκαν τα τέσσερα βιοτικά στοιχεία όπως έχουν συμφωνηθεί σε υπο-περιφερειακό επίπεδο (χλωροφύλλη-α, αγγειόσπερμα, μακροφύκη, βενθικά μακροασπόνδυλα), ενώ για τη χημική κατάσταση ακολουθήθηκε η μεθοδολογία που αναφέρεται στη θυγατρική Οδηγία για τις Ουσίες Προτεραιότητας (2013/39/ΕΚ).


Με βάση την παραπάνω αξιολόγηση φαίνεται ότι το σύνολο των υδάτινων σωμάτων της Κύπρου είναι σε καλή ή υψηλή οικολογική κατάσταση.


Όσο αφορά τη χημική κατάσταση, φαίνεται ότι είναι σε καλή κατάσταση εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις όπου παρατηρούνται υπερβάσεις ενός μόνο ρύπου.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΥΔΑΤΑ ΑΡΘΡΟ 5_2013-2019v.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 2479,97Kb)No documents found
ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Facebook

Youtube

Αλιευτικά καταφύγια ελλιμενισμός

IUU (Illegall Unreported Unregulated Fishing Activities)

Επίτροπος Διοικήσεως - Κώδικας Πρακτικής

Λαγοκέφαλος

Contingency Plan

thalassia stratigiki

OROI ADEION ALIEIAS THALASSA

Thalassia epistimoniki ereuna

Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού

jccsmart

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

survey

Τυχαία αλίευση χελώνας / δελφινιού / φώκιας

Καρχαρίες: Απαγορευμένα Είδη και Είδη για Καταγραφή Αλίευσης

ERS

LIFE EUROTURTLES

RECONNECT