ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αλιευτικοί Πόροι


Κλάδος Προσφορών και Οικονομικών Διεργασιών


Ο Κλάδος έχει την ευθύνη για το συντονισμό των Δημοσίων Συμβάσεων που προκηρύσσει το Τμήμα, καθώς και την ετοιμασία των απαιτούμενων εγγράφων σχετικά με Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών, Υπηρεσιών και Έργων και παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στους αρμόδιους Λειτουργούς για την πιστή εφαρμογή του πλαισίου που διέπει τις Δημόσιες Συμβάσεις. Επίσης, παρακολουθεί και ενημερώνει το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement) και υποβάλλει μέσω αυτού τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία που προνοεί η σχετική Νομοθεσία.


Παράλληλα, έχει την ευθύνη για τη συλλογή και επεξεργασία οικονομικών δεδομένων, με στόχο την αξιολόγηση της οικονομικής βιωσιμότητας του αλιευτικού τομέα και της μεταποιητική βιομηχανίας.


Χειρίζεται επίσης θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή και διαχείριση Κρατικών Ενισχύσεων στην αλιεία.


Κύριο μέλημα του Κλάδου, είναι όλες οι πιο πάνω διαδικασίες να γίνονται με πλήρη διαφάνεια και με γνώμονα πάντοτε την εδραίωση της αξιοκρατίας και της χρηστής διοίκησης.No documents found
Πίσω


_______________________________________________
© 2012 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών