Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών
Έλεγχος και Διαρθρώσεις > ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ > Υποχρεωτικές Πληροφορίες για σκοπούς ενημέρωσης του καταναλωτή >

Έλεγχος και Διαρθρώσεις


Υποχρεωτικές Πληροφορίες για σκοπούς ενημέρωσης του καταναλωτή


Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 που αφορά την κοινή οργάνωση των αγορών προϊόντων αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας, οι υποχρεωτικές πληροφορίες που πρέπει να συνοδεύουν τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
και για σκοπούς ενημέρωσης του καταναλωτή ισχύουν ως ακολούθως:

(1) Η πληροφόρηση πρέπει απαραίτητα να συνοδεύει τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας σύμφωνα με τον πιο κάτω
πίνακα:


Κωδικός Δασμολογικής
και Στατιστικής Ονοματολογίας
και κοινού δασμολογίου
0301 Ψάρια ζωντανά

0302 Ψάρια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, με εξαίρεση τα φιλέτα ψαριών και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304

0303 Ψάρια κατεψυγμένα, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304

0304 Φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών (έστω και αλεσμένα), νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

0305 Ψάρια αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Ψάρια καπνιστά, έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος.

Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) ψαριών, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων

0306 Μαλακόστρακα, έστω και χωρίς το όστρακό τους, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξηραμένα,

αλατισμένα ή σε άλμη. Μαλακόστρακα με το όστρακό τους, βρασμένα σε νερό ή ατμό, έστω και διατηρημένα με απλή ψύξη,

κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες)

από μαλακόστρακα, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων

0307 Μαλάκια, έστω και χωρισμένα από το κοχύλι τους, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξηραμένα,

αλατισμένα ή σε άρμη. Ασπόνδυλα υδρόβια, άλλα από τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή

ψύξη, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων

(πελέτες) ασπόνδυλων υδρόβιων άλλων από τα μαλακόστρακα, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων.

1212 20 00 Φύκια


(2) Οι υποχρεωτικές πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα της συσκευασίας ή άλλη σήμανση (π.χ. ταμπελίτσα στις ψαραγορές) είναι οι εξής:

(α) Εμπορική και επιστημονική ονομασία των ειδών

Ο κατάλογος με τις επιστημονικές και εμπορικές ονομασίες των ειδών που πρέπει να χρησιμοποιούνται για προϊόντα που διατίθενται για λιανικό εμπόριο στην Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται αναρτημένος κάτω από το πεδίο "Επισυναπτόμενα - Εμπορία Αλιευτικών Προϊόντων". Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιασδήποτε άλλης εμπορικής ονομασίας εκτός από αυτή που αναγράφεται στον κατάλογο των Εμπορικών Ονομασιών Αλ. Προϊόντων. Για τα μη προσυσκευασμένα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, η επιστημονική ονομασία δύναται να αναγράφεται και υπό μορφή πινακίδας ή αφίσας στο χώρο πώλησης.

Στην περίπτωση που είδος αλιεύματος δεν συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο, θα πρέπει να αποστέλλεται επιστολή προς τον Διευθυντή του ΤΑΘΕ είτε ταχυδρομικώς είτε μέσω e-mail (director@dfmr.moa.gov.cy) στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία του είδους ώστε να καθοριστεί εμπορική ονομασία.

(β) Μέθοδος Παραγωγής

Θα πρέπει να αναγράφεται η λέξη «αλιευμένο ή αλιεύθηκε» για προϊόντα που προέρχονται από την αλιεία, «αλιευμένο σε γλυκά νερά ή αλιεύθηκε σε γλυκά νερά» για προϊόντα που προέρχονται από αλιεία σε εσωτερικά ύδατα και «υδατοκαλλιέργειας ή εκτροφής» για προϊόντα που προέρχονται από εκτροφή σε μονάδες υδατοκαλλιέργειας.

(γ) Περιοχή αλίευσης ή εκτροφής

i) Αλιευτικά προϊόντα που έχουν αλιευθεί στη θάλασσα

Μέχρι προσφάτως, στη σήμανση για τα αλιευτικά προϊόντα, ήταν υποχρεωτικό να αναγράφεται ο αριθμός της αλιευτικής περιοχής FAO (π.χ. 37.3.2). Με την εφαρμογή του Κανονισμού 1379/2013, κάτι τέτοιο δεν είναι υποχρεωτικό.

Υποχρεωτική καθίσταται πλέον η αναγραφή της ονομασίας της αλιευτικής ζώνης του FAO (βλ. πίνακα πιο κάτω)

Ειδικά για αλιεύματα που προέρχονται από τις περιοχές ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ και ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ θα πρέπει να αναγράφεται

- η ονομασία της αλιευτικής ζώνης με διατύπωση κατανοητή προς τους καταναλωτές ή παράσταση της ζώνης μέσω χάρτη ή εικόνας

και

- η αναγραφή της ονομασίας της υποπεριοχής ή διαίρεσης ή και τα δύο όπως απαριθμούνται στον κατάλογο αλιευτικών ζωνών FAO (βλ. πίνακα πιο κάτω)

ii) Αλιευτικά προϊόντα που αλιεύονται σε γλυκά

Την ένδειξη των υδάτων προέλευσης του κράτους μέλους της ΕΕ από το οποίο προήλθε το προϊόν ή τα ύδατα προέλευσης τρίτης χώρας (π.χ. Πέρκα του Νείλου, Λίμνη Βικτώρια, Ουγκάντα)

iii) Προϊόντα υδατοκαλλιέργειας

Αναφορά του κράτους μέλους της ΕΕ ή της τρίτης χώρας όπου το προϊόν έχει φθάσει το ήμισυ ή περισσότερο του βάρους του ή έχει παραμείνει τουλάχιστον κατά το ήμισυ της περιόδου ανάπτυξης του ή στην περίπτωση των οστρακοειδών έχει υποστεί την τελική φάση εκτροφής ή καλλιέργειας επί 6 μήνες τουλάχιστον.

(δ) Κατηγορία Αλιευτικού Εργαλείου

Υποχρεωτική καθίσταται πλεόν η αναγραφή του αλιευτικού εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε κατά την αλίευση του αλ. προϊόντος (βλ. πίνακα πιο κάτω)

(ε) Αποψυγμένα Προϊόντα

Στην περίπτωση που κατεψυγμένο προϊόν τίθεται προς πώληση αφού έχει προηγηθεί η απόψυξη του, τότε είναι υποχρεωτικό να αναφέρεται η πληροφορία αυτή (π.χ. αναγραφή της λέξης «αποψυχθέν»).

Η πληροφόρηση αυτή δεν είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται στην περίπτωση που

- αφορά συστατικά που περιέχονται στο τελικό προϊόν
- τρόφιμα για τα οποία η κατάψυξη είναι απαραίτητο τεχνικό βήμα της παραγωγικής διαδικασίας
- προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που έχουν προηγουμένως καταψυχθεί για λόγους ασφάλειας της υγείας, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ τμήμα VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004
προϊόντα αλιείας και προϊόντα υδατοκαλλιέργειας που έχουν προηγουμένως αποψυχθεί πριν από το κάπνισμα, το αλάτισμα, το μαγείρεμα, τη διατήρηση


(στ) Ημερομηνία Ελάχιστης Διατηρησιμότητας

Για τα συσκευασμένα προϊόντα η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμοτητας αναγράφεται στη συσκευασία. Για τα νωπά προϊόντα, η συγκεκριμένη πρόνοια βρίσκεται ακόμη κάτω υπό διερεύνηση.


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΝΤΥΠΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ

Το σύνολο των απαραίτητων εντύπων ή/και οδηγιών για αναφορά δεδομένων των αλιευτικών δραστηριοτήτων μέσω του συστήματος ERS βρίσκονται αναρτημένα κάτω από το Πεδίο "Επισυναπτόμενα" στην αρχική σελίδα.

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Facebook

Youtube

Αλιευτικά καταφύγια ελλιμενισμός

Μελέτη Στρατηγικής για την Αναβάθμιση της Τεχνολογίας Πληροφορικής για το ΤΑΘΕ

IUU (Illegall Unreported Unregulated Fishing Activities)

Λαγοκέφαλος

Contingency Plan

thalassia stratigiki

OROI ADEION ALIEIAS THALASSA

Thalassia epistimoniki ereuna

Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού

jccsmart

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

survey

Τυχαία αλίευση χελώνας / δελφινιού / φώκιας

Καρχαρίες: Απαγορευμένα Είδη και Είδη για Καταγραφή Αλίευσης

ERS

LIFE EUROTURTLES

RECONNECT