Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Έλεγχος και Διαρθρώσεις


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ


Ο στόχος του Κοινοτικού Συστήματος Ελέγχου της Αλιείας, είναι η παρακολούθηση και ο έλεγχος των αλιευτικών δραστηριοτήτων και η ιχνηλασημότητα των αλιευτικών προϊόντων κατά μήκος της αλυσίδας «από το δίκτυ του ψαρά στο πιάτο του καταναλωτή».

Για να επιτευχθεί σωστά και αποτελεσματικά ο πιο πάνω στόχος, πρέπει μαζί με τους παραδοσιακούς τρόπους ελέγχου αλιείας (π.χ. επιθεωρήσεις στη ξηρά / θάλασσα, κλπ) να χρησιμοποιούνται και σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των αλιευτικών πόρων, της αλιευτικής ικανότητας και της αλιευτικής προσπάθειας.

Η υγιής ισορροπία μεταξύ της αλιευτικής ικανότητας, της αλιευτικής προσπάθειας και των αλιευτικών πόρων, επιτυγχάνεται με την αντιπαραβολή των πληροφοριών που λαμβάνονται από τα Ηλεκτρονικά Συστήματα Ελέγχου (ΗΣΕ).
· Η παρακολούθηση της αλιευτικής ικανότητας, γίνεται με βάση το
Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών (ΜΑΣ).
· Η παρακολούθησης της αλιευτικής προσπάθειας, γίνεται με βάση το
Σύστημα Παρακολούθησης Αλιευτικών Σκαφών (ΣΠΑΣ).
· Η παρακολούθηση της αλιευτικής παραγωγής, γίνεται με βάση του
Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταχώρισης και Αναφοράς (ΗΣΚΑ).

Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών (ΜΑΣ)

Βάσει του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 218/2017 της Επιτροπής, για τους σκοπούς εφαρμογής της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), είναι αναγκαία η τήρηση από κάθε Κράτος Μέλος, Μητρώου Αλιευτικών Σκαφών (ΜΑΣ). Το ΜΑΣ καλύπτει όλα τα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην υδατοκαλλιέργεια.

Στο ΜΑΣ ή αλλιώς στο «εθνικό μητρώο» καταγράφονται όλα τα χαρακτηριστικά και τα γεγονότα που αφορούν τα αλιευτικά σκάφη του Κράτους Μέλους που φέρουν τη σημαία του. Όλες αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται, επικυρώνονται και διαβιβάζονται στην Επιτροπή σε τακτά διαστήματα. Η Επιτροπή αφού πραγματοποιήσει έλεγχο για τη συνάφεια των πληροφοριών ενημερώνει το Κοινοτικό Μητρώο Αλιευτικού Στόλου ή αλλιώς «
κοινοτικό μητρώο». Τα δεδομένα του κοινοτικού μητρώου χρησιμεύουν για την εφαρμογή των κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.

Η Επιτροπή έχει καθορίσει για κάθε Κράτος Μέλος επίπεδα αναφοράς, εκφραζόμενα σε μονάδες GT (
Χωρητικότητα) και kW (Ισχύ), για τη συνολική αλιευτική ικανότητα των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών που φέρουν τη σημαία του Κράτους Μέλους.

Σύστημα Παρακολούθησης Σκαφών (ΣΠΣ)

Βάσει του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 1224/2009 της Επιτροπής, η χρήση των Δορυφορικών Συστημάτων Παρακολούθησης για σκοπούς ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων είναι υποχρεωτική για όλα τα Κράτη Μέλη. Το ΣΠΣ έχει αποδειχθεί αξιόπιστο και αποτελεσματικό για την παρακολούθηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Η βασική λειτουργία του ΣΠΣ είναι να αναφέρει το στίγμα ενός σκάφους σε τακτά χρονικά διαστήματα και να καταγράφει τις κινήσεις του σκάφους καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες όπως την ταχύτητα και την πορεία του. Ο έλεγχος μέσω του ΣΠΣ βασίζεται στα πιο κάτω στοιχεία:
· εάν το σκάφος δραστηριοποιείται σε περιοχή όπου δεν επιτρέπονται αλιευτικές δραστηριότητες
· εάν το σκάφος δραστηριοποιείται στην αποκλειστική οικονομική ζώνη ενός άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας ή σε ύδατα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα ενός περιφερειακού οργανισμού διαχείρισης της αλιείας
· εάν το σκάφος διαθέτει τις αναγκαίες άδειες και ποσοστώσεις για τη διεξαγωγή αλιείας στη σχετική περιοχή

Τονίζεται ότι το ΣΠΣ δεν αντικαθιστά τις υπάρχουσες μεθόδους παρακολούθησης αλλά αυξάνει την αποτελεσματικότητά τους. Το ΣΠΣ παρέχει στα Κράτη Μέλη πληροφορίες σχετικά με τη θέση των σκαφών που είναι ύποπτα για την διάπραξη παραβάσεων, βοηθώντας έτσι τους επιθεωρητές, οι οποίοι βρίσκονται πάνω στα περιπολικά σκάφη, να πραγματοποιούν ελέγχους στη θάλασσα. Πέραν αυτού, εάν δεν ανιχνευθούν αμέσως οι πιθανές παραβάσεις, οι παρατυπίες μπορούν ακόμη να διαπιστωθούν αργότερα με αντιπαραβολή των στοιχείων από άλλα μέσα. Επίσης, το ΣΠΣ βελτιώνει την ικανότητα των Κρατών Μελών για αντιπαραβολή των στοιχείων που καταγράφονται στα ημερολόγια των πλοίων, για καλύτερη παρακολούθηση της αλιευτικής προσπάθειας.

Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταχώρησης και Αναφοράς (ΗΣΚΑ)

Βάσει του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1224/2009 της Επιτροπής, τα Κράτη Μέλη είναι υποχρεωμένα να εγκαταστήσουν ένα σύνθετο σύστημα καταχώρισης, αναφοράς, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διαβίβασης δεδομένων σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες - όπως αλιεύματα, εκφορτώσεις, πωλήσεις και μεταφορτώσεις. Οι αλιευτικές δραστηριότητες καταχωρούνται σε ηλεκτρονικό ημερολόγιο πλοίου και διαβιβάζονται από τους ίδιους τους αλιείς στα Κράτη Μέλη με ασφάλεια.

Το ημερολόγιο πλοίου, η δήλωση εκφόρτωσης και το δελτίο πώληση αντικαθίστανται σε όλα τα στάδια της αλιευτικής αλυσίδας από ένα ταχύτερο, ακριβέστερο και λιγότερο δαπανηρό σύστημα το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων. Πέραν αυτού, αυξάνεται σημαντικά η αποτελεσματικότητα των συστημάτων επικύρωσης των δεδομένων που αφορούν τα αλιεύματα. Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταχώρισης και Αναφοράς διευκολύνει την καταγραφή και κοινοποίηση των δεδομένων.ERS - ΗΣΚΑ (Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταχώρησης και Αναφοράς)
Σύστημα Δορυφορικού Εντοπισμού VMS
Σύστημα Αυτόματης Αναγνώρισης Σκαφών
Διεθνές Διακριτικό Κλήσεως Ασυρμάτου
Στοιχεία Επικοινωνίας με το πλήρωμα του σκάφους ή με εκπρόσωποFacebook

Youtube

Αλιευτικά καταφύγια ελλιμενισμός

Μελέτη Στρατηγικής για την Αναβάθμιση της Τεχνολογίας Πληροφορικής για το ΤΑΘΕ

IUU (Illegall Unreported Unregulated Fishing Activities)

Λαγοκέφαλος

Contingency Plan

thalassia stratigiki

OROI ADEION ALIEIAS THALASSA

Thalassia epistimoniki ereuna

Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού

jccsmart

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

survey

Τυχαία αλίευση χελώνας / δελφινιού / φώκιας

Καρχαρίες: Απαγορευμένα Είδη και Είδη για Καταγραφή Αλίευσης

ERS

LIFE EUROTURTLES

MELTEMI

Απαραίτητη Ενημέρωση Καταναλωτή για Αλ. Προϊόντα και Προϊόντα Υδατοκαλλιέργειας