Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Θαλάσσιο Περιβάλλον


Δραστηριότητες Τομέα Θαλάσσιου Περιβάλλοντος


Εντός των πεδίων ενδιαφέροντος του ο ΤΘΠ έχει αναπτύξει μια σημαντική δραστηριότητα στους τομείς της έρευνας και της παρακολούθησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος στα πλαίσια εφαρμογής διάφορων ευρωπαϊκών νομοθεσιών και εθνικών νομοθεσιών, καθώς και διεθνών και περιφερειακών συμβάσεων . Συγκεκριμένα ο ΤΘΠ διεξάγει:


·
Έρευνες για μελέτη των επιπτώσεων από διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες πάνω στα θαλάσσια οικοσυστήματα, όπως π.χ. μονάδες αφαλάτωσης, ιχθυοκαλλιέργεια κλπ. Μεταξύ αυτών και παρακολούθηση του θαλάσσιου αγγειόσπερμου Posidonia oceanica σε θαλάσσιες παράκτιες περιοχές στις οποίες λειτουργούν μονάδες υδατοκαλλιέργειας, προκειμένου να διερευνηθούν οι πιθανές επιπτώσεις τους στο συγκεκριμένο είδος.


·
Μελέτη και παρακολούθηση της εμφάνισης και εξάπλωσης εισβαλλόντων ξενικών ειδών στο θαλάσσιο περιβάλλον της Κύπρου, όπως του χλωροφύκους Caulerpa racemosa.


·
Παρακολούθηση ευτροφικών φαινομένων με μακροφύκη, όπως π.χ. η περιοδική εμφανιση του χλωροφύκους Cladophora spp. –μάλλα. 


·
Χωρική και εποχιακή παρακολούθηση της δυναμικής των θρεπτικών (Fig 4a - Fig 4b-Fig 4c - Fig 4dFig 4e) συστατικών (άζωτο, φωσφόρος) και της χλωροφύλλης, από ένα πυκνό πλέγμα δειγματοληπτικών σταθμών κατά μήκος της παράκτιας ζώνης της Κύπρου, με ιδιαίτερη έμφαση στα παράκτια νερά της ευαίσθητης σε νιτρορρύπανση περιοχής των Κοκκινοχωριών (vulnerable zone), όπου στα πλαίσια της Οδηγίας για τη Νιτρορρύπανση (91/676/ΕΕC) το ΤΑΘΕ είναι υπεύθυνο για το μέρος της που αφορά την παρακολούθηση των παράκτιων νερών, τα οποία είναι ευάλωτα σε ευτροφισμό από γεωργικής προέλευσης νιτρικά. 


·
Εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας και διαχείρισης, καθώς και παρακολούθησης υδρόβιων ειδών και των οικοτόπων τους που κινδυνεύουν, π.χ. πρόγραμμα προστασίας των θαλάσσιων χελωνών (Chelonia mydas & Caretta caretta) (Fig 6a - Fig 6b) , της μεσογειακής φώκιας (Monachus monachus), κλπ. Συγκεκριμένα, ο ΤΘΠ εφαρμόζει από το 1978 Σχέδιο προστασίας των θαλάσσιων χελώνων, με επίκεντρο το Σταθμό Λάρας. Οι κυριότεροι δε στόχοι του είναι: (1) η προστασία των χελωνών, (2) η προστασία των αυγών και των μικρών χελωνών από τους φυσικούς τους εχθρούς (αλεπούδες) και τις ανθρώπινες δραστηριότητες, (3) η προστασία και η διατήρηση των εναπομεινάντων αναπαραγωγικών βιοτόπων τους, (4) ο συστηματικός έλεγχος του πληθυσμού των χελωνών και της αναπαραγωγικής τους δραστηριότητας στην Κύπρο και (ε) η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού για την προστασία και διατήρηση των χελωνών και γενικά του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η προστατευόμενη περιοχή Λάρας / Τοξεύτρας έχει εγκριθεί και συμπεριληφθεί στον κατάλογο των Ειδικά Προστατευόμενων Περιοχών Μεσογειακής Σημασίας (SPAMI) στα πλαίσια του πρωτοκόλλου για τις Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές και τη Βιοποικιλότητα, μετά από σχετική πρόταση του ΤΑΘΕ προς τα Συμβαλόμενα Μέρη της Συμβασης της Βαρκελώνης.

. Δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών με Τεχνητούς Υφάλους στα πλαίσια εφαρμογής της Στρατηγικής του ΤΑΘΕ για δημιουργία Τεχνητών Υφάλων.  


·
Μελέτη της οικολογίας και παρακολούθηση της διακύμανσης των περιβαλλοντικών παραμέτρων ( Fig 7a - Fig 7b) των υδροβιοτόπων των Αλυκών Λάρνακας και Ακρωτηρίου. Συμμετοχή στην υλοποίηση του διαχειριστικού σχεδίου της Αλυκής Λάρνακας.


·
Δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών (Natura 2000) στα πλαίσια της Οδηγίας για τη Διατήρηση των Οικοτόπων και της Άγριας πανίδας και χλωρίδας (92/43/ΕΚ) και του Πρωτοκόλλου για τις Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές και τη Βιοποικιλότητα στη Μεσόγειο της Σύμβασης της Βαρκελώνης.


·
Αξιολόγηση μελετών επιπτώσεων στο περιβάλλον από διάφορα έργα – συμμετοχή στην Επιτροπή Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με το Νόμο Αρ. 140(Ι)/2005


·
Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας-Πλαισίου για τη Θαλάσσια Στρατηγική(ΟΠΘΣ, 2008/56/ΕΚ), η οποία αποσκοπεί στην επίτευξη και διατήρηση της «Καλής Περιβαλλοντικής Κατάστασης» του θαλάσσιου περιβάλλοντος μέχρι το 2020. Το ΤΑΘΕ είναι υπεύθυνο για την ΟΠΘΣ και συμμετέχει στις δραστηριότητες εφαρμογής της Οδηγίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των Συναντήσεων των Διευθυντών των Θαλασσών (Marine Directors), της Συντονιστικής Ομάδας για την ΟΠΘΣ (Marine Strategy Coordination Group) και των Ομάδων Εργασίας για την Καλή Περιβαλλοντική Κατάσταση (Good Environmental Status Working Group) και για την Ανταλλαγή Δεδομένων, Πληροφοριών και Γνώσης (Working Group on Data, Information and Knowledge Exchange). 


·
Εφαρμογή της Οδηγίας για τη Διατήρηση των Οικοτόπων και της Άγριας πανίδας και χλωρίδας (92/43/ΕΚ) για το μέρος που αφορά τη θάλασσα: Στα πλαίσια εφαρμογής της Οδηγίας για τους Οικοτόπους, υλοποιούνται προγράμματα παρακολούθησης για τα διάφορα είδη και οικοτόπους κάτω από την εν λόγω Οδηγία. Ανάμεσα σε αυτά, είναι το πρόγραμμα παρακολούθησης της μεσογειακής φώκιαςMonachus monachus για απόκτηση περαιτέρω πληροφόρησης σχετικά με τον πληθυσμό και τα ενδιαιτήματά της, το σχέδιο για τις θαλάσσιες χελώνες και το πρόγραμμα παρακολούθησης της Ποσειδώνιας.


·
Εφαρμογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Ύδατα (ΟΠΥ, 2000/60/ΕΚ) στο μέρος που αφορά το θαλάσσιο περιβάλλον. Στα πλαίσια της ΟΠΥ και σύμφωνα με το Άρθρο 8, ο ΤΘΠ εφαρμόζει από το 2007 Πρόγραμμα Παρακολούθησης (Fig 10a - Fig 10b - Fig 10c- Fig 10d ) της οικολογικής κατάστασης των παράκτιων υδάτων, με βάση τα τέσσερα καθορισμένα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία (Biological Quality Elements, BQEs): Βενθικά Μακροασπόνδυλα, Μακροφύκη, Φυτοπλαγκτόν (χλωροφύλλη-α), Αγγειόσπερμα (Posidonia oceanica), σε ένα πλέγμα αντιπροσωπευτικών σταθμών δειγματοληψίας στα παράκτια υδάτινα σώματα της Κύπρου.
Το ΤΑΘΕ, είναι ο συντονιστής της Κύπρου για τη Μεσογειακή Γεωγραφική Ομάδα Διαβαθμονόμησης (MedGIG) για τα παράκτια νερά και επίσης συμμετέχει υπό το συντονισμό του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων που είναι και το αρμόδιο για την εφαρμογή της ΟΠΥ στην Κύπρο, στην Επιτροπή Παρακολούθησης για την Εφαρμογή των Μέτρων (ΕΠΕΜ), της ΟΠΥ με στόχο την επίτευξη ή/και διατήρηση της «Καλής Οικολογικής Κατάστασης» των υδάτων της Κύπρου.No documents found
ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Facebook

Youtube

Αλιευτικά καταφύγια ελλιμενισμός

Μελέτη Στρατηγικής για την Αναβάθμιση της Τεχνολογίας Πληροφορικής για το ΤΑΘΕ

IUU (Illegall Unreported Unregulated Fishing Activities)

Λαγοκέφαλος

Contingency Plan

thalassia stratigiki

OROI ADEION ALIEIAS THALASSA

Thalassia epistimoniki ereuna

Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού

jccsmart

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

survey

Τυχαία αλίευση χελώνας / δελφινιού / φώκιας

Καρχαρίες: Απαγορευμένα Είδη και Είδη για Καταγραφή Αλίευσης

ERS

LIFE EUROTURTLES

RECONNECT