Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Ανακοινώσεις


Πρόσληψη Υπαλλήλου Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία - Εμπειρογνώμονας σε θέματα Θαλάσσιων Βιολογικών Επιστημών - 31/08/2018 09:18:07 πμΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ


Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 [Ν.70(Ι)/2016], προκύπτει η ανάγκη πρόσληψης ενός εμπειρογνώμονα για απασχόληση ορισμένου χρόνου στο Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) για την υλοποίηση του έργου Αν.Δι.Κα.Τ., Καταδυτικές Διαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου - Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα Κύπρος 2014 - 2020, της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εμπειρογνώμονας σε θέματα Θαλασσίων Βιολογικών Επιστημών

1. Απαιτούμενα προσόντα

α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα ή συνδυασμό των θεμάτων Βιολογία, Οικολογία, Διαχείριση Περιβάλλοντος, Θαλάσσια Βιολογία, Αλιευτική Βιολογία, Ωκεανογραφία, Υδροβιολογία, Ιχθυολογία, Ιχθυοκαλλιέργεια.

β) Κάτοχος τίτλου Master ή Μεταπτυχιακού Διπλώματος διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους στη Θαλάσσια Βιολογία, Θαλάσσια Οικολογία, Διαχείριση Θαλασσίου Περιβάλλοντος, Αλιευτική Βιολογία, Ωκεανογραφία, Υδροβιολογία, Ιχθυολογία, Ιχθυοκαλλιέργεια ή σε άλλες ειδικότητες των Θαλασσίων Επιστημών.

γ) Κάτοχος διπλώματος καταδύσεων επιπέδου «advanced diver».

δ) Αποδεδειγμένη εμπειρία και συμμετοχή στην υλοποίηση/διαχείριση δράσεων, ετοιμασία εκθέσεων προόδου, διάχυση αποτελεσμάτων, οικονομική και τεχνική διαχείριση και δημοσιότητα ανταγωνιστικών προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε.

ε) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας, όπως καθορίζονται από τα κριτήρια της ΕΔΥ.

στ) καλή γνώση βασικών προγραμμάτων χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, περιλαμβανομένων της word, power point και excel.

Επιπρόσθετα προσόντα:

ζ) Η κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) που αφορά Θαλάσσια Βιολογία, Θαλάσσια Οικολογία, Διαχείριση Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, Αλιευτική Βιολογία, Ωκεανογραφία, Υδροβιολογία, Ιχθυολογία, Ιχθυοκαλλιέργεια, ή σε άλλες ειδικότητες των Θαλασσίων Επιστημών, θα θεωρείται πλεονέκτημα.

η) Καταδυτική εμπειρία στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων σε θέματα Θαλάσσιας Βιολογίας, Θαλάσσιας Οικολογίας, Διαχείρισης Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, Αλιευτικής Βιολογίας, Ωκεανογραφίας, Υδροβιολογίας, Ιχθυολογίας, Ιχθυοκαλλιέργειας ή σε άλλες ειδικότητες των Θαλασσίων Επιστημών θα θεωρείται πλεονέκτημα.

2. Καθήκοντα

Τα καθήκοντα που θα εκτελεί το άτομο που θα προσληφθεί, θα αφορούν στην υλοποίηση των Παραδοτέων του Δικαιούχου 5 (Παραδοτέα 1.5.2., 1.5.3., 1.5.4., 2.5.2., 2.5.4., 3.5.2., 4.5.4., 5.5.1., 5.5.2., 5.5.3., 6.5.1., 6.5.2.) του έργου Αν.Δι.ΚαΤ.«Καταδυτικές Διαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου - Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού», ως ακολούθως:

α) Ετοιμασία, κειμένων εργασίας, αναφορών προόδου και τεχνικών δελτίων για την υλοποίηση των Παραδοτέων του έργου.

β) Συμμετοχή σε ταξίδια στο εξωτερικό

γ) Ετοιμασία προσφορών, συντονισμός και επίβλεψη των δράσεων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου.

δ) Διεκπεραίωση μελετών και σχεδίων που αφορούν τα θαλάσσια ενδιαιτήματα και τους θαλάσσιους οργανισμούς στις περιοχές του έργου.

ε) Υλοποίηση δράσεων και υλικού ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, διάχυσης αποτελεσμάτων και δημοσιότητας που αφορούν την προστασία και την αποκατάσταση θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

στ) Παρακολούθηση και ετοιμασία των συμβατικών υποχρεώσεων του έργου σύμφωνα με τις σχετικές καθοδηγητικές οδηγίες, κανόνες και εγκυκλίους του σχετικού Προγράμματος Interreg.

η) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα σχετικά καθήκοντα δυνατό να του/της ανατεθούν.

Τα Παραδοτέα του Δικαιούχου 5 θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΤΑΘΕ και του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξη και Περιβάλλοντος.

3. Λοιπές πληροφορίες

α) Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α8, μειωμένη κατά 10% περιλαμβανομένου και του 13ου μισθού για το έτος 2018 και θα τυγχάνει αναπροσαρμογών σύμφωνα με τον εκάστοτε προϋπολογισμό. Σε αυτή θα προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο απασχόλησης.

β) Το άτομο που θα επιλεχθεί θα υπογράψει δωδεκάμηνη σύμβαση, η οποία θα δύναται να ανανεώνεται σε ετήσια βάση για ακόμη δύο χρόνια, με συνολική περίοδο απασχόλησης τριάντα έξι (36) μήνες. Επισημαίνεται ότι, εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου δεν μετατρέπονται σε προσωπικό αορίστου χρόνου και σε περίπτωση που το έργο ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της σύμβασης του εργοδοτούμενου ατόμου ή εφόσον κατά την ετήσια αξιολόγησή του το εργοδοτούμενο άτομο κρίνεται ανεπαρκές, τότε θα τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του περί Τερματισμού Απασχόλησης Νόμου του 1967 έως 2003. Με τη λήξη της απασχόλησης η εργοδότηση του ατόμου τερματίζεται αυτοδικαίως, χωρίς την καταβολή αποζημίωσης ή την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης.

γ) Το άτομο που θα επιλεχθεί θα έχει ως έδρα το Γραφείο του ΤΑΘΕ στη Λεμεσό.

δ) νοείται ότι όλα τα έγγραφα (πτυχία, διπλώματα, βεβαιώσεις) που αναγράφονται στην παράγραφο 1, θα πρέπει να υποβληθούν με την αίτηση των ενδιαφερομένων.


4. Αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο Ειδικό Έντυπο I το οποίo μπορούν να προμηθευτούν από το Αρχείο του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Αμφιπόλεως 6, 2025, Στρόβολος, Λευκωσία) ή από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος http://www.moa.gov.cy/ ή από την ιστοσελίδα του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών www.moa.gov.cy/dfmr. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο που να αναγράφει «Αίτηση για πρόσληψη υπαλλήλου ορισμένου χρόνου στο ΤΑΘΕ για το έργο Αν.Δι.Κα.Τ. «Καταδυτικές Διαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου - Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού». Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στη Λευκωσία (Αμφιπόλεως 6, 2025, Στρόβολος, Λευκωσία) ή να έχουν αποσταλεί ταχυδρομικώς μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από τις 21 Σεπτεμβρίου 2018. Διευκρινίζεται προς τους ενδιαφερόμενους ότι το έντυπο αίτησης πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο, με όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που ζητούνται και σε αυτό να επισυνάπτονται όλα τα σχετικά πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που κατέχουν (αντίγραφα απολυτηρίου, πτυχίων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων πείρας που να καταγράφουν συγκεκριμένα καθήκοντα και με συγκεκριμένες ημερομηνίες απασχόλησης, κλπ), διαφορετικά η αίτηση τους δεν θα ληφθεί υπόψη. Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς με το Λειτουργό Γιώργο Παγιάτα στον αριθμό 25827281 και στο email gpayiatas@dfmr.moa.gov.cy ή στο τηλέφωνο 22408302, 22408305 για πληροφορίες σχετικά με την παράδοση της αίτησης.

5. Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:


ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΚΛ. Α8)
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Κριτήρια που καθορίστηκαν από την Επιτροπή Καθορισμού Κριτηρίων και Αξιολόγησης Αιτήσεων για θέσεις για Υλοποίηση του έργου Αν.Δι.Κατ.«Καταδυτικές Διαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου - Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού».
Προσόντα / Σχετική Πείρα
Μονάδες
Παρατηρήσεις / Επεξηγήσεις
Βαθμός Πτυχίου Πανεπιστημίου ή ισότιμου οργανισμού
1.0 – 2.0
Καλώς
Λίαν Καλώς
Άριστα
1.0 μονάδα
1,5 μονάδες
2.0 μονάδες
Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD)
2.0
Καταδυτική εμπειρία για υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων
0.1 - 3.6
0.1 μονάδες για κάθε συμπληρωμένο μήνα, με ανώτατο όριο τα 3 χρόνια

Σημείωση:
Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του Απολυτηρίου Λυκείου.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Έντυπο Ι-Αίτηση εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου ΙΓΕ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 187,8Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Παραδοτέα Δικαιούχου 5.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 448,11Kb)
Facebook

Youtube

Αλιευτικά καταφύγια ελλιμενισμός

Μελέτη Στρατηγικής για την Αναβάθμιση της Τεχνολογίας Πληροφορικής για το ΤΑΘΕ

IUU (Illegall Unreported Unregulated Fishing Activities)

Λαγοκέφαλος

Contingency Plan

thalassia stratigiki

OROI ADEION ALIEIAS THALASSA

Thalassia epistimoniki ereuna

Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού

jccsmart

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

survey

Τυχαία αλίευση χελώνας / δελφινιού / φώκιας

Καρχαρίες: Απαγορευμένα Είδη και Είδη για Καταγραφή Αλίευσης

ERS

LIFE EUROTURTLES

MELTEMI

Απαραίτητη Ενημέρωση Καταναλωτή για Αλ. Προϊόντα και Προϊόντα Υδατοκαλλιέργειας