Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Ανακοινώσεις


Δημοσίευση Διατάγματος Κ.Δ.Π 354/2018 που αφορά στο Σύστημα Σώρευσης Μορίων για Σοβαρές Παραβάσεις - 17/12/2018 10:22:40 AM


Βάσει του άρθρου 10 του «Περί της Εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισμών που αφορούν θέματα Αλιείας Νόμο του 2006», το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει διάταγμα προς υλοποίηση προνοιών των Κοινοτικών Κανονισμών ή Κοινοτικών Αποφάσεων που συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα του Νόμου. Από την 1η Ιανουαρίου 2011, στα πλαίσια εφαρμογής του Κοινοτικού Κανονισμού (ΕΚ) 1224/2009 και του Εφαρμοστικού του (ΕΕ) 404/2011, τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να εφαρμόσουν σύστημα συσσώρευσης μορίων για σοβαρές παραβάσεις σύμφωνα με τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Σύμφωνα με αυτό, όταν ένα φυσικό πρόσωπο έχει διαπράξει σοβαρή παράβαση ή ένα νομικό πρόσωπο έχει κριθεί υπεύθυνο σοβαρής παράβασης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε άλλες ποινικές ή διοικητικές ποινές που θα επιβληθούν, καταλογίζεται στον κάτοχο της αλιευτικής άδειας ο αντίστοιχος αριθμός μορίων λόγω της παράβασης σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΧΧ του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 404/2011. Τα καταλογισθέντα μόρια μεταβιβάζονται στον τυχόν μελλοντικό κάτοχο της άδειας αλιείας για το συγκεκριμένο σκάφος σε περίπτωση που αυτό πωληθεί, μεταβιβαστεί ή αλλάξει κάτοχο με άλλον τρόπο μετά την ημερομηνία της παράβασης. Παρόμοιο σύστημα επιβολής και συσσώρευσης μορίων πρέπει να ισχύει και για πλοιάρχους πλοίων.

Η εφαρμογή του συστήματος έγινε με την Δημοσίευση των Διαταγμάτων ΚΔΠ 216/2012 το οποίο εν συνεχεία αντικαταστάθηκε από το ΚΔΠ 403/2014 και εκ νέου με το 354/2018.

Η τροποποίηση του Διατάγματος προέκυψε από προβλήματα που παρατηρήθηκαν κατά την εφαρμογή του ώστε αυτά να επιλυθούν, να καταστεί το Διάταγμα αποτελεσματικό και να είναι ομαλή και ορθή η εφαρμογή του.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΣύστημαΣυσσώρευσηςΜορίων_Διάταγμα2018_ΚΔΠ354-2018.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 114,84Kb)
ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Facebook

Youtube

Αλιευτικά καταφύγια ελλιμενισμός

Μελέτη Στρατηγικής για την Αναβάθμιση της Τεχνολογίας Πληροφορικής για το ΤΑΘΕ

IUU (Illegall Unreported Unregulated Fishing Activities)

Λαγοκέφαλος

Contingency Plan

thalassia stratigiki

OROI ADEION ALIEIAS THALASSA

Thalassia epistimoniki ereuna

Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού

jccsmart

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

survey

Τυχαία αλίευση χελώνας / δελφινιού / φώκιας

Καρχαρίες: Απαγορευμένα Είδη και Είδη για Καταγραφή Αλίευσης

ERS

LIFE EUROTURTLES

RECONNECT