ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Θαλάσσιο Περιβάλλον


Η διατήρηση της καλής οικολογικής και περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλασσίου περιβάλλοντος της Κύπρου για τις επόμενες γενεές αποτελεί πρωταρχικό άξονα προτεραιότητας για τον Τομέα Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (ΤΘΠ) του ΤΑΘΕ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του εν λόγω στόχου αποτελεί η προστασία και η διατήρηση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, η οποία με τη σειρά της προϋποθέτει μια καλή ποιότητα του περιβάλλοντος χώρου (νερού, ιζήματος κλπ.).


Σημαντικό εργαλείο για το σκοπό αυτό είναι η απόκτηση και αύξηση της επιστημονικής γνώσης για τη βιοποικιλότητα της Κύπρου, τις οικολογικές διεργασίες που χαρακτηρίζουν το θαλάσσιο οικοσύστημα και τους παράγοντες / δραστηριότητες που το επηρεάζουν.


Πεδία Ενδιαφέροντος


Για την επίτευξη των στόχων του, ο ΤΘΠ δραστηριοποιείται στα εξής γενικά πεδία: 
· παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης των παράκτιων και θαλάσσιων υδάτων 
· μελέτη της θαλάσσιας οικολογίας και βιοποικιλότητας 
· ανθρωπογενείς επιδράσεις στο θαλάσσιο οικοσύστημα
· προστασία και διατήρηση υδρόβιων ειδών και οικοτόπων που κινδυνεύουν
· δημιουργία προστατευόμενων περιοχών (περιοχές Δικτύου Natura 2000, δημιουργία
τεχνητών υφάλωνΔραστηριότητες Τομέα Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα
Το θαλάσσιο περιβάλλον της Κύπρου

_______________________________________________
© 2012 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών