ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Μελέτες / Εκθέσεις- Έκθεση Προγράμματος Παρακολούθησης Παράκτιων Υδάτων της Κύπρου υπό το άρθρο 8 της Οδηγίας - Πλαίσιο για τα Νερά ( ΟΠΥ/2000/60/ΕΚ)
- Τελική Έκθεση για το Πρόγραμμα Προστασίας των Χελώνων -2018
- ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΗ-ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ “NATURA 2000” CY3000005 ΚΑΒΟ ΓΚΡΕΚΟ ΚΑΙ CY3000006 ΝΗΣΙΑ
- ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑΘΕ - DFMR IT STRATEGY)
- Αναθεώρηση – Επικαιροποίηση Άρθρου 5 της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (ΟΠΥ, 2000/60/ΕΚ) για τα Παράκτια Υδάτινα Σώματα (ΠΥΣ) της Κύπρου. Ενδοτμηματική Έκθεση για σκοπούς ετοιμασίας του 3ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού 2013-2019.

_______________________________________________
© 2012 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών