Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Περιβάλλοντος

Διαχείριση Αποβλήτων


Άδειες Διαχείρισης Αποβλήτων


Διαδικασία αδειοδότησης διαχειριστών αποβλήτων


Άδεια Διαχείρισης Αποβλήτων χορηγείται στις παρακάτω περιπτώσεις:

(α) κατά τη συλλογή και μεταφορά αποβλήτων περιλαμβανομένης της συλλογής και μεταφοράς υγρών αποβλήτων,

(β) για επεξεργασία αποβλήτων για λογαριασμό τρίτων, περιλαμβανομένων των μεσιτών και εμπόρων,

(γ) για εργασίες Ανάκτησης & Διάθεσης όπως αυτές αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ αντίστοιχα του περί Αποβλήτων Νόμου του 2011, Αρ. 185(Ι)/2011, και

(δ) για επεξεργασία αποβλήτων περιλαμβανομένης της ανάκτησης ή διάθεσης στο χώρο παραγωγής των αποβλήτων.


Προϋποθέσεις για χορήγηση Άδειας Διαχείρισης Αποβλήτων

Υποβολή σχετικής αίτησης προς το Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος σε έντεκα (11) αντίτυπα ή και σε ηλεκτρονική μορφή οποία να συνοδεύεται από:

(α) Πολεοδομική Άδεια ή έγκριση, εφόσον η προτεινόμενη διαχείριση των αποβλήτων προϋποθέτει ανάπτυξη ακίνητης ιδιοκτησίας για την οποία απαιτείται η έκδοση πολεοδομικής άδειας, και

(β) μελέτη της κατασκευής, οργάνωσης, λειτουργίας και εφόσον απαιτείται, αποκατάστασης και μετέπειτα φροντίδας του χώρου της σχετικής εγκατάστασης.

Η αίτηση εξετάζεται από Αρμόδιο Λειτουργό και ετοιμάζεται προσχέδιο όρων το οποίο υποβάλλεται στην Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΕΔΑ) για εξέταση. Οι όροι που προτείνονται κατά τη συνεδρία της Επιτροπής περιλαμβάνονται στην Άδεια Διαχείρισης Αποβλήτων που χορηγείται από τον Υπουργό.


Αδειοδοτημένοι διαχειριστές αποβλήτων

Κατάλογος αδειοδοτημένων διαχειριστών αποβλήτων για συλλογή-μεταφορά

Κατάλογος αδειοδοτημένων διαχειριστών αποβλήτων για επεξεργασία

No documents foundRSS Feeds

Αναζήτηση Τεμαχίου

Η Ευρώπη Σου

BIOframe

IMI - Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά

ΙΜΙ - Δήλωση Περι Απορρήτου

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος

SOER 2010

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Καν'το Ηλεκτρονικά

Άρθρα στο Περιοδικό Αγρότης

Δημόσιες Συμβάσεις

Περί Κύπρου

Διαρθρωτικά Ταμεία