Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Περιβάλλοντος

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


Το Τμήμα Περιβάλλοντος αποτελεί μετεξέλιξη της πρώην Υπηρεσίας Περιβάλλοντος η οποία δημιουργήθηκε το 1981. Ο πρώτος Διευθυντής της Υπηρεσίας διορίστηκε το 1992 ο κ. Νίκος Γεωργιάδης και στη συνέχεια ο κ. Αντώνης Αντωνίου μέχρι το τέλος 2009. Η μετατροπή της Υπηρεσίας σε Τμήμα πραγματοποιήθηκε το 2010 και ο διορισμός του Διευθυντή Τμήματος έγινε στις 3 Μαρτίου 2011.

Η πρόκληση της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαταράξει συθέμελα τους περιβαλλοντικούς θεσμούς της Κύπρου. Πέραν των 250 νομοθετημάτων έχουν υιοθετηθεί στο εθνικό δίκαιο της Κύπρου τα οποία δημιουργούν ισχυρά θεμέλια περιβαλλοντικής πολιτικής και υιοθέτηση μέτρων και προγραμμάτων για το περιβάλλον, διασφαλίζοντας την διατήρηση και όπου χρειάζεται τη βελτίωση της κατάστασης του περιβάλλοντος.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει διπλό ρόλο στους περιβαλλοντικούς θεσμούς του τόπου. Ο ένας αφορά θέματα που εμπλέκονται και άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες/Τμήματα, όπου διαδραματίζει ρόλο συντονιστή ενώ σε θέματα δικής του αρμοδιότητας έχει και συντονιστικό αλλά και εκτελεστικό ρόλο, καθότι εφαρμόζει σειρά νομοθεσιών και περικλείει σειρά θεματικών ενοτήτων όπως αυτές φαίνονται στο διάγραμμα.

Εκτός των νομοθετημάτων που υιοθετήθηκαν λόγω του ευρωπαϊκού κεκτημένου, το Τμήμα Περιβάλλοντος είναι σημείο επαφής και υλοποιεί τις πρόνοιες πλείστων Συμβάσεων των Ηνωμένων Εθνών που αφορούν το περιβάλλον και εμπλέκεται επίσης στην εφαρμογή του Μεσογειακού Προγράμματος Δράσης, (MAP).


Διαχειριστικό Σχέδιο της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 ‘Χερσόνησος Ακάμα’ (CY4000010) - ΠΑΡΑΤΑΣΗ Τελικής ημερομηνίας αποστολής σχολίων/εισηγήσεων/παρατηρήσεων

24/02/2015

Πληροφορείσθε ότι η τελευταία μέρα αποστολής σχολίων / εισηγήσεων / παρατηρήσεων επί του Διαχειριστικού Σχεδίου της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 ‘Χερσόνησος Ακάμα’ (CY4000010), έχει παραταθεί μέχρι τις 20 Μαρτίου 2015.


περισσότερα...-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Δημόσια διαβούλευση για τον κατάλογο περιοχών νερών κολύμβησης

20/02/2015

To Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στα πλαίσια εφαρμογής του περί της Διαχείρισης της Ποιότητας των Νερών Κολύμβησης Νόμου, πληροφορεί το κοινό ότι πραγματοποιεί δημόσια διαβούλευση για την επικαιροποίηση του καταλόγου των περιοχών νερών κολύμβησης.


περισσότερα...-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Δημόσια Διαβούλευση για την ετοιμασία της εθνικής στρατηγικής για ανάπτυξη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

03/02/2015

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, πληροφορεί το κοινό ότι, στα πλαίσια της ετοιμασίας της εθνικής στρατηγικής για ανάπτυξη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, πραγματοποιεί Δημόσια Διαβούλευση.


περισσότερα...-------------------------------------------------------------------------------------------------------