Κυπριακή Δημοκρατία

Ανακοινώσεις


Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του άρθρου 4 «Πεδίο εφαρμογής» του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμος του 2018 [Ν.127(Ι)/2018]


Το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει συντάξει νομοσχέδιο για την τροποποίηση του άρθρου 4 «Πεδίο εφαρμογής» του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμος του 2018 [Ν.127(Ι)/2018], με σκοπό την ρύθμιση θεμάτων που αφορούν έργα που έχουν υλοποιηθεί πλήρως ή μερικώς. Το εν λόγω προσχέδιο νομοσχέδιου τίθεται σε δημόσια διαβούλευση και παρακαλείστε όπως υποβάλετε τις γραπτές απόψεις σας στο ηλ. ταχυδρομείο eia@environment.moa.gov.cy το αργότερο μέχρι τις 4 Ιουνίου 2020


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΤροποποίηση Νόμου ΕΠΕ Ν.127-Ι-2018.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat20200518-ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 127....pdf