Κυπριακή Δημοκρατία

Ανακοινώσεις


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Αγορά υπηρεσιών για συλλογή και μεταφορά αποβλήτων από πολίτες και επαγγελματίες


An. 25.05.20 T.Π. - Αγορά υπηρεσιών για συλλογή και μεταφορά αποβλήτων από πολίτες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Αγορά υπηρεσιών για συλλογή και μεταφορά αποβλήτων από πολίτες και επαγγελματίες
--------------------------------------------------------------------

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος πληροφορεί το κοινό ότι οποιοσδήποτε πολίτης ή επαγγελματίας επιθυμεί να αγοράσει υπηρεσίες για συλλογή και μεταφορά αποβλήτων μπορεί να συμβληθεί μόνο με νομικά ή φυσικά πρόσωπα που είναι αδειοδοτημένα να συλλέγουν και μεταφέρουν απόβλητα σε επαγγελματική βάση.

Οι νόμιμοι Συλλέκτες/Μεταφορείς Αποβλήτων θα πρέπει να είναι καταχωρημένοι στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων που συλλέγουν και μεταφέρουν απόβλητα σε αδειοδοτημένες μονάδες σε επαγγελματική βάση σύμφωνα με τον περί Αποβλήτων Νόμο του 2011.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος ενημερώνει ότι κάθε πολίτης ή επαγγελματίας, ως κάτοχος αποβλήτων φέρει ευθύνη μέχρι την τελική μεταφορά και διάθεση των αποβλήτων του σε αδειοδοτημένη μονάδα διαχείρισης αποβλήτων ή σε πράσινο σημείο αν θα το πάρει ο ίδιος.

Καλείται ο κάθε πολίτης πριν την αγορά υπηρεσίας ή/και σύναψη συμφωνίας, να συνεργάζεται μόνο με αδειοδοτημένους Συλλογείς/Μεταφορείς αποβλήτων και ζητεί όπως του επιδειχθεί από τον Συλλογέα/Μεταφορέα Αποβλήτων το εν ισχύ Πιστοποιητικό Καταχώρησης του στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων. Επίσης πριν πληρώσει το κόστος της υπηρεσίας συλλογής – μεταφοράς απαιτεί από το Συλλογέα/Μεταφορέα όπως να του δώσει το Έντυπο Αναγνώρισης και Παρακολούθησης Μεταφοράς Αποβλήτων (Κ.Δ.Π. 31/2016), το οποίο να φέρει τις υπογραφές του ιδίου και του Συλλογέα/Μεταφορέα (κίτρινο στέλεχος) . Αυτό πρέπει να τηρεί ως αποδεικτικό στοιχείο εκ μέρους του, της ευθύνης ορθής διαχείρισης των αποβλήτων και να είναι διαθέσιμο στους Επιθεωρητές του Τμήματος Περιβάλλοντος όποτε αυτό ζητηθεί.

Τα πιο πάνω είναι αναγκαία για να παταχθεί η παράνομη απόρριψη αποβλήτων και η ρύπανση του περιβάλλοντος με επακόλουθο τους σοβαρούς κινδύνους δημόσιας υγείας, εφόσον οι πολίτες καταβάλλουν σημαντικό κόστος για τη μεταφορά τους σε μονάδες διαχείρισης και αυτή πολλές φορές δεν υλοποιείται.

Σε περιπτώσεις όπου Συλλογέας/Μεταφορέας Αποβλήτων αρνείται ή δεν είναι σε θέση να παρουσιάσει τα πιο πάνω δικαιολογητικά ή να του δώσει το Έντυπο Αναγνώρισης Παρακολούθησης, τότε ο πολίτης καλείται να μη συνεργάζεται μαζί του ή και να προβαίνει σε σχετική καταγγελία προς στο Τμήμα Περιβάλλοντος, στο τηλέφωνο 22408933.


Τμήμα Περιβάλλοντος
25 Μαΐου 2020