Κυπριακή Δημοκρατία

Ανακοινώσεις


ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ NATURA 2000 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 15(3α) του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και Άγριας Ζωής Νόμου Αρ. 153(Ι)/2003, η Επιστημονική Επιτροπή, η οποία ιδρύθηκε με βάση το άρθρο 4 αυτού, πληροφορεί το κοινό ότι έχει συντάξει Γνωμοδότηση για τις Ειδικές Ζώνες Διατήρησης με στόχο την έκδοση νέου οριζόντιου Διατάγματος Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής για την εφαρμογή των μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλει στον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, εντός τριάντα ημερών από την παρούσα δημοσίευση, τυχόν απόψεις, παρατηρήσεις ή ενστάσεις.

Αντίγραφα της Γνωμοδότησης και του Εντύπου Απόψεων, Παρατηρήσεων ή Ενστάσεων είναι διαθέσιμα στα γραφεία του Τμήματος Περιβάλλοντος σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο, καθώς και πιο κάτω: