Κυπριακή Δημοκρατία

Ανακοινώσεις


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥΠΕΕΠ για Ανέγερση Κτηρίου 22 ορόφων της εταιρείας QN Developing Ltd στη Λάρνακα

Το Τμήμα Περιβάλλοντος, με αφορμή δημοσιεύματα στον Τύπο, και ειδικά άρθρο στις 11.7.2019 για παράνομες αδειοδοτήσεις ψηλών κτηρίων στη Λάρνακα (QN Developing) τονίζει ότι ακολουθούνται πλήρως οι πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. Καμία παρανομία δεν έχει διεπραχθεί στην έκδοση περιβαλλοντικών γνωμοδοτήσεων και ότι απαιτείται για την ολοκληρωμένη αξιολόγηση ενός έργου, ανεξαρτήτως χρονικών περιθωρίων.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο Δήμος Λάρνακας απέστειλε στο Τμήμα Περιβάλλοντος αίτηση της εταιρείας QN Developing Ltd για την κατασκευή πολυωρόφου κτηρίου ύψους 92 μέτρων μαζί με Προκαταρκτική Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΠΕΕΠ), με βάση τις πρόνοιες του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου [2005-2014], ο οποίος ίσχυε εκείνη τη χρονική περίοδο τον Δεκέμβριο του 2018. Η νέα νομοθεσία που προνοεί την κατάθεση ΜΕΕΠ και διενέργεια δημόσιας παρουσίασης τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιούλιο του 2018, οπόταν η αίτηση εξετάστηκε με βάση το προηγούμενο νομικό καθεστώς.

Κατά την εξέταση του έργου διαπιστώθηκε πως απαιτούνταν επιπρόσθετα στοιχεία αναφορικά με τη την διαχείριση των νερών από εκσκαφές, τα γεωλογικά και γεωτεχνικά δεδομένα, τη σκίαση και τα υλικά κατασκευής και επί τούτου αποστάληκε σχετική επιστολή.

Το θέμα των γεωλογικών δεδομένων τέθηκε στο Δήμο Λάρνακας από το Τμήμα Περιβάλλοντος Ακολούθησε μια μακρά περίοδος διαβούλευσης της πολεοδομικής αρχής με αρμόδια τμήματα και φορείς για την ετοιμασία Πλαισίου Αδειοδότησης για Ψηλά Κτήρια, το οποίο και έχει εφαρμοστεί σε αυτή την περίπτωση, με τη σύμφωνη γνώμη των εμπλεκόμενων αρχών.

Σχετικά με τα νερά αποστράγγισης, υιοθετήθηκε η νέα εισήγηση των αιτητών που δεν προβλέπει απόρριψη στη θάλασσα, αλλά σε φρεάτιο και φυσική διήθηση στα υπόγεια νερά, κοντά στη θάλασσα.

Με βάση τα πιο πάνω και μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα διαβουλεύσεων με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και ενδελεχή μελέτη του θέματος, εκδόθηκε Αιτιολογημένη Διαπίστωση, με ημερομηνία 8/7/2019. Σε αυτήν περιέχεται σειρά από όρους που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Τμήματος Περιβάλλοντος, τόσο για το στάδιο κατασκευής, όσο και για το στάδιο λειτουργίας της ανάπτυξης.ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
18 Ιουλίου 2019