Κυπριακή Δημοκρατία

Ανακοινώσεις


Δημόσια Διαβούλευση για τις Τροποποιήσεις Νόμων και Κανονισμών Διαχείρισης Αποβλήτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι από τις 21 Μαΐου 2020 και για διάρκεια 30 ημερών τίθενται σε δημόσια διαβούλευση προσχέδια των ακόλουθων νομοσχεδίων:

- Νόμος που Τροποποιεί τους περί Αποβλήτων Νόμους του 2011 έως 2016

- Νόμος που Τροποποιεί του περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμους του 2002 έως 2017

- Οι περί Αποβλήτων (Χώροι Υγειονομική Ταφής) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

- Οι περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

- Οι περί Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες και Συσσωρευτές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Τα τροποποιητικά νομοσχέδια μεταφέρουν τις πρόνοιες των νέων οδηγιών 2018/851/ΕΕ για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα, 2018/852/ΕΕ για την τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασιών, 2018/850/ΕΕ για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/31/ΕΚ για την υγειονομική ταφή αποβλήτων, και 2018/849/ΕΚ για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές και 2012/19/ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Tα προσχέδια των νομοσχεδίων και συνοπτική περίληψη των κύριων τροποποιήσεων τους βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος στη διεύθυνση www.moa.gov.cy/environment.

Σχόλια επί των προσχεδίων μπορούν να υποβάλλονται στο Τμήμα Περιβάλλοντος μέχρι και τις 19.6.2020, ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Τμήμα Περιβάλλοντος, 1498 Λευκωσία ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ndikigoropoulou@environment.moa.gov.cy.

Τμήμα Περιβάλλοντος
21 Μαΐου 2020


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobatσυνοπτικό.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΤροποποίηση Κανονισμών ΑΗΗΕ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΤροποποίηση Κανονισμών για Μπαταρίες και Συσσωρευτές.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΤροποποίηση Κανονισμών Υγειονομικής Ταφής.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΤροποποίηση Νόμου Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΤροποποίηση Νόμου Αποβλήτων.pdf