Κυπριακή Δημοκρατία

Ανακοινώσεις


NATURA 2000 ΤΟΠΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ «ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΑΚΑΜΑ – CY4000010

NATURA 2000 ΤΟΠΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ «ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΑΚΑΜΑ – CY4000010Η προσθήκη της περιοχής «Χερσόνησος Ακάμα-CY4000010» στον τελικό κατάλογο των περιοχών περιβαλλοντικής σημασίας έχει εγκριθεί κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 3.7.2019, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μελέτης των ενστάσεων που υποβλήθηκαν και ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κατάρτισε τον τελικό κατάλογο περιοχών και σχετική Γνωστοποίηση έχει δημοσιευθεί, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 11 του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου [Ν.153(Ι)/2003], στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4919 και ημερ. 9.8.2019.

Αντίγραφα των χαρτών και σχετικά έγγραφα διατίθενται στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Περιβάλλοντος στη Λευκωσία καθώς και στο γραφείο του Τμήματος στην Πάφο και είναι διαθέσιμα προς επιθεώρηση από κάθε ενδιαφερόμενο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αντίγραφα των χαρτών προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου είναι διαθέσιμα και πιο κάτω: