Κυπριακή Δημοκρατία

Ανακοινώσεις


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΧΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΧΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Εγκαθίδρυση Συστήματος Διαλογής στην Πηγή και Χωριστής Συλλογής Ανακυκλώσιμων και Οργανικών / Βιολογικών Αποβλήτων και Εφαρμογή Συστήματος «Πληρώνω όσο Πετώ (ΠΟΠ)» με προπληρωμένη σακούλα”


Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, έχοντας υπόψη το θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση των Δημοτικών Αποβλήτων και την προσπάθεια για μετάβαση προς μια Κυκλική Οικονομία, προτίθεται να υλοποιήσει το Πρόγραμμα Στήριξης Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΤΑ) για την προώθηση της διαλογής στην πηγή και της χωριστής συλλογής Δημοτικών Αποβλήτων, με τίτλο «Εγκαθίδρυση Συστήματος Διαλογής στην Πηγή και Χωριστής Συλλογής Ανακυκλώσιμων και Οργανικών / Βιολογικών Αποβλήτων και Εφαρμογή Συστήματος Πληρώνω όσο Πετώ (ΠΟΠ)».

Στόχος του Προγράμματος είναι, μέσα Στα πλαίσια της προώθησης της Κυκλικής Οικονομίας και του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» και κάτω από τον Ειδικό Στόχο 2(vi), «Προώθηση της Μετάβασης σε μια Κυκλική Οικονομία», να προωθήσει δράσεις που θα συμβάλουν στους στόχους για τη βελτίωση της διαχείρισης των Δημοτικών Αποβλήτων και τη μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία, όπως ορίζονται στο Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων. Οι δράσεις του Προγράμματος θα συμβάλουν στην επίτευξη του εθνικού στόχου, μέχρι το 2025 να επιτευχθεί η χωριστή συλλογή των οργανικών / βιολογικών αποβλήτων και μέχρι το 2035, οι συνολικές ποσότητες Δημοτικών Αποβλήτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής να μειωθούν στο 10% των συνολικών ποσοτήτων που παράγονται.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε Ομάδες συνεργαζόμενων ΑΤΑ με πληθυσμό ≥2000 κατοίκους. Ως καταληκτική ημερομηνία για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος έχει οριστεί η 28η Αυγούστου, 2021. Το Προσχέδιο του Οδηγού και το Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος επισυνάπτονται πιο κάτω.

Περαιτέρω λεπτομέρειες στα τηλέφωνα:
24801017, Λειτουργός Περιβάλλοντος, Χριστοφή Καλλιρόη,
email: kchristofi@environment.moa.gov.cy
και
22408992, Τεχνικός Περιβάλλοντος, Κυρμάνη Κυριακή,
email: kkyrmani@environment.moa.gov.cy.


ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

25.06.2021


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕΝΤΥΠΟ 1_Εκδήλωση Ενδιαφέροντος_ΠΟΠ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠροσχέδιο Οδηγού ΠΟΠ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠαράταση προθεσμίας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΕΝΤΥΠΟ 2 (Υπεύθυνη Δήλωση_Δέσμευση).docx
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΕΝΤΥΠΟ 1_Εκδήλωση Ενδιαφέροντος_ΠΟΠ.docx