Κυπριακή Δημοκρατία

Εθνική Νομοθεσία

Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον - Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Σχέδια και/ή Προγράμματα - Ο Περί Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον Ορισμένων Σχεδίων και Προγραμμάτων - (N. 102(I) 2005)