Κυπριακή Δημοκρατία

Έλεγχος Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης


Η πολιτική του Τμήματος Περιβάλλοντος στον Τομέα του Ελέγχου της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης έχει ως κύριο στόχο την πρόληψη, τη μείωση και τον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται από βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή προστασία της υγείας και της ευημερίας των πολιτών και η προστασία του περιβάλλοντος της Δημοκρατίας.

Η επίτευξη του στόχου αυτού επιδιώκεται μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής της εξειδικευμένης νομοθεσίας για έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, με βάση την οποία έχει εγκαθιδρυθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα πρόληψης και ελέγχου που συμπεριλαμβάνει την αδειοδότηση των βιομηχανικών εγκαταστάσεων και τη συστηματική παρακολούθηση της λειτουργίας τους με επί τόπου επιθεωρήσεις και μετρήσεις αερίων εκπομπών.

Η νομοθεσία που αφορά στον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης περιλαμβάνει τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμους του 2002 έως 2021 και τους περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμους του 2013 εώς 2021. Επιπλέον, το Τμήμα Περιβάλλοντος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του αναφορικά με τον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, εφαρμόζει τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 166/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και θεσπίζει ένα Ευρωπαϊκό Μητρώο Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων (European Pollutant Release and Transfer Register, E-PRTR) υπό μορφή μιας, προσβάσιμης στο κοινό, βάσης δεδομένων.


- Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμοι του 2002 έως 2021
- Οι περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμοι του 2013 εως 2021
- Ευρωπαϊκό Μητρώο Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων (European Pollutant Release and Transfer Register, E-PRTR)