English
Έμβλημα Κυπριακής ΔημοκρατίαςΤμήμα ΔασώνΛογότυπο Τμήματος Δασών

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία
Αναζήτηση:  
Αναζήτηση
Ειδική Αναζήτηση            

Ευρωπαϊκή Ένωση


English
ΕκτύπωσηΕκτύπωσηΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΗ1. Δασική Στρατηγική

2. Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για τα Δάση

3. Κοινοτική δράση για στήριξη της αειφόρου δασικής διαχείρισης:

  Το αυξημένο ενδιαφέρον για συνοχή μεταξύ της δασικής πολιτικής των Κρατών Μελών και των ενεργειών που αφορούν τα δάση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και ο σημαντικός ρόλος των δασών στις διεθνείς πολιτικές συζητήσεις και πρωτοβουλίες για την αειφόρο ανάπτυξη, ήταν τα κύρια κίνητρα για υιοθέτηση της Δασικής Στρατηγικής της Ε.Ε.

  Το ψήφισμα για τη Δασική Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει υιοθετηθεί από το Συμβούλιο στις 15 Δεκεμβρίου 1998.

  Το Συμβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Δασικής Στρατηγικής της Ε.Ε μέσα σε πέντε χρόνια από την ημερομηνία υιοθέτησης του σχετικού ψηφίσματος. Σε ανταπόκριση του αιτήματος αυτού, η Επιτροπή το 2005 ετοίμασε λεπτομερή ανασκόπηση των δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Δασικής Στρατηγικής της Ε.Ε. για την περίοδο 1999-2004.

  Αυτή η ανασκόπηση οδήγησε στην ετοιμασία και υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού Δασικού Σχεδίου Δράσης για την περίοδο 2007-2011.

  Η ανάγκη για αναθεώρηση της Δασικής Στρατηγικής της ΕΕ τέθηκε σε αρκετές περιπτώσεις, όπως στη Λευκή Βίβλο για Προσαρμογή στην Αλλαγή του Κλίματος, στην Πράσινη Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προστασία των Δασών και τη Πληροφόρηση στο Δασικό Τομέα στην ΕΕ καθώς και στις συστάσεις της ενδιάμεσης αξιολόγησης της εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης για τα Δάση.

  Οι πρώτες συζητήσεις για το μέλλον της Δασικής Στρατηγικής της ΕΕ ξεκίνησαν στην 115η Συνάντηση της Μόνιμης Δασικής Επιτροπής (ΜΔΕ), τον Ιούλιο, του 2010, μετά από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατά την 118η όμως Συνάντηση της ΜΔΕ, στις 18 Φεβρουαρίου, 2011 αποφασίστηκε η σύσταση Ειδικής Ομάδας Εργασίας (Ad Hoc Working Group) της ΜΔΕ για το μέλλον της Δασικής Στρατηγικής της ΕΕ. Ανάμεσα στους όρους εντολής της Ομάδας Εργασίας αυτής είναι να ετοιμάσει και να παραδώσει στην ΜΔΕ, μέχρι το τέλος Ιουνίου, 2012, Τελική Έκθεση. Η Έκθεση αυτή θα πρέπει να προσδιορίζει τις προτεραιότητες και εννοιολογικά στοιχεία για μια μελλοντική στρατηγική της ΕΕ για τα Δάση ή ισοδύναμου μέσου και να διατυπώνει συστάσεις για τους κύριους στόχους που θα οριστούν και για τα πιθανά μέσα που θα μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή.

  Υπολογίζεται ότι η νέα Δασική Στρατηγική θα εγκριθεί από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 1ο τρίμηνο του 2013, μετά και από την Γνώμη της ΜΔΕ και την σχετική Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


  Σχετικά κείμενα:

  Ψήφισμα του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1998 για μια δασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης - (1999/C 56/01)  2. Σχέδιο Δράσης για τα Δάση Αρχή της Σελίδας  Το Σχέδιο Δράσης της Ε.Ε. για τα Δάση υιοθετήθηκε τη 15η Ιουνίου 2006. Βασίζεται στην έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Δασικής Στρατηγικής της Ε.Ε. και στα επακόλουθα συμπεράσματα του Συμβουλίου.

  Το Σχέδιο Δράσης της Ε.Ε. για τα Δάση (2007-2011) παρέχει το πλαίσιο για τις δράσεις που αφορούν τα δάση τόσο σε Κοινοτικό όσο και σε επίπεδο Κράτους Μέλους και αποτελεί εργαλείο συντονισμού μεταξύ των Κοινοτικών δράσεων και των δασικών πολιτικών των Κρατών Μελών. Ο ευρύτερος σκοπός του Σχεδίου Δράσης για τα Δάση της Ε.Ε. είναι η στήριξη και βελτίωση της διαχείρισης των δασών και του πολυλειτουργικού τους ρόλου.

  Το 2009 πραγματοποιήθηκε ενδιάμεση αξιολόγηση, του Σχεδίου Δράσης για τα Δάση 2007-2011. Στις αρχές του 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέθεσε στο Ευρωπαϊκό Δασικό Ινστιτούτο (European Forest Institute - EFI) τη διενέργεια της τελικής, της εκ των υστέρων αξιολόγησης του. Η διεκπεραίωση της όλης εργασίας της αξιολόγησης, έγινε με τη συνεισφορά των ΚΜ, των Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων σχετικών ενδιαφερομένων.


  Σχετικά κείμενα:

  Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Έκθεση για την εφαρμογή της Δασικής Στρατηγικής της ΕΕ (COM(2005) 84 final)

  Έγγραφο Εργασίας της Επιτροπής, Παράρτημα στην Ανακοίνωση: Έκθεση για την εφαρμογή της Δασικής Στρατηγικής της ΕΕ - (SEC(2005) 333)

  Συμπεράσματα του Συμβουλίου για ένα Κοινοτικό Σχέδιο Δράσης για τα Δάση

  Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με κοινοτικό Σχέδιο Δράσης για τα Δάση - COM(2006) 302 final  3. Κοινοτική δράση για στήριξη της αειφόρου διαχείρισης των δασών Αρχή της Σελίδας
  3.1. Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης Αρχή της Σελίδας  Η Αγροτική Ανάπτυξη, ως τομέας πολιτικής, παρουσιάζει ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον και λαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερη υποστήριξη από την Ε.Ε. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να εξελιχθεί ως ο δεύτερος πυλώνας της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.

  Η Αγροτική Ανάπτυξη συμβάλλει στην υλοποίηση των προτεραιοτήτων της Κοινότητας ιδίως σε ότι αφορά την αειφορία και την απασχόληση. Η Ε.Ε. στην προσπάθεια της για να διασφαλίσει την επίτευξη του καλύτερου δυνατού οφέλους ετοίμασε τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές με βάση τις οποίες κάθε Κράτος Μέλος εκπόνησε το δικό του Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής, το οποίο αποτέλεσε το πλαίσιο για την ετοιμασία του Εθνικού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

  Η Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης για την περίοδο 2007-2013 επικεντρώνεται σε τέσσερις τομείς σύμφωνα με τους τέσσερις θεματικούς άξονες που καθορίζονται στο Κανονισμό Αγροτικής Ανάπτυξης (Κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1698/2005).

  Οι άξονες αυτοί είναι:

  1. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας,
  2. Η βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου,
  3. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας
  4. Η πρωτοβουλία Leader

  Η προγραμματική περίοδος 2007-2013 παρέχει μοναδική ευκαιρία, για καλύτερη στήριξη της ανάπτυξης, της εργασίας και της αειφορίας από το νεοϊδρυθέν Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

  Για να στηρίξει την αγροτική ανάπτυξη και να πετύχει τους στόχους και προτεραιότητές της, η Ε.Ε. λαμβάνει μια σειρά από μέτρα. Μεταξύ αυτών διακρίνονται και διάφορα δασικά μέτρα. Αυτά τα μέτρα αποσκοπούν στη διατήρηση και ανάπτυξη των οικονομικών, οικολογικών και κοινωνικών λειτουργιών των δασών στις αγροτικές περιοχές και μπορούν να βρεθούν κάτω από όλους τους άξονες που αναφέρονται πιο πάνω.

  Κάτω από τον άξονα 1 (Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας) ευρίσκονται τα ακόλουθα δασικά μέτρα τα οποία συμβάλλουν στην ενίσχυση και ενδυνάμωση του τομέα της δασοκομίας:

  1. Μέτρα που αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης και στη βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω:

  - της επαγγελματικής κατάρτισης και δράσεων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της διάδοσης επιστημονικών γνώσεων και καινοτόμων πρακτικών,

  - της χρήσης συμβουλευτικών υπηρεσιών από τους δασοκαλλιεργητές,

  - της σύστασης δασοκομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.

  2. Μέτρα που αποσκοπούν στην αναδιάρθρωση και ανάπτυξη του φυσικού δυναμικού και στην προαγωγή της καινοτομίας, μέσω:

  - της βελτίωσης της οικονομικής αξίας των δασών,
  - της αύξησης της προστιθέμενης αξίας των δασοκομικών προϊόντων,
  - της συνεργασίας για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, επεξεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα της δασοκομίας,
  - της βελτίωσης και ανάπτυξης της υποδομής που σχετίζεται με την ανάπτυξη και προσαρμογή της δασοκομίας.

  Κάτω από τον άξονα 2 (Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου) που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον για το Τμήμα Δασών της Κύπρου, ευρίσκονται τα ακόλουθα δασικά μέτρα που αφορούν την αειφορική χρήση των δασικών εκτάσεων:

  1. Πρώτη δάσωση γεωργικής γης,
  2. Πρώτη εγκατάσταση γεωργοδασοπονικών συστημάτων σε γεωργική γη,
  3. Πρώτη δάσωση μη γεωργικής γης,
  4. Ενισχύσεις Φύση 2000,
  5. Δασοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις,
  6. Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης,
  7. Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις.

  Τα πιο πάνω μέτρα στοχεύουν στην προστασία και αναβάθμιση των φυσικών πόρων και του τοπίου στις αγροτικές περιοχές. Όλα τα μέτρα αφορούν τα ιδιωτικά δάση ενώ το πρώτο, τρίτο, έκτο και έβδομο μέτρο, μπορούν να εφαρμοστούν επίσης και για τα κρατικά δάση.

  Κάτω από τον άξονα 3 (Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας) ευρίσκονται τα ακόλουθα μέτρα:

  1. Μέτρα για τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας, όπως η ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων,
  2. Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές, όπως η διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς.

  Το νομικό πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 είναι ο Κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 καθώς επίσης και οι εφαρμοστικοί Κανονισμοί της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 και (ΕΚ) αριθ. 65/2011.


  Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Κύπρου για την περίοδο 2007 - 2013 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 24 Νοεμβρίου 2007. Τα δασικά μέτρα του Προγράμματος για τα οποία αρμόδιο για την εφαρμογή τους είναι το Τμήμα Δασών είναι τα ακόλουθα:

  2.4 Δασώσεις
  2.5 Προστασία των δασών από τις πυρκαγιές και αναδάσωση καμένων περιοχών
  2.6 Διατήρηση και βελτίωση του κοινωνικού και οικολογικού ρόλου των δασών


  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της ετοιμασίας των νομοθετικών της προτάσεων για την ΚΑΠ μετά το 2013, έχει δώσει στη δημοσιότητα στις 12/10/2011 το πρώτο επίσημο προσχέδιο του νέου Κανονισμού Αγροτικής Ανάπτυξης για την περίοδο 2014-2020. Η νέα διαβούλευση για τον Κανονισμό αυτό έχει ήδη αρχίσει και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του 2012.

  Σχετικά κείμενα:

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

  Απόφαση του Συμβουλίου 2006/144/ΕΚ, της 20ής Φεβρουαρίου 2006, σχετικά με κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την αγροτική ανάπτυξη (περίοδος προγραμματισμού 2007-2013)

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)  3.2. Προστασία των δασών από τις πυρκαγιές και την ατμοσφαιρική ρύπανση Αρχή της Σελίδας  Η ατμοσφαιρική ρύπανση και οι δασικές πυρκαγιές είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Κοινοτικά δάση. Για το σκοπό αυτό η Ε.Ε. είχε στενή συνεργασία με το παγκοσμίου επιπέδου πρόγραμμα γνωστό ως «ICP-Forests». Η συνεργασία αυτή βασίζετο σε μια σειρά από Κανονισμούς, ο τελευταίος των οποίων ήταν ο Forest Focus (Έμφαση στα Δάση), ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρακολούθησης της υγείας των δασικών οικοσυστημάτων, το οποίο κάλυπτε βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες, όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση, οι πυρκαγιές κλπ. Αποτελούσε τη νομική βάση για τη συγχρηματοδότηση των δράσεων παρακολούθησης μέχρι το 2006.

  Στη συνέχεια, το 2009 ακολούθησε το πρόγραμμα FutMon το οποίο συγχρηματοδοτείτο από τον Κανονισμό Life + (Reg. 614/2007). Παρείχε στήριξη μέχρι τα μέσα του 2011, για την εναρμόνιση της παρακολούθησης των δασών, με τη σύνδεση των υφιστάμενων με τους νέους μηχανισμούς παρακολούθησης σε εθνικό, περιφερειακό και κοινοτικό επίπεδο. Τα τελευταία δύο χρόνια οι εντατικές εργασίες παρακολούθησης των δασών έχουν διαμορφωθεί, τόσο με τη μείωση του αριθμού των δοκιμαστικών επιφανειών που παρακολουθούνται, όσο και με την αύξηση των ορίων των εντατικών μετρήσεων. Μετά την απόφαση της Ε.Ε. να σταματήσει την χρηματοδότηση του προγράμματος, 18 από τις 25 χώρες που συμμετείχαν σ’ αυτό αποφάσισαν να συνεχίσουν την υλοποίηση του, τόσο για το υπόλοιπο του 2011, όσο και για το 2012. Η Κύπρος είναι μια από τις χώρες που επέλεξε να συνεχίσει να συμμετάσχει στο πρόγραμμα.


  Σχετικά κείμενα:

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2152/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για την παρακολούθηση των δασών και των περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων στην Κοινότητα (Έμφαση στα δάση)

  Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1737/2006 της Επιτροπής, της 7ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2152/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παρακολούθηση των δασών και των περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων στην Κοινότητα

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 614/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Μαΐου 2007, σχετικά με το χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον.  3.3. Προστασία της Φύσης Αρχή της Σελίδας  Παρόλο που το Τμήμα Δασών δεν είναι η κατά νόμο αρμόδια αρχή για τα θέματα της προστασίας της φύσης, επειδή όμως διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία, έχει αναλάβει αρκετές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις σχετικές Οδηγίες της Ε.Ε. για προστασία της φύσης, όπως η χαρτογράφηση των περιοχών του δικτύου «Natura 2000». Για τις περιοχές που βρίσκονται εντός των Κρατικών δασών το Τμήμα Δασών προχωρεί επίσης στην ετοιμασία των διαχειριστικών τους σχεδίων και στη λήψη των απαραίτητων μέτρων διαχείρισης και παρακολούθησης της κατάστασης των οικοτόπων και των ειδών.

  Ο N.152(I)/2003, “O Περί της Προστασίας και διαχείρισης άγριων πτηνών και θηραμάτων Νόμος του 2003”, ο N.153(I)/2003, “Ο Περί της Προστασίας και διαχείρισης της Φύσης και της άγριας ζωής Νόμος του 2003” και ο N.131(I)/2006, “Ο Περί της Προστασίας και διαχείρισης της Φύσης και της άγριας ζωής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006” αποτελούν την εθνική νομοθεσία για εναρμόνιση με τις Οδηγίες 79/409/ΕΟΚ και 92/43/ΕΟΚ.

  Σχετικά κείμενα:

  Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών.

  Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.

  Ν.152(I)/2003 “O Περί της Προστασίας και διαχείρισης άγριων πτηνών και θηραμάτων Νόμος του 2003”

  N.153(I)/2003 “Ο Περί της Προστασίας και διαχείρισης της Φύσης και της άγριας ζωής Νόμος του 2003”

  N.131(I)/2006 “Ο Περί της Προστασίας και διαχείρισης της Φύσης και της άγριας ζωής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006”  3.4. Εμπορία δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού Αρχή της Σελίδας

  Το θέμα τούτο, σύμφωνα με την Οδηγία 1999/105/ΕΚ, αφορά την οργάνωση της εμπορίας του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού έτσι που να εξασφαλίζεται η διάθεση στην αγορά υλικού καλής ποιότητας καθώς και με γνωστή γεωγραφική προέλευση. Με τον τρόπο αυτό τα δάση που θα δημιουργούνται από τις δασώσεις και αναδασώσεις θα είναι καλύτερα προσαρμοσμένα στο περιβάλλον και θα έχουν και ψηλότερη παραγωγικότητα.


  Οι Νόμοι 1991 έως 2002 (60 του 1991, 21(Ι) του 1995 και 44(Ι) του 2002), «Οι Περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμοι του 1991 έως 2002» και οι Κανονισμοί, «Οι Περί Παραγωγής, Εμπορίας και Ελέγχου Δασικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Κανονισμοί του 2003 και 2007», αποτελούν την εθνική νομοθεσία για εναρμόνιση με την Οδηγία 1999/105/ΕΚ.


  Σχετικά κείμενα:

  Οδηγία 1999/105/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1999 σχετικά με την εμπορία του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού.

  ΚΔΠ 285/2003, «Οι Περί Παραγωγής, Εμπορίας και Ελέγχου Δασικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Κανονισμοί του 2003».

  ΚΔΠ 202/2007, «Οι Περί Παραγωγής, Εμπορίας και Ελέγχου Δασικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007».

  3.5. Προστατευτικά μέτρα κατά της εισαγωγής και διακίνησης επιβλαβών οργανισμών για τα δασικά φυτά και φυτικά προϊόντα Αρχή της Σελίδας

  Η λήψη προστατευτικών μέτρων κατά της εισαγωγής και διακίνησης στην Κοινότητα επιβλαβών οργανισμών για τα δασικά φυτά και φυτικά προϊόντα, διέπεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/29/ΕΚ. Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνεται η έκδοση φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου, η κήρυξη προστατευόμενων ζωνών, οι χειρισμοί στους οποίους πρέπει να υποβάλλεται ένα προϊόν για να επιτρέπεται η είσοδος του στην Κοινότητα, κλπ.

  Ο Νόμος 147(Ι) του 2003 «Ο Περί μέτρων Προστασίας κατά της εισαγωγής και εξάπλωσης οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά και φυτικά προϊόντα Νόμος του 2003» καθώς και οι Τροποποιητικοί Νόμοι 93(Ι) του 2005, 91(Ι) του 2011 και 60(Ι) του 2012 αποτελούν την εθνική νομοθεσία για εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/29/ΕΚ.

  Σχετικά κείμενα:

  Οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου της 8ης Μαΐου 2000 περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας.

  Ν.147(Ι) του 2003 «Ο Περί μέτρων Προστασίας κατά της εισαγωγής και εξάπλωσης οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά και φυτικά προϊόντα Νόμος του 2003»

  Ν.93 (Ι) του 2005 «Ο Περί μέτρων Προστασίας κατά της εισαγωγής και εξάπλωσης οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά και φυτικά προϊόντα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

  Ν.91 (Ι) του 2011 «Ο Περί μέτρων Προστασίας κατά της εισαγωγής και εξάπλωσης οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά και φυτικά προϊόντα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011»

  Ν.60 (Ι) του 2012 «Ο Περί μέτρων Προστασίας κατά της εισαγωγής και εξάπλωσης οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά και φυτικά προϊόντα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»

  Ενημερωτικό Έντυπο του Υ.Γ.Φ.Π & Π.– Επιβλαβείς Οργανισμοί φυτών και φυτικών προϊόντων  3.6. Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση της παράνομης υλοτομίας και του συνεπακόλουθου εμπορίου Αρχή της Σελίδας


  Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανταποκρινόμενη στις ανησυχίες του κοινού από τη σοβαρή περιβαλλοντική καταστροφή που προκαλείται από τις παράνομες υλοτομίες και την αποδάσωση, το 2003 υιοθέτησε το Σχέδιο Δράσης για την Επιβολή του Δασικού Νόμου, τη Διακυβέρνηση και το Εμπόριο (EU FLEGT - Forest Law Enforcement Governance and Trade - Action Plan).

  Ο βασικός στόχος του Σχεδίου Δράσης είναι να διασφαλίσει ότι η ξυλεία που εξάγεται από τρίτες χώρες προς την Ε.Ε. έχει νόμιμα υλοτομηθεί. Ένα από τα σημαντικότερα μέτρα του Σχεδίου Δράσης είναι η δημιουργία ενός συστήματος χορήγησης αδειών FLEGT για να συνοδεύουν τις αποστολές ξυλείας από τρίτες χώρες, οι οποίες θα συνάψουν διμερείς εθελοντικές συμφωνίες με την Ε.Ε. (VPAs – Voluntary Partnership Agreements). Οι άδειες αυτές, θα βεβαιώνουν ότι η ξυλεία έχει συγκομιστεί νόμιμα σύμφωνα με τη σχετική εθνική νομοθεσία.


  Το Συμβούλιο, το 2005, εξέδωσε τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 2173 που θεσπίζει το νομικό πλαίσιο για τις εισαγωγές στην Ε.Ε. ξυλείας από τις χώρες που θα συνάψουν διμερείς συμφωνίες.

  Το 2008, η Επιτροπή εξέδωσε τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1024/2008 ο οποίος καθορίζει λεπτομερή μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 2173/2005 του Συμβουλίου περί δημιουργίας εθελοντικού συστήματος αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.


  Ο Νόμος 125(Ι) του 2010 «Ο Περί Εφαρμογής του Εθελοντικού Συστήματος Αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Νόμος του 2010» αποτελεί την εθνική νομοθεσία για εναρμόνιση με τον Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αρ. 2173/2005 και τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΚ) αρ. 1024/2008. Ανάμεσα σε άλλα, ο Νόμος 125(Ι) του 2010, ορίζει το Τμήμα Δασών ως την αρμόδια αρχή για την εφαρμογή τόσο του ίδιου του Νόμου όσο και των Κανονισμών (ΕΚ) αρ. 2173/2005 και (ΕΚ) αρ. 1024/2008.


  Επιπρόσθετα της άδειας FLEGT, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρώπης προχώρησαν στην έκδοση του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 995/2010. Ο Κανονισμός αυτός καθορίζει τις βασικές υποχρεώσεις των φορέων εκμετάλλευσης (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που διαθέτουν ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας στην αγορά. Πιο συγκεκριμένα προνοεί:
  · Την απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά της Ε.Ε., για πρώτη φορά, παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και προϊόντων που προέρχονται από τέτοια ξυλεία·
  · την επιβολή προς τους φορείς εκμετάλλευσης, της χρήσης ενός συστήματος δέουσας επιμέλειας, μέσω του οποίου θα ελέγχεται η νομιμότητα της υλοτομημένης ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας και
  · την υποχρέωση των εμπόρων και επιχειρηματιών να διατηρούν αρχεία των πελατών και προμηθευτών τους.

  Η ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας που καλύπτονται από τον παρόντα Κανονισμό, όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημά του, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: Καυσόξυλα, ακατέργαστη ξυλεία, πριονισμένη ξυλεία, φύλλα για επικάλυψη, φύλλα πολύστρωτα, πλάκες και μοριοσανίδες (chipboard, MDF, OSB), χαρτοπολτό, έπιπλα από ξύλο, προκατασκευασμένα κτήρια κ.α. Εξαιρούνται, η χρησιμοποιημένη ξυλεία και τα χρησιμοποιημένα προϊόντα ξυλείας που έχουν συμπληρώσει τον κύκλο ζωής τους. Ξυλεία και προϊόντα ξυλείας που καλύπτονται από έγκυρα πιστοποιητικά FLEGT ή CITES, θεωρείται ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού.

  Ο Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 995/2010 που είναι νομικά δεσμευτικός για τα 27 κράτη μέλη της Ε.Ε., θα τεθεί σε εφαρμογή στις 3 Μαρτίου 2013. Στα πλαίσια αυτής της υποχρέωσης, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ορίσει το Τμήμα Δασών, ως την Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή του Κανονισμού αυτού.

  Για την ομοιόμορφη εφαρμογή του Κανονισμού για την ξυλεία (Καν. (ΕΕ) 995/2010), από όλα τα Κράτη Μέλη, ετοιμάζονται από την Επιτροπή, κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός σχετικά με τους διαδικαστικούς κανόνες για την αναγνώριση και την ανάκληση της αναγνώρισης των Οργανισμών Παρακολούθησης, Εφαρμοστικός Κανονισμός σχετικά με τους Ελέγχους στους Οργανισμούς Παρακολούθησης καθώς και Κατευθυντήριες Γραμμές.


  Σχετικά κείμενα:


  COM(2003)251 τελικό, της 21ης Μαΐου, 2003 - Πρόταση για Σχέδιο Δράσης της ΕΕ - Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Η Επιβολή της Δασικής Νομοθεσίας, η Διακυβερνητική και το Εμπόριο (FLEGT).

  Συμπεράσματα του Συμβουλίου - Επιβολή της δασικής νομοθεσίας, διακυβέρνηση και εμπόριο (FLEGT) – (2003/C 268/01)

  Κανονισμός (ΕΚ) No 2173/2005 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2005
  περί δημιουργίας εθελοντικού συστήματος αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1024/2008 της Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2008, περί καθορισμού λεπτομερών μέτρων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου περί δημιουργίας εθελοντικού συστήματος αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

  Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 995/2010 της 20ης Οκτωβρίου, 2010, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά.

  Ν. 125(Ι)/2010 της 23ης Δεκεμβρίου, 2010 - «Ο Περί Εφαρμογής του Εθελοντικού Συστήματος Αδειών FLEGT για τις Εισαγωγές Ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Νόμος του 2010»

  Kατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 363/2012 της Επιτροπής της 23ης Φεβρουαρίου 2012 της Επιτροπής, σχετικά με τους διαδικαστικούς κανόνες για την αναγνώριση και την ανάκληση της αναγνώρισης των οργανισμών παρακολούθησης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ.

  3.7. Διεθνής Συμφωνία για την τροπική ξυλεία Αρχή της Σελίδας


  Η νέα Διεθνής Συμφωνία για την Τροπική Ξυλεία του 2006 (International Tropical Timber Agreement - ΙΤΤΑ 2006) θεσπίστηκε στις 27 Ιανουαρίου, 2006 από τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη με στόχο να αντικαταστήσει τη Διεθνή Συμφωνία του 1994.

  Η Συμφωνία αυτή έχει σκοπό την οικονομική ανάπτυξη των αναπτυσσομένων χωρών που παράγουν τροπική ξυλεία μέσω του εμπορίου της και την προστασία και διατήρηση των δασών αυτών με την αειφορική τους διαχείριση.

  Η υπογραφή της Διεθνούς Συμφωνίας για την Τροπική Ξυλεία από μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε το Νοέμβριο του 2007 και εγκρίθηκε με την απόφαση 5812/11 του Συμβουλίου της Ε.Ε.

  Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα με Δήλωσή της, καθόρισε τις αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται από τα κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα όσον αφορά τους τομείς που διέπονται από τη συμφωνία. Συγκεκριμένα:
  · όσον αφορά τα εμπορικά θέματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα στο πλαίσιο της κοινής εμπορικής πολιτικής·
  · όσον αφορά θέματα περιβάλλοντος και συνεργασίας για την ανάπτυξη, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ασκεί αρμοδιότητες από κοινού με τα κράτη μέλη της.

  Σε εθνικό επίπεδο, η απόφαση για κύρωση της Συμφωνίας εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 5 Δεκεμβρίου, 2007. Το 2008, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε τον Περί της Διεθνούς Συμφωνίας για την Τροπική Ξυλεία (Κυρωτικός) Νόμο (Αριθμός 11(ΙΙΙ) του 2008. Ως αρμόδια αρχή, για σκοπούς εφαρμογής της παρούσας Συμφωνίας, έχει καθοριστεί το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

  Η Διεθνής Συμφωνία για την Τροπική Ξυλεία του 2006 (ΙΤΤΑ 2006) τέθηκε οριστικά σε εφαρμογή το Δεκέμβριο του 2011 αντικαθιστώντας την προηγούμενη Συμφωνία του 1994 (ΙΤΤΑ 1994).

  Σχετικά κείμενα:

  Διεθνής Συμφωνία για την Τροπική Ξυλεία του 2006

  Απόφαση 2007/648/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα της διεθνούς συμφωνίας για την τροπική ξυλεία του 2006

  Δήλωση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 3 της συμφωνίας


  Απόφαση 5812/11 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη σύναψη, εξ’ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Διεθνούς Συμφωνίας για την Τροπική Ξυλεία του 2006

  Ανακοίνωση του Διεθνούς Οργανισμού για την Τροπική Ξυλεία της 12ης Δεκεμβρίου, 2011 σχετικά με την εφαρμογή της νέας Διεθνούς Συμφωνίας για την Τροπική Ξυλεία του 2006

  3.8. Διεθνής διάλογος για τα δάση Αρχή της Σελίδας


  Η Ε.Ε. συμμετέχει ενεργά στο διεθνή διάλογο για τα δάση, τόσο σε περιφερειακό επίπεδο (FOREST EUROPE - οι Υπουργικές Διασκέψεις για την Προστασία των Δασών στην Ευρώπη, κλπ), όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο (Φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών για τα Δάση – UNFF , κλπ).

  3.8.1 Φόρουμ των Η.Ε. για τα Δάση

  Μετά από 15 χρόνια διαπραγματεύσεων για τα δάση, κατά την έβδομη Σύνοδο του Φόρουμ των Η.Ε. για τα Δάση (UNFF-7), που πραγματοποιήθηκε το 2007, συμφωνήθηκε ένα Μη Νομικά Δεσμευτικό Μέσο (MNDM) για όλους τους τύπους δασών (NLBI – Non Legally Binding Instrument). Επίσης κατά την ίδια Σύνοδο συμφωνήθηκε ένα Πολυετές Πρόγραμμα Εργασίας (MYPOW – Multi Year Program of Work) με χρονικό ορίζοντα μέχρι το 2015.

  Σκοπός του ΜΝΔΜ είναι:

  (α) Να ενδυναμώσει την πολιτική δέσμευση και δράση σε όλα τα επίπεδα για την αποτελεσματική εφαρμογή της αειφόρου διαχείρισης όλων των τύπων δασών και να πετύχει τους κοινούς παγκόσμιους στόχους για τα δάση;

  (β) Να ενισχύσει τη συμβολή των δασών στην επίτευξη των διεθνώς συμφωνημένων αναπτυξιακών στόχων, συμπεριλαμβανομένων των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας, ιδίως όσον αφορά την εξάλειψη της φτώχειας και της περιβαλλοντικής αειφορίας;

  (γ) Να παρέχει ένα πλαίσιο εθνικής δράσης και διεθνούς συνεργασίας.

  Η όγδοη Σύνοδος του Φόρουμ των Η.Ε. για τα Δάση (UNFF-8), που πραγματοποιήθηκε το 2009 και είχε ως κεντρικό θέμα της ημερήσιας διάταξής της «Τα δάση σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον - Μέσα για την εφαρμογή της αειφόρου δασικής διαχείρισης».

  Η ένατη (τελευταία) Σύνοδος του Φόρουμ των Η.Ε. για τα Δάση (UNFF-9), πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, από τις 24 Ιανουαρίου μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου, 2011 και είχε ως κεντρικό θέμα στην ημερήσια διάταξή της «Δάση για τον Άνθρωπο, τα μέσα επιβίωσης και εξάλειψη της φτώχειας».

  Η 10η Σύνοδος του Φόρουμ των Η.Ε. για τα Δάση (UNFF-10), προγραμματίζεται να γίνει στην Τουρκία, το 2013, με κεντρικό θέμα στην ημερήσια διάταξή της «Δάση και Οικονομική Ανάπτυξη».


  3.8.2 Υπουργικές Διασκέψεις για την Προστασία των Δασών στην Ευρώπη

  Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενεργό μέλος της πρωτοβουλίας FOREST EUROPE (Υπουργική Διάσκεψη για την Προστασία των Δασών στην Ευρώπη - MCPFE) και έχει υπογράψει όλες τις Διακηρύξεις και Ψηφίσματα των έξι Διασκέψεων που πραγματοποιήθηκαν από το 1990, οπότε άρχισε η Διαδικασία, μέχρι σήμερα:


  - Στρασβούργο 1990
  - Ελσίνκι 1993
  - Λισσαβόνα 1998
  - Βιέννη 2003
  - Βαρσοβία 2007
  - Όσλο 2011

  Το FOREST EUROPE είναι μια υψηλού πολιτικού επιπέδου πολιτική πρωτοβουλία για συνεργασία, η οποία βασίζεται σε μια σειρά από Υπουργικές Διασκέψεις και επακόλουθες συναντήσεις. Επιλαμβάνεται των κοινών προκλήσεων και προοπτικών, που σχετίζονται με τα δάση και τη δασοπονία και προωθεί την αειφόρο διαχείριση των δασών στην Ευρώπη.

  Μετά την Υπουργική Διάσκεψη της Βαρσοβίας (2007), ξεκίνησε μια περιφερειακή διαδικασία διερεύνησης των προοπτικών ύπαρξης μιας Νομικά Δεσμευτικής Συμφωνίας (LBA) για όλους τους τύπους δασών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

  Αποφάσεις Όσλο
  Κατά την 6η Υπουργική Διάσκεψη για την Προστασία των Δασών στην Ευρώπη, της FOREST EUROPE, που πραγματοποιήθηκε από τις 14-16 Ιουνίου, 2011, στο Όσλο της Νορβηγίας, οι αρμόδιοι για τα δάση Υπουργοί της Ευρώπης, έχουν υιοθετήσει τα δύο πιο κάτω πακέτα Αποφάσεων (Αποφάσεις του Όσλο) αναφορικά με το μέλλον των δασών στην Ευρώπη:

  (α) Oslo Ministerial Decision: European Forests 2020 και
  (β) Oslo Ministerial Mandate for Negotiating a Legally Binding Agreement on Forests in Europe.

  Το πρώτο πακέτο Αποφάσεων καλύπτει την εθελοντική πορεία της πρωτοβουλίας FOREST EUROPE, όπως ακολουθείτο μέχρι σήμερα. Οι βασικές του πρόνοιες αφορούν την υιοθέτηση ενός νέου κοινού οράματος, κοινών σκοπών και στόχων για τα δάση της Ευρώπης μέχρι το 2020, καθώς και την αποστολή της FOREST EUROPE μετά τη Διάσκεψη του Όσλο. Περιλαμβάνει δε, τις εθνικές και ευρωπαϊκές δράσεις εθελοντικού χαρακτήρα για επίτευξη των στόχων και σκοπών.

  Με το δεύτερο πακέτο Αποφάσεων δίνεται η εντολή από τους αρμόδιους για τα δάση Υπουργούς, για έναρξη των διαπραγματεύσεων για μια Νομικά Δεσμευτική Συμφωνία (ΝΔΣ) για τα δάση στην Ευρώπη και εγκαθιδρύεται Διακυβερνητική Διαπραγματευτική Επιτροπή, για διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων, βάσει συγκεκριμένων εσωτερικών Διαδικαστικών Κανόνων και με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα έναρξης και ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων (όχι αργότερα από τις 31/12/2011 και πριν από τις 30/6/2013, αντίστοιχα).


Καλύτερη Απεικόνιση με MS Internet Explorer 5.5+, Netscape Navigator 6.2+

©2004 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Τμήμα Δασών
Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας