Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
ICOSTACY - LIFE09 NAT/CY/00247

Αναμενόμενα Αποτελέσματα


Τα αποτελέσματα που αναμένονται από την εφαρμογή και υλοποίηση αυτού του προγράμματος είναι τα εξής:

    1. Συλλογή επαρκών επιστημονικών δεδομένων για την εκτίμηση και επισκόπηση της κατάστασης διατήρησης των 20 επιλεγμένων ειδών του Παραρτήματος II και IV της Οδηγίας 92/43 για τα είδη, τα οποία προς το παρόν χαρακτηρίζονται ως «άγνωστα» ή «μη ευνοημένα».
    2. Αποκατάσταση της συνεκτικότητας και μετριασμός των επιπτώσεων από τις αλλαγές χρήσης γης και την κλιματική αλλαγή.
    3. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των 20 επιλεγμένων ειδών στην Κύπρο, με αύξηση της περιοχής κατανομής τους, το μέγεθος του πληθυσμού τους, το προτιμώμενο ενδιαίτημα και τη μελλοντική προοπτική.
    4. Έλεγχος των επιπτώσεων και μείωση των πληθυσμών δύο εισβλητικών ειδών, τα οποία επηρεάζουν δύο γηγενή είδη ερπετών, στα οποία στοχεύει το πρόγραμμα.
    5. Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού για τα επιλεγμένα είδη και εκπαίδευση του προσωπικού που ασχολείται με τη διατήρηση.


Ημερολόγιο
Go
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Life

NATURA 2000

Τμήμα Περιβάλλοντος

Τμήμα Δασών

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

ΟΙΚΟΣ

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

ΑΤΕΠΕ-Διαχείριση Οικοσυστημάτων