Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
ICOSTACY - LIFE09 NAT/CY/00247

ΘηλαστικάShow details for Rousettus aegyptiacusRousettus aegyptiacus

Show details for Rhinolophus ferrumequinumRhinolophus ferrumequinum

Show details for Rhinolophus hipposiderosRhinolophus hipposideros

Show details for Eptesicus serotinusEptesicus serotinus

Show details for Myotis blythiiMyotis blythii

Show details for Myotis nattereriMyotis nattereri

Show details for Hypsugo saviiHypsugo savii

Show details for Pipistrellus kuhliiPipistrellus kuhlii

Show details for Pipistrellus pipistrellusPipistrellus pipistrellus

Show details for Plecotus kolombatoviciPlecotus kolombatovici

Show details for Tadarida teniotisTadarida teniotis

Show details for Rhinolophus euryaleRhinolophus euryale

Show details for Rhinolophus mehelyiRhinolophus mehelyi

Show details for Myotis capacciniiMyotis capaccinii

Show details for Nyctalus noctulaNyctalus noctula


Ημερολόγιο
Go
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Life

NATURA 2000

Τμήμα Περιβάλλοντος

Τμήμα Δασών

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

ΟΙΚΟΣ

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

ΑΤΕΠΕ-Διαχείριση Οικοσυστημάτων