Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
ICOSTACY - LIFE09 NAT/CY/00247

Life+ Φύση


Το LIFE+ Φύση και Βιοποικιλότητα είναι ένα από τα βασικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον. Υποστηρίζει προγράμματα που συνεισφέρουν στην εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για τα Πουλιά και για τους Οικοτόπους και στο δίκτυο NATURA 2000 και συμμετέχουν στο στόχο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τη διακοπή της μείωσης της βιοποικιλότητας. Οι θεματικές ενότητες του LIFE+ Φύση και Βιοποικιλότητα προσφέρουν πληθώρα προγραμμάτων μαζί με τα αποτελέσματά τους.

Όσον αφορά τη θεματική ενότητα για τα είδη, το LIFE παρέχει χρηματοδότηση για δράσεις διατήρησης, υποστηρίζοντας έργα που στοχεύουν στη διατήρηση απειλούμενων ειδών της Οδηγίας για τα Πουλιά, τους Οικοτόπους καθώς και τη λίστα του IUCN. Περισσότερα από 400 είδη της λίστας, από τα μεγάλα θηλαστικά μέχρι μαλάκια, έχουν μελετηθεί σε έργο LIFE τουλάχιστον μια φορά. Αυτή η θεματική ενότητα χαρακτηρίζεται από μια σειρά ενημερωτικών και επικοινωνιακών έργων και των αποτελεσμάτων τους.

Επιπλέον, το Πρόγραμμα LIFE+ Nature and Biodiversity, χρηματοδοτεί έργα που στοχεύουν στη διατήρηση απειλούμενων ενδιαιτημάτων των Παραρτημάτων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τους Οικοτόπους. Εκτός από την υποστήριξη δράσεων αποκατάστασης, το χρηματοδοτικό μέσο LIFE έχει χρησιμοποιηθεί για αγορά ή ενοικίαση γης, για τη διατήρηση ενδιαιτημάτων. Επίσης, προέτρεψε τα Κράτη-Μέλη να δημιουργήσουν καταλόγους για τις περιοχές του Δικτύου και χρηματοδότησε πάνω από 1000 διαχειριστικά σχέδια μέσα στο Δίκτυο Natura 2000.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000
Το Δίκτυο Natura 2000 είναι ένα δίκτυο προστατευόμενων περιοχών, το οποίο έχει στηθεί για να διασφαλίσει την επιβίωση των πιο σημαντικών ειδών και ενδιαιτημάτων της Ευρώπης. Βασίζεται στην Οδηγία για τα Πουλιά (1979) και στην Οδηγία για τους Οικοτόπους (1992). Η πράσινη στρατηγική που ακολουθεί προστατεύει πολλές οικοσυστημικές υπηρεσίες και διαφυλάττει ότι τα φυσικά οικοσυστήματα της Ευρώπης παραμένουν υγιή.

Για κάθε περιοχή που ανήκει στο Δίκτυο Natura 2000, οι αρχές του κάθε κράτους υποβάλλουν φόρμα (standard data form-SDF), η οποία περιέχει εκτενή περιγραφή της περιοχής και της οικολογίας της. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Θεμάτων Βιολογικής Ποικιλότητας (ETC/BD) που έχει έδρα το Παρίσι, αξιολογεί τα δεδομένα και είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία μιας ευρείας περιγραφικής βάσης δεδομένων.


Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


No documents found
Ημερολόγιο
Go
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Life

NATURA 2000

Τμήμα Περιβάλλοντος

Τμήμα Δασών

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

ΟΙΚΟΣ

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

ΑΤΕΠΕ-Διαχείριση Οικοσυστημάτων