Κυπριακή Δημοκρατία
Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη

Ευρετήριο Αιτήσεων: Αιτήσεις > Εγγραφή σε Μητρώο


Αιτήσεις για καταχώρηση στο μελισσοκομικό μητρώο ΤΓ30

Αίτηση για ανανέωση Εγγραφής ( Τ.Γ.44, Τ.Γ.48 ) / Έγκρισης Εγκατάστασης ζωοτροφών ( Τ.Γ.46, Τ.Γ.50 )

Αίτηση για εγγραφή στο μητρώο των Προμηθευτών Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Π.Π.Υ) (Τ.Γ.71)

Αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο των σποροπαραγωγικών επιχειρήσεων και καταστήματα εμπορίας σπόρων (Σ.Ε./Ε.Σ) (Τ.Γ.70-1,2)

Αίτηση για καταχώρηση ατόμου/επιχείρηση στο μητρώο βιοκαλλιεργητών (Τ.Γ. 68)

Αίτηση εγγραφής στο μητρώο εγγεγραμμένων κρεοπωλείων (Κ.Υ)

Αίτηση εγγραφής στο μητρώο εμπόρων και επιχειρήσεων ( Κ.Υ)

Γνωστοποίηση πρόθεσης νέας φύτευσης αμπελώνα

Γνωστοποίηση φύτευσης νέου αμπελώνα

Διαγραφή σκύλων από το μητρώο σε περίπτωση απώλειας ή θανάτου (Έντυπο έκτου πίνακα του Περί σκύλων Νόμου Αριθμός 184(Ι) του 2002) (K.Y.)

Εγγραφή Αλιευτικού Σκάφους στο Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών (Τ.Α.Θ.Ε.)

Εγγραφή προσώπων για λογαριασμό των οποίων παράγεται εμφιαλώνεται οίνος (Τ.Γ.05)

Εγγραφή στο μητρώο εμπόρων (Τ.Γ. 81)

Εισαγωγείς, εμποροι, παραγωγοί φυτών και φυτικών προϊόντων (Τ.Γ.88)

Έκδοση Βεβαίωσης κατοχής κυψελών

Καταγραφή Αμπελώνα (Τ.Γ. 19)

Καταγραφή εκμετάλλευσης (αγελαδοτρόφων, αιγοπροβατοτρόφων, χοιροτρόφων, αιγοπροβάτων για πάχυνση, εγχώριων ζώων για πάχυνση) στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων (Κ .Υ))

Μεταβίβαση σκύλων / Αλλαγή ιδιοκτησίας σκύλων και ενημέρωση μητρώου (Κ.Υ)

Μονάδες μεταχείρισης ξυλείας (Μ.Μ.Ξ.) (Τ.Γ.87)

Πιστοποιητικό Εγκεκριμένου Οινοποιείου (Τ.Γ 03)

Πιστοποιητικό Εγκεκριμένου Ποτοποιού (Τ.Γ.04)


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Καιρός

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

Ποιότητα Αέρα